Konut almanın dayanılmaz cazibesi

Ko­nut sa­tış­la­rı do­lu­diz­gin gi­di­yor. Bu­nu yaz­mak ge­rek…
2013 yı­lın­da İlk de­fa 1 mil­yon ba­ra­jı ge­çi­le­rek yüz­de 63 ar­tış­la 1 mil­yon 157 bin adet­lik sa­tış re­ko­ru­na ula­şıl­dı. Böy­le­si­ne sağ­lam bir re­kor kı­rıl­dık­tan son­ra bu yıl da 1 mil­yon adet­lik ko­nut sa­tı­şı ga­ran­ti­len­di. Çok önem­li bir eko­no­mik ge­liş­me…
Baş­lı­ca ne­de­ni al­ter­na­tif ya­tı­rım ge­ti­ri­le­ri­nin çok düş­me­si… Ne­dir bun­lar? Fa­iz oran­la­rı­nın aşa­ğı gel­me­si ya­nı sı­ra dö­vi­zin bas­kı­lan­ma­sı…
Özel­lik­le ül­ke­miz va­tan­daş­la­rı­nın göz­de ya­tı­rı­mı olan al­tı­nın bü­yük dü­şüş­ler ya­şa­ma­sı… Ya­tı­rım fon­la­rı­nın mev­cut ge­ti­ri­le­riy­le hiç­bir ca­zi­be­si­nin ol­ma­ma­sı…
Tam ter­si avan­taj­lar ise ko­nut pi­ya­sa­sın­da mev­cut…
Ya son­ra­sı?
Yı­lın ba­şın­da ar­tan ko­nut kre­di fa­iz­le­ri yak­la­şık üç pu­an ka­dar yük­sel­miş­ti. Şim­di­ler­de ise yüz­de 14'le­ri gö­ren ko­nut fa­iz­le­ri yüz­de 10'la­ra ka­dar çe­kil­di.
İn­şa­at fir­ma­la­rı­nın yap­tı­ğı kam­pan­ya­lar da çok çe­ki­ci… Öde­me­siz, fa­iz­siz, uzun va­de­li se­çe­nek­ler ile bi­raz pa­ra­sı ola­nı bi­le ken­di­le­ri­ne çek­me­yi ba­şa­rı­yor­lar.
İyi de eko­no­mi açı­sın­dan da­ha 2015 yı­lı­nın na­sıl ge­çe­ce­ği­ni bi­le­mi­yor­ken 5-10 yıl­lık söz­leş­me­le­re na­sıl im­za­lar atı­lı­yor ora­sı bi­raz mu­al­lak! İn­şa­atın iyi git­me­si ya­nın­da on­lar­ca sek­tö­re ge­lir ka­pı­sı­nı açı­yor. Tür­ki­ye'nin bü­yü­me hı­zı­na iv­me ka­tı­yor. Bun­lar da hep gü­zel… Yi­ne de bir şey­ler yan­lış gi­di­yor.
Bu­nu ken­di ke­li­me­le­rim­le an­lat­ma­ya­yım, biz­zat Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Ali Ba­ba­ca­n'­ın yo­ru­mu­nu ak­ta­ra­yım…

Gay­ri­men­ku­le Ba­kan yo­ru­mu

Ba­ba­can di­yor ki: “Ü­ret­me­den, hak et­me­den, he­le he­le dı­şa­rı­dan sağ­la­nan kre­diy­le lüks alış­ve­riş, lüks ko­nut… Bu, Tür­ki­ye'yi çık­ma­za so­ka­bi­lir.” Açık an­la­mı: “Borç alıp har­ca­dık. Pa­ra­yı ge­ri dö­nü­şü ol­ma­yan top­ra­ğa göm­dük. Ara­ba­yı it­hal ola­nıy­la de­ğiş­tir­dik, cep te­le­fo­nu­nun en akıl­lı­sı­nı al­dık ama akıl­lan­ma­dık… Dik­kat!“
Ba­ba­can di­yor ki: “Sek­tör­ler ara­sın­da den­ge­siz­lik var, özel­lik­le gay­ri­men­kul sek­tö­rü­ne il­gi yo­ğun…” Açık an­la­mı: “Tür­ki­ye'de sa­na­yi ya­tı­rım­cı çe­ke­mi­yor. Yer­li­si, ya­ban­cı­sı in­şa­at işi­ne gi­ri­yor. Pa­ra­yı ucun­dan gö­ren bor­cu ka­bul­le­nip ko­nut alı­yor. Ba­lon şiş­tik­çe şi­şi­yor.”
Kı­sa­ca Ba­kan Ba­ba­can bi­le ba­zı şey­le­rin yan­lış git­ti­ği­ni ka­bul edi­yor. Ga­li­ba böy­le­si­ne güç­lü bir per­for­man­sa se­vin­mek için bi­raz er­ken…

Loading...