Misafirin baykuş hali

Kür­sü­ye çı­kıp “Bir in­san­lık dra­mı ya­şa­nı­yor Su­ri­ye'de­” de­yip in­san­la­rı duy­gu­lan­dır­mak baş­ka, akıl­cı ol­mak baş­ka­… Esa­d'­ı de­vir­me uğ­ru­na Su­ri­ye iç sa­va­şı­nı biz kö­rük­le­di­k… Ba­riz bir bi­çim­de IŞİD'­ın ku­rul­ma­sı­na da biz ön ayak ol­duk. İyi halt et­tik! Bu­yu­run fa­tu­ra önü­müz­de du­ru­yor. Ön­ce Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, son­ra Kal­kın­ma Ba­ka­nı Cev­det Yıl­maz, Tür­ki­ye'nin ge­len Su­ri­ye­li­le­re bu­gü­ne ka­dar har­ca­dı­ğı pa­ra­yı 4.5 mil­yar do­lar ola­rak açık­la­dı. Bu mik­tar sa­de­ce har­ca­na­n… Al­ter­na­tif ma­li­yet­le­re ba­kar­sak, ha­len ka­çak ola­rak ça­lı­şan ve ucuz iş gü­cü ola­rak kul­la­nı­lan, Türk va­tan­daş­la­rı­nın işi­ni, aşı­nı elin­den alan Su­ri­ye­li sı­ğın­ma­cı­lar söz ko­nu­su…

Ne ve­re­yim abi­me?

Şim­di de mil­let iş­siz­lik­ten kı­rı­lır­ken otu­rup Su­ri­ye­li­ye iş bul­ma der­di bi­zi ger­di­… Ça­lış­ma Ba­ka­nı açık­lı­yor, Su­ri­ye­li­le­re iş bu­lu­na­ca­k… Önü­müz­de­ki gün­ler­de açık­la­na­cak ey­lem pla­nı ile Su­ri­ye­li­le­re ça­lış­ma iz­ni ve­ri­le­cek.
Ya­ni? Olay şu; sa­yı­la­rı 2 mil­yo­na yak­la­şan sı­ğın­ma­cı, ka­çak ola­rak yer al­dık­la­rı ül­ke­miz ça­lış­ma ha­ya­tı­na res­men dâhil edi­le­rek “ka­yıt­lı ve ucuz iş­gü­cü­” ne dö­nüş­tü­rü­lü­yor.
Hat­ta Su­ri­ye­li sı­ğın­ma­cı­lar, il­le­rin açık is­tih­dam po­zis­yon­la­rı­na gö­re o il­ler­de ika­met ala­ma­mış ol­sa­lar bi­le ça­lış­ma iz­ni ala­bi­le­cek. Bir son­ra­ki aşa­ma­da ise iş­ve­ren­le­re, da­ha dü­şük SGK pri­mi öde­me ko­lay­lı­ğı ge­ti­ril­me­si ön­gö­rü­lü­yor. He­pi­miz bi­li­yo­ruz ki; Şu an ge­çi­ci mül­te­ci gö­zük­se­ler de bu in­san­la­rın ço­ğu Tür­ki­ye'de ka­lı­cı… Bir de iş bu­lur­lar­sa ge­ri dö­ne­cek olan da ka­lı­r…

Ke­le­pir iş­çi

Tür­ki­ye'de ak­tif iş ara­yan iş­siz sa­yı­sı 2.9 mil­yon, dar ta­nım­lı iş­siz­lik ora­nı yüz­de 9.8… Umu­du­nu yi­ti­rip iş ara­ma­yı bı­ra­kan­lar­la bir­lik­te top­lam iş­siz 5.5 mil­yon, ya­ni yüz­de 17 ora­nın­da­…
Bu ka­dar­la da kal­mı­yor; 3,5 mil­yon ki­şi, ta­rım ya da ti­ca­ret­le uğ­ra­şan ai­le­si­nin ya­nın­da “üc­ret­siz ai­le iş­çi­si­” ola­rak tas­nif edi­li­yor. 57 mil­yo­nu aşan 15 yaş üs­tü nü­fu­sun 28 mil­yo­na ya­kı­nı iş­gü­cü dı­şın­da yer alı­yor; bun­la­rın da 12 mil­yo­na ya­kı­nı ev ha­nı­mı­… Adam iş­ve­re­n… Za­ten zor­da… Gü­nü dön­dür­me­ye uğ­ra­şı­yo­r… Ha­liy­le yüz­de 50 da­ha az üc­re­te ra­zı Su­ri­ye­li­ler, si­gor­ta pri­mi, ver­gi yü­kü de ol­ma­dı­ğı için iş­ve­ren­ler­ce ter­cih edi­li­yor. Ka­çak ça­lış­tı­rı­lan bir Su­ri­ye­li mül­te­ci­nin iş­ve­re­ne ma­li­ye­ti, bir Türk iş­çi­nin üç­te bi­ri dü­ze­yin­de bu­lu­nu­yor.
Di­ye­ce­ğim odur ki; “Mi­sa­fi­rin iyi­si ge­lir ge­çer kuş gi­bi­… Kö­tü­süy­se otu­rur dai­ma bay­kuş gi­bi…”

Loading...