İşadamı olmak zor zanaat

Şu­ra­sı mu­hak­kak ki, AK­P'­yi des­tek­le­yen­ler bi­le eko­no­mi­nin gi­di­şa­tın­dan ra­hat­sız. Özel­lik­le işa­dam­la­rı… Mo­ral­le­ri bo­zuk, ge­le­ce­ğe da­ir umut­la­rı kı­rıl­mış! De­mek ki; oy­lar
AK­P'­ye ic­ra­at­la­ra gö­re de­ğil, ide­olo­ji­ye is­ti­na­den ve­ril­miş.
Bu yüz­den ik­ti­dar, gün­de­mi bi­linç­li ola­rak eko­no­mik olay­lar­dan uzak tut­ma­ya ça­lı­şı­yor. Gün­dem sü­rek­li de­ğiş­ti­ri­li­yor, ge­re­kir­se ye­ni gün­dem ya­ra­tı­lı­yor. Çün­kü İk­ti­dar ye­ni Ana­ya­sa pe­şin­de, güç­lü dur­ma­sı ge­re­ki­yor. Ko­lay da de­ğil! Alı­şıl­mı­şın dı­şın­da bir dö­nem­den ge­çi­yo­ruz. As­lın­da böy­le bir dö­ne­mi göz­le­mek, der­bi maç sey­ret­mek gi­bi… Ne­ler ola­bi­le­ce­ği­ni kes­tir­mek çok zor.
Hem içe­ri­de, hem dı­şa­rı­da iş­ler arap­sa­çı­na dön­müş du­rum­da. Tam bir kı­sır­dön­gü… So­run­lar üst üs­te bi­ni­yor… Sa­vaş var sa­vaş! Ha­liy­le be­lir­siz­lik ve kı­rıl­gan­lık her ge­çen gün ar­tı­rı­yor.

Hem kel

Ken­di­ni­zi pa­ra­sı olan işa­da­mı ye­ri­ne ko­yun. Ne ya­pa­cak­sı­nız? Ya­tı­rım ya­pıp işi bü­yüt­se­niz, ola­sı kriz­de pa­ra­lar uça­cak.
Fa­iz­ler ar­tar­sa yap­tı­ğı­nız ya­tı­rı­mın, ya­tır­dı­ğı­nız pa­ra­nın si­ze ma­li­ye­ti her ge­çen gün yük­se­le­cek. Ya ge­le­cek yıl?
Ca­ri açık ile ver­di­ği­miz sa­vaş­ta bir cep­he de dış fi­nans­man ih­ti­ya­cın­da açı­la­cak. Ya­ni sı­cak pa­ra­yı çek­mek el­zem ola­cak.
Siz ül­ke ola­rak sı­cak pa­ra­ya muh­taç­sı­nız, ça­re ne olur? Ya fa­iz­le­ri ar­tı­ra­cak­sı­nız ya da bü­yü­me­yi bı­çak gi­bi ke­se­cek­si­niz.
Ge­le­cek yıl ca­ri açık­la be­ra­ber 210 mil­yar do­lar ci­va­rın­da pa­ra çe­vir­me­si ge­re­ken Tür­ki­ye bu­nu ra­hat at­la­ta­bi­le­cek mi? Av­ru­pa ve Ame­ri­ka'nın du­ru­mu ma­lum… Kim­den ve ne­re­den ge­le­cek bu pa­ra? Bir de içe­ri­de ha­zır bu­lu­nan pa­ra çı­kar­sa? Oyy oy!

Hem fo­dul

Pe­ki, dö­viz ile alı­nan dış kre­di­le­rin akı­be­ti ne ola­cak? Ya enf­las­yon? TL'­nin de­ğer kay­bı anın­da enf­las­yo­na yan­sı­yor. Eki­m­de enf­las­yon ay­lık yüz­de 1.9 ol­du… Ya­ni uç­tu!
Ha­zır Tür­ki­ye bü­yü­me tren­di­ni de kay­bet­ti, üze­ri­ne git­tik bü­yü­me­yi tam kes­tik di­ye­lim. Borç­la­rı­mı­zın ge­li­ri­mi­ze ora­nı yük­se­le­cek ve ken­di­mi­zi bam­baş­ka bir aç­ma­zın için­de bu­la­ca­ğız. İs­te­sek de is­te­me­sek de bü­yü­me hız­la dü­şü­yor za­ten. 2015 de enf­las­yon Mer­kez Ban­ka­sı ve İk­ti­da­rın he­def­le­ri­nin ak­si­ne yük­sek sey­re­de­cek. Hem de ta­lep kı­sıl­dı­ğı hal­de… Ya­ni hem sa­tış­lar dü­şe­cek, hem fi­yat­lar ar­ta­cak.
Hop­pa­la… Hem bü­yü­me yok, hem enf­las­yon var. Bu­yu­run stagf­las­yon… Hem kel hem fo­dul!
O za­man bir bil­me­ce… İşa­da­mı bu tab­lo­nun ne­re­sin­de ya­tı­rım yap­sın?

Loading...