Ne İsa’ya ne Musa’ya

Mer­kez Ban­ka­sı şu an için bir nu­ma­ra­lı so­ru­nu enf­las­yon ola­rak gö­rü­yor, ona gö­re po­li­ti­ka uy­gu­lu­yor. Ga­yet nor­mal çün­kü Mer­kez Ban­ka­sı'nın gö­re­vi enf­las­yo­nu diz­gin­le­mek…
Son top­lan­tı­da Baş­kan açık­la­ma da yap­tı; “Her şe­yi biz­den bek­le­me­yin, ya­pa­bi­le­cek­le­ri­miz sı­nır­lı!” Çok hak­lı…
Enf­las­yon bek­len­me­yen bir ge­liş­me de­ğil­di ki za­ten… Sen üret­mez­sen, gi­dip he­men her şe­yi yurt­dı­şın­dan it­hal eder­sen, TL de­ğer kay­bet­ti­ğin­de bü­tün mal­la­ra zam ge­lir.
Pa­ran de­ğer kay­bet­ti­ği için ar­tık da­ha pa­ha­lı­ya it­hal edi­yor­sun­dur. Bu sa­ye­de enf­las­yon coş­tuk­ça co­şar, ben­di­ni aşar…

Ak mı? Ka­ra mı?
İşin kö­tü­sü yurt­dı­şın­da hem ener­ji fi­yat­la­rı hem de gı­da fi­yat­la­rı re­kor dü­şük se­vi­ye­ler­de. Yi­ne de enf­las­yon ar­tı­yor. Ya­ni so­run sis­tem­sel…
Çok bil­miş eko­no­mist­le­rin yo­rum­la­rı­nı din­ler ve dö­viz ku­run­dan enf­las­yo­na ge­çir­gen­lik azal­dı ma­sa­lı­na ina­nır­san böy­le ka­bak gi­bi or­ta­da ka­lır­sın.
So­run enf­las­yon­sa bu işin kı­sa va­de­li tek çö­zü­mü var; “T­L'­nin de­ğer ka­zan­ma­sı­nı sağ­la­mak!”
As­lın­da yıl­lar­dır ha­zır­la­nan or­tam, mev­cut ma­lum so­nu­cu do­ğur­du. Bel­ki su­ni ola­rak dü­şük tu­tu­lan kur ile enf­las­yo­nu ge­çi­ci bir sü­re için ol­sa dü­şü­re­bi­lir­sin. Pe­ki, ne­re­ye ka­dar?

Az git­tik uz git­tik

Açık­ça­sı bu du­rum çok da­ha az ha­sar­lı ola­rak yıl­lar için­de hal­le­di­le­bi­lir­di. So­ru­nu çöz­mek ye­ri­ne vit­rin dü­ze­ni­ne önem ve­ril­di, gel­di­ği­miz du­rum or­ta­da…
İk­ti­dar ise enf­las­yon he­de­fin­den vaz­geç­miş gö­rü­nü­yor. “Fa­iz­ler hız­la dü­şü­rül­me­li­” di­yor. Onun der­di bü­yü­mek… Se­çim­le­re bü­yü­ye­rek gir­mek.. İyi de enf­las­yon­da ka­za­nıl­mış hiç bir ba­şa­rı yok ki!
2004 yı­lı Ocak ayın­da, yüz­de 10.59 olan yıl­lık TÜ­FE ora­nı, 11 yıl son­ra ne­re­dey­se ay­nı yer­de. So­nuç­ta bu­gün enf­las­yon cep­he­sin­de bir ar­pa bo­yu yol gi­de­me­mi­şiz, 11 yıl ön­ce­si­ne gö­re Tür­ki­ye'nin açık­la­rı fer­sah fer­sah, bor­cu kat be kat da­ha bü­yük.

İk­ti­da­rın der­di Mer­ke­z'i ger­di

Gel­di­ği­miz nok­ta­da Mer­kez Ban­ka­sı'na; “Bi­ra­der se­nin işin enf­las­yo­nu dü­şük tut­mak, ona gö­re!” de­nil­miş ise baş­ka ne ya­pa­bi­lir?
Do­la­yı­sıy­la Mer­kez Ban­ka­sı is­te­se de is­te­me­se de de­ğer­li TL'­yi sa­vun­ma po­zis­yo­nun­da ol­mak du­ru­mun­da… Ba­şa­rı­lı ola­bi­lir mi? Mev­cut du­rum­da çok zor. He­le İk­ti­da­rın fai­zi dü­şür bas­kı­sı sü­rer­ken ne­yi sa­vu­na­cak.
So­nuç­ta ne ola­cak? Ara­da de­re­de ka­la­cak. Var mı öy­le hem pas­tam dur­sun hem kar­nım doy­sun? Hem enf­las­yo­nu ar­tan hem de bü­yü­me­yen bir Tür­ki­ye'yi bi­ze su­na­cak.

Loading...