Reklamsız Sözcü
MURAT MURATOĞLU

İçi Türkiye’yi dışı ekonomiyi yakıyor

21 Şubat 2014

İçe­ri­de ya­şa­dı­ğı­mız ar­sız­lık, yüz­süz­lük de­re­ce­si­ne va­ran ge­liş­me­ler son­ra­sı bir tür­lü ka­fa­yı kal­dı­ra­ma­dık.
Ne za­man kal­dır­dık bak­tık, dün­ya yan­gın ye­ri…
Uk­ray­na, Tay­land ve Ve­ne­zu­ela'­da ya­şa­nan olay­lar çok cid­di…
Tan­si­yon düş­müş gi­bi gö­rün­se bi­le içi ha­len kor gi­bi sı­cak… Ko­lay ko­lay kül­le­ne­ce­ğe ben­ze­mi­yor.
Uk­ray­na bö­lü­nür mü?
Bi­zi et­ki­si al­tı­na alan rügar Uk­ray­na ta­ra­fın­dan esi­yor. Uk­ray­na'da ya­şa­nan olay­lar Ba­tı böl­ge­si­nin Av­ru­pa Bir­li­ği, Do­ğu ve Gü­ne­y'­in ise Rus­ya ta­ra­fın­da yer al­ma­sın­dan kay­nak­la­nı­yor.
İk­ti­dar­da olan Ya­nu­ko­vich çok uzun sü­re Av­ru­pa Bir­li­ği ile gö­rüş­me­si­ne rağ­men, ön or­tak­lık an­laş­ma­sı im­za­la­mak ya da Rus­ya'nın ser­best ti­ca­ret bir­li­ği­ne ka­tıl­mak ara­sın­da te­red­düt edip dur­du.

Pa­ra tat­lı gel­di

Ni­ha­ye­tin­de ter­ci­hi­ni 15 mil­yar do­lar­lık ma­li yar­dım ve ucuz do­ğal gaz tek­lif eden Pu­tin yö­nün­de kul­lan­dı. Olay­la­rın da fi­ti­li­ni ateş­le­di.
Bir an­lam­da ABD ve Av­ru­pa Bir­li­ği'­ne kar­şı Rus­ya çe­ki­şi­yor. Bu çe­kiş­me alev­le­nir­se eko­no­mik pi­ya­sa­lar­da dal­ga­lan­ma ka­çı­nıl­maz ola­cak.
Bu sar­sın­tı­lar ne­de­niy­le bir­çok ge­li­şen ül­ke pa­ra bi­ri­mi de­ğer kay­be­di­yor.
Kriz de­rin­leş­me po­tan­si­ye­li ta­şı­yor.

Bu­gün ve ya­rın

Uk­ray­na ve Rus­ya'da­ki ge­liş­me­ler he­men he­men bü­tün ge­liş­mek­te olan ül­ke­le­ri et­ki­le­di ama özel­lik­le Ma­ca­ris­tan ve Po­lon­ya pa­ra bi­rim­le­ri Fo­rint ve Zloty de­ğer kay­bet­tir­di. Ken­di­mi­zi so­yut­la­dık sa­nı­yo­ruz ama bu­gün on­la­ra ya­rın bi­ze…
Eli­miz­de ne var der­sek; Uk­ray­na'dan Tay­lan­d'­a ar­tan si­ya­si ge­ri­lim, Çi­n'­in ya­vaş­la­ma­sı ve FE­D'­in tah­vil alım­la­rı­nı azalt­ma­sı, Av­ru­pa Bir­li­ği'nin du­rak­sa­ma­sı…

Çıtkı­rıl­dım

Tür­ki­ye za­ten res­mi ola­rak en kı­rıl­gan ül­ke ilan edil­di. Bu akıl­la­ra yer­leş­ti. Uçan ku­şun esin­ti­sin­den bi­le et­ki­le­ne­cek hal­de…
Ya­şa­nan ge­liş­me­le­rin hâ­li­ha­zır­da ge­liş­mek­te olan pi­ya­sa­lar adı­na ya­tı­rım yap­mak için çok faz­la se­bep bu­la­ma­yan fon­la­rı iyi­ce uzak­laş­tı­ra­ca­ğı ke­sin…
İş­te bu gi­bi du­rum­lar­da, Tür­ki­ye'nin kı­rıl­gan­lı­ğı der­hal or­ta­ya çı­kı­yor.
Fan­te­zi­le­ri ge­niş olan­lar ha­len 2023'ten bah­se­di­yor­lar ama 2014'ü na­sıl bi­ti­re­ce­ği­mi­zi söy­le­ye­mi­yor­lar.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more