Herkes kör, alem sersem

Zi­ya Pa­şa'nın meş­hur Ter­kib-i Ben­d'­in­de­ki se­ki­zin­ci bö­lü­mü­nü anım­sa­ya­lım; “Sen her­ke­si kör âle­mi ser­sem mi sa­nır­sı­n” di­ze­si­nin geç­ti­ği bö­lü­mü… Du­rum ay­nen öy­le!
Ya­hu na­sıl da ko­lay in­sa­nın göz­le­ri­nin içi­ne ba­ka ba­ka ra­hat­ça söy­le­ye­bi­li­yor­lar bun­la­rı?
Baş­ba­kan çık­tı; “AKP ik­ti­da­rın­da ya­pı­lan ya­ban­cı ya­tı­rı­mın 145 mil­yar do­la­r” ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ya­tı­rım de­yin­ce si­zin ak­lı­nı­za ne ge­lir? Pa­ra ge­ti­rip iş kur­ma­sı­nı de­ğil mi? İn­sa­nın ak­lı­na ilk o ge­lir…
Pe­ki, ne yap­mış bu ya­ban­cı­lar? Ban­ka ve­ya iş­le­yen kâr­lı bir ku­ru­lu­şu al­mış­lar. Bu ye­ni ya­tı­rım mı­dır? De­ğil­dir! Mev­cut ya­tı­rı­mın el de­ğiş­tir­me­si­dir.
Üze­ri­ne, AKP ik­ti­da­rın­da ya­pı­lan 145 mil­yar do­lar­lık ya­ban­cı ser­ma­ye ya­tı­rı­mı­na kar­şın ay­nı dö­nem­de Tür­ki­ye'nin dış borç­la­rı bu ya­tı­rı­mın iki ka­tı ka­dar, 270 mil­yar do­lar art­tı. İş­te tam bu­ra­da sus­kun ka­lı­nı­yor.

Dev­let cid­di­ye­ti

Baş­ka? Baş­ba­kan; 2018 için mil­li ge­lir he­de­fi­nin 1.3 tril­yon do­lar ol­du­ğu ilan et­ti. Da­ha bir ay ön­ce Or­ta Va­de­li Prog­ram'­da 2017 yı­lı için mil­li ge­lir he­de­fi­ni 971 mil­yar do­lar ola­rak açık­la­mış­lar­dı. Bir yıl­da yüz­de 33 ar­tış mı olur? Ola­bi­lir mi?
İşin cid­di­ye alı­nır ha­li kal­ma­dı.
Yan­daş­la­rın at­tı­ğı baş­lık­lar da ben­zer özel­lik­le­ri ta­şı­yor. Eko­no­mi say­fa­la­rı­na ta­şı­nan man­şet; “Tür­ki­ye'nin yurt­dı­şı var­lık­la­rı art­tı.”
Ha­be­rin de­va­mı; “2013 yıl­so­nu­na gö­re var­lık­la­rı­mı­zı yüz­de 2.9 art­ır­dı­ğı­mı­zı ve 232 mil­yar do­la­ra çı­kart­tı­ğı­mı­zı­” ya­zı­yor. Ya de­va­mı? İş­te o yok!

Çar­pıt­ma­nın böy­le­si

Ben de­vam ede­yim; “Yü­küm­lü­lük­le­ri­miz ya­ni bor­cu­muz yüz­de 4.6 yük­sel­di.” Pa­ra­ya vu­rur­sak yü­küm­lü­lü­ğü­müz 648 mil­yar do­la­ra çık­tı.
Mev­cut du­rum ne? 2013'te 822 mil­yar do­la­ra dü­şen ge­lir bu yıl 800 mil­yar do­la­ra doğ­ru ini­yor. Ki­şi ba­şı­na ge­lir 10 bin do­la­rın al­tı­na ge­ri­li­yor, iş­siz­lik çift ha­ne­ye gi­di­yor.
Enf­las­yon her­ke­sin ma­lu­mu… Res­mi enf­las­yon baş­ka, ger­çek enf­las­yo­nu baş­ka… TÜ­İK'­e gö­re yıl­lık enf­las­yon yüz­de 8.96 ve gı­da fi­yat­la­rın­da son bir yıl­da­ki ar­tış yüz­de 12.56'da…
Eğer hal­kın en çok tü­ket­ti­ği 40 te­mel gı­da mad­de­si baz alı­na­rak he­sap­la­nır­sa yıl­lık ar­tış yüz­de 22'ye ka­dar çı­kı­yor.
De­mem o ki, göz var ni­zam var. Bu ka­dar da sa­lak ye­ri­ne koy­ma­yın mil­le­ti!

Loading...