Reklamsız Sözcü
MURAT MURATOĞLU

İnşaatın profil resmi

24 Şubat 2014

Ar­tık yük­sek yük­sek te­pe­le­re ev kur­ma­sın­lar çün­kü sa­tıl­mı­yor. Lo­ko­mo­tif sek­tör in­şa­at cid­di an­lam­da tek­li­yor. So­run ya­ra­tı­lan sis­tem­de…
Bi­raz ba­şa dö­ne­lim…
Ar­sa Ofi­si'nin de TO­Kİ'ye ka­tıl­ma­sıy­la, İda­re ka­mu ar­sa­la­rı­na hük­me­der ha­le gel­di. De­ne­tim­den en uzak ka­mu ku­ru­mu olan TO­Kİ, de­ğer­li ka­mu ar­sa­la­rı­nı bü­yük mü­te­ah­hit­le­re ve­rip, bun­lar­dan pay al­dı.
Ama­cı “sos­yal ko­nut üret­me­k” di­ye ifa­de edil­se de İda­re, ağır­lık­la lüks ko­nut in­şa­atı yap­tı, en de­ğer­li ka­mu bi­na­la­rı­na ve ara­zi­le­re el koy­du, ar­sa sat­tı, ya­rat­tı­ğı rant yan­daş­lar ile pay­la­şıl­dı.

KDV'­nin se­be­bi baş­ka

Ya son­ra? İn­şa­at üre­ti­ci­si­nin elin­de bü­yük mik­tar­da stok oluş­tu.
1 Ocak 2013 iti­ba­riy­le, KDV ar­tı­şı ge­ti­ril­di. Mec­bu­ri­yet­ten… Mak­sat, el­de­ki stok­lar aza­la­na ka­dar ye­ni ko­nut üre­ti­mi­nin önü­ne geç­mek­ti.
Sa­de­ce İs­tan­bu­l'­da sa­tıl­ma­yı bek­le­yen 300 bin ve in­şa­atı sü­ren bir di­ğer 300 bin ko­nut ol­du­ğu ger­çe­ği­ne kar­şın iş­ler ina­nıl­maz ya­vaş­la­dı. Ni­te­kim ba­zı mü­te­ah­hit­ler ban­ka­la­ra kar­şı kre­di söz­leş­me­le­rin­de­ki ta­ah­hüt­le­ri ye­ri­ne ge­ti­re­me­me­ye baş­la­dı­lar. Risk­ler art­tı…

Fa­iz­ler cay­dı­rı­cı

Öde­ye­me­yen­le­ri, ban­ka­lar ile an­la­şan­la­rı, bor­cu­nu öte­le­yen­le­ri, sı­kın­tı­ya dü­şen­le­ri duy­mak ola­ğan ha­le gel­di.
Ta­bi­i bü­tün bun­lar yö­ne­ti­le­me­yen bir sü­re­cin so­nuç­la­rı. Bu­gün bı­ra­kın ya­rım ka­lan­la­rı, ya­pı­mı bi­ti­ril­miş ço­ğu pro­je ha­len müş­te­ri arı­yor.
Fa­iz­de­ki yük­se­liş­le ko­nut kre­di­si kul­la­nı­mı­nın pa­ha­lan­ma­sı ya­nı sı­ra ar­tan be­lir­siz­lik ne­de­niy­le va­de­le­rin kı­sal­ma­sı, tü­ke­ti­ci­le­ri uzun va­de­li ko­nut kre­di kul­la­nım­la­rın­dan cay­dı­ra­cak ha­le gel­di.
Ya se­çim son­ra­sı?
Na­kit akı­şı za­yıf olan ve sat-yap tar­zı ça­lı­şan kü­çük şir­ket­le­rin ise va­de­si ge­len kre­di­le­ri öde­ye­bil­mek için bin bir tak­la atı­yor­lar.
So­run bir de­ğil ki… İn­şa­at sek­tö­rü­nün kul­lan­dı­ğı de­mi­rin fi­ya­tı bir ay­da yüz­de 30 zam­la­nın­ca, sek­tör tem­sil­ci­le­ri de­mir çe­lik­çi­le­ri bir­le­şe­rek tröst oluş­tur­mak­la suç­lu­yor. De­mir-çe­lik­çi­ler ise fi­yat fark­la­rı­nın kur ar­tı­şın­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı, bu­nun da pi­ya­sa­nın bir ger­çe­ği ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor.
Hep­si bir umut diş­le­ri­ni sı­kıp se­çim son­ra­sı­nı bek­li­yor­lar. San­ki da­ha iyi­ye gi­de­cek­mi­şiz gi­bi…

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more