Halen IMF’nin metresiyiz

Öğ­ret­men ka­rın­ca bir gün ders ve­ri­yor­muş. Hay­van­lar iki­ye ay­rı­lır de­miş öğ­ren­ci­le­ri­ne­… İlk ka­te­go­ri­de as­lan, pan­ter, kap­lan, kurt, ça­kal gi­bi ba­rış­çıl, şef­kat­li ve dost hay­van­lar bu­lu­nur. İkin­ci ka­te­go­ri­de ise ta­vuk, ho­roz, hin­di, gü­ver­cin gi­bi düş­man, vah­şi ve yır­tı­cı hay­van­la­r…
Ba­kış açı­sı bu­dur! Olay ki­min, han­gi göz­le bak­tı­ğı­na bağ­lı ola­rak apay­rı bir ma­hi­yet ka­za­na­bi­lir.
Bi­zim IMF ile iliş­ki­le­ri­miz de ay­nen öy­le! IM­F'­ye bor­cu­muz bit­ti. Pe­ki, re­fa­ha mı ulaş­tık? Kim­se AK­P'­nin, IMF da­hil 130 mil­yar do­lar­la dev­ral­dı­ğı dış bor­cu, 2014 Ma­yıs iti­ba­rı ile 400 mil­yar do­la­ra çı­kar­dı­ğın­dan bah­set­mi­yor.
Bu­nun üç­te bi­ri ka­mu, üç­te iki­si ise özel sek­tö­re ai­t… IM­F'­ye borç bit­ti di­ye mi bö­bür­le­ni­yo­ruz?

Borç­la­rı­mı­zın ke­fi­li IMF

IM­F'­ye borç bit­tiy­se ne­den hâ­lâ Tür­ki­ye'ye ge­lip de­net­le­me ya­pı­yor? Ne­de­ni ba­sit, IMF bi­zim ke­fi­li­miz. Eğer IMF bi­ze ke­fa­let ver­mez­se yurt­dı­şın­dan ra­hat­ça borç bu­la­ma­yız.
Bi­ze borç ve­ril­me­den ön­ce IM­F'­nin Tür­ki­ye ra­por­la­rı göz önü­ne alı­nı­yor. Kı­sa­ca, sık­ça di­le ge­ti­ri­len “IM­F'­ye bor­cu­muz bit­ti­”, “5 mil­yar do­lar borç ve­re­ce­ği­z” pa­lav­ra­la­rı­nı bir ke­na­ra bı­ra­kır­sak ha­len IM­F'­ye muh­ta­cız.
Bun­dan bir haf­ta ka­dar ön­ce IMF tek­nik he­ye­ti, Ha­zi­ne, Mer­kez Ban­ka­sı, Ma­li­ye ve BDDK gi­bi ku­rum­lar­da gö­rüş­me­ler­de bu­lun­du. De­ne­ti­mi­ni ve in­ce­le­me­le­ri­ni yap­tı, git­ti.
Git­ti ama ha­yır­lı­sıy­la de­ğil! Cid­di tar­tış­ma­lar ol­du­ğu, gö­rüş­me­le­rin sert geç­ti­ği söy­le­ni­yor. Se­be­bi Ha­zi­ne ga­ran­ti­le­ri­…
Ay­rın­tı­la­rı ra­por açık­lan­dık­tan son­ra gö­re­bi­le­cek­tik an­cak ik­ti­dar bu ra­po­run açık­lan­ma­sı­nı ön­le­ye­cek. Öy­le bir hak­kı var!

25 öde­dik 50 borç­lan­dık

Adam­lar hak­lı! Baş­ba­kan her da­im çı­kıp 25 mil­yar do­lar­lık IMF bor­cu­nu sı­fır­la­dık di­yor son­ra da Ha­zi­ne IM­F'­den al­dı­ğı­mız bor­cun tam iki ka­tı, 50 mil­yar do­lar­lık yü­küm­lü­lü­ğe so­ka­cak pro­je­le­re ga­ran­ti ve­ri­yor.
3'ün­cü köp­rü, 3'ün­cü ha­va­li­ma­nı, Ka­nal İs­tan­bul, şe­hir has­ta­ne­le­ri, kör­fez ge­çi­şi, hız­lı tren gi­bi 50 mil­yar do­lar­lık dış bor­cun Ha­zi­ne ga­ran­ti­si­ne bağ­lan­dı­ğı du­yu­lun­ca ha­liy­le IM­F'­de si­gor­ta­lar atı­yor! Zi­ra IMF, ken­di ke­fa­le­tin­de ve­ri­len borç­la­rın öde­ne­bil­me­si ile il­gi­li ris­kin art­ma­sı­nı is­te­mi­yor. Di­diş­me de bun­dan çı­kı­yor.
İl­ginç ay­rın­tı­la­rı twit­te­r'­da @soz­cu­mu­ra­tog­lu ad­re­sim­de pay­la­şı­yor ola­ca­ğım.