Reklamsız Sözcü
MURAT MURATOĞLU

İş­siz ara­nı­yor!

19 Şubat 2014

İş­siz­lik ora­nı açık­lan­dı. Tam da tek ha­ne­nin ucun­da çık­tı! Ha­liy­le se­çim ön­ce­si iki ha­ne mo­ral bo­za­bi­lir­di.
Res­mi ra­kam­la­ra gö­re yüz­de 9.9 ora­nın­da iş­si­zi­miz var.
Tür­ki­ye'de açık­la­nan iki ve­ri var ki yap-boz sa­yı­lar­dan far­kı yok. Oy­na­dık­ça fark­lı sa­yı­lar or­ta­ya çı­kı­yor, ade­ta ih­ti­ya­ca gö­re şe­kil­len­di­ri­li­yor. Bun­lar­dan bi­ri iş­siz­lik, di­ğe­ri enf­las­yon…
Her şe­ye zam ge­len mem­le­ket­te bir enf­las­yon ra­kam­la­rı, bir de iş­siz sa­yı­sı de­vam­lı se­zon so­nu in­di­ri­min­de­ler!

Hü­ner­li el­ler

İş­siz­lik­te­ki hü­ner, TU­İK iş gü­cü­ne ka­tı­lım ora­nı ile oy­na­ma­sın­da… İş­gü­cü­ne ka­tı­lım asan­sör gi­bi, düğ­me­ye ba­sı­yor­sun is­te­di­ğin ka­ta çı­kı­yor­sun.
Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu'nun açık­la­dı­ğı iş­siz sa­yı­sı ile İŞ­KU­R'­a baş­vu­ran iş­siz sa­yı­sı ne­re­dey­se ay­nı… Bu­nun an­la­mı ne­re­dey­se Tür­ki­ye'de­ki iş­siz­le­rin ta­ma­mı İŞ­KU­R'­a baş­vur­muş.
Et­ra­fı­nız­da­ki iş­siz­le­re bir ba­kın, so­run, araş­tı­rın, bir ki­şi İŞ­KUR a baş­vur­muş mu? Ta­bi­i ki ço­ğun­luk baş­vur­ma­mış, ta­nı­dık­lar va­sı­ta­sıy­la, ga­ze­te ilan­la­rıy­la iş arı­yor­lar.
Ka­dın­lar iş­siz sa­yıl­mı­yor bi­le. Ço­ğu “ev ha­nı­mı­” sta­tü­sün­de…
Ki­lit sek­tör ta­rım… Ka­yıt dı­şı­lık ora­nı ta­rım­da yüz­de 85 se­vi­ye­le­rin­de… Ha­liy­le ka­yıt dı­şı ça­lı­şa­nın, ka­yıt­lı ça­lı­şan­dan 5.5 kat faz­la ol­du­ğu ta­rım sek­tö­rün­de sa­yı­lar­la oy­na­ya­bil­di­ğin ka­dar oy­nar, Tür­ki­ye'nin iş­siz­lik ora­nı­nı di­le­di­ğin gi­bi ayar­la­ya­bi­lir­sin. Olay bu!

İş pe­şin­de

Ne­re­siy­le oy­nar­san oy­na ger­çek­ler de­ğiş­mi­yor.
19 mil­yon Do­ğu­lu nü­fu­sun 8 mil­yo­nu, ya­ni her yüz ki­şi­nin 42'si, do­ğu ve gü­ney­do­ğu il­le­rin­den, ba­tı­ya ve gü­ne­ye göç­müş du­rum­da… Ye­rin­de ka­lan nü­fus 11 mil­yon ki­şi… Ne­den?
Göç ile bir­lik­te, ana­kent­ler ka­pa­si­te­le­ri­nin çok üze­rin­de in­san ba­rın­dı­rı­yor. Do­ğu­dan göç eden 8 mil­yon va­tan­da­şı­mı­zın 3.8 mil­yo­nu İs­tan­bu­l'­da ha­ya­tı­nı sür­dü­rü­yor.
Do­ğu il­le­ri­mi­zin or­ta­la­ma nü­fu­su 540 bin ki­şiy­ken, İs­tan­bul için­de nü­fu­su göç eden­ler­den olu­şan 7 do­ğu ili ba­rın­dı­rı­yor!
Ha­ki­ka­ten ina­nan var mı­dır aca­ba Tür­ki­ye'de her 10 ki­şi­den sa­de­ce 1'i­nin iş­siz ol­du­ğu­na?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more