Reklamsız Sözcü
MURAT MURATOĞLU

O paralar ne oldu?

18 Şubat 2014

Bir an­lam­da çek kır­dır­mak gi­bi 25 yıl­lık na­kit ge­lir kay­na­ğı oto­yol­la­rı, köp­rü­le­ri de se­la­met­le dev­ret­tik. Özel­leş­tir­me­nin ama­cı mak­si­mum fay­da­yı sağ­la­ya­rak, dev­let iş­let­me­ci­li­ğin­de­ki var­lık­lar­da çe­şit­li ne­den­ler­le ya­şa­nan ve­rim­siz­lik­le­ri ön­le­mek…

Ma­dem öy­le, bu var­lık­la­rı­mı­zın sa­tı­şı son­ra­sın­da eko­no­mik yön­den ni­çin da­ha da ge­ri­li­yo­ruz?
İç bor­cu­muz mu yok­sa dış bor­cu­muz mu aza­lı­yor? Dış açı­ğı­mız mı, ca­ri açı­ğı­mız mı fren­le­ni­yor? Büt­çe açı­ğı­mız mı da­ra­lı­yor, ver­gi­le­ri­miz mi aza­lı­yor? Bun­lar ol­ma­dı­ğı­na gö­re var­lık­la­rı­mı­za ne ol­du? Sa­de­ce özel­leş­tir­me de de­ğil… Son on yıl­da özel sek­tö­rün ya­ban­cı­ya sat­tı­ğı şir­ket­ler­den ve ban­ka­lar­dan sağ­la­nan kay­na­ğın da ne­re­ye git­ti­ği bel­li de­ğil…

Anah­ta­rı dev­ret­tik

Ba­şa dö­ne­lim…
Fi­nan­ci­al Ti­mes 22 Tem­muz 2001 ta­rih­li nüs­ha­sın­da, Tür­ki­ye'nin önem­li bir dö­ne­meç nok­ta­sın­da ol­du­ğu­nu “Ki­lo­met­re ta­şı­” baş­lı­ğı ile ga­ze­te­nin ilk say­fa­sın­dan oku­yu­cu­la­rı­na du­yur­muş­tu.
Ta­sar­ruf Mev­du­atı Si­gor­ta Fo­nu bün­ye­sin­de­ki De­mir­ban­k'­ın HSBC'­ye sa­tıl­ma­sı…
Ha­ber­de bu sa­tış­la bir­lik­te; di­ğer ulus­la­ra­ra­sı ban­ka­la­rın da Tür­ki­ye gü­zer­ga­hı­nın açı­la­ca­ğı­na vur­gu ya­pı­lı­yor­du. Ni­te­kim öy­le ol­du.
Çok de­ğil sa­de­ce on üç yıl ön­ce­si­ne ka­dar Türk ban­ka­cı­lık sis­te­min­de yüz­de 3 olan ya­ban­cı pa­yı ara­dan ge­çen kı­sa za­man di­li­min­de co­şup, gür­le­di…
2012 yı­lı iti­ba­rıy­la, Türk ban­ka­cı­lık sek­tö­rün­de fa­ali­yet gös­te­ren ban­ka­la­rın yüz­de 80'in­de kü­re­sel ser­ma­ye­nin pa­yı bu­lu­nu­yor.

Fark ne­re­de?

Pe­ki, bu iş­te bir yan­lış­lık var mı? Ge­liş­miş ül­ke­le­rin po­li­ti­ka­la­rı­na gö­re var!
Ço­ğu ge­liş­miş ül­ke­de bel­li bir ora­nın üze­rin­de or­tak­lık ve­ya sa­hip­lik ya­ban­cı­ya ya­sak­tır.
Fi­nans sek­tö­rün­de ge­liş­miş ül­ke ör­nek­le­rin­de ya­ban­cı ser­ma­ye pa­yı­nın yüz­de­le­ri şöy­le; Al­man­ya'da yüz­de 5, İtal­ya'da yüz­de 8, İs­pan­ya'da yüz­de 10, Hol­lan­da'da yüz­de 11, Da­ni­mar­ka'da yüz­de 17, Fran­sa'da yüz­de 19… Ge­liş­mek­te olan ül­ke­le­re ba­ka­lım… Es­ton­ya'da yüz­de 100, Çek Cum­hu­ri­ye­ti'n­de yüz­de 95, Slo­vak­-ya'da yüz­de 93, Mek­si­ka'da yüz­de 82, Ma­ca­ris­tan ve Po­lon­ya'da yüz­de 65, Ar­jan­ti­n'­de yüz­de 48, Pe­ru'da yüz­de 47, Şi­li'de yüz­de 42…
Dik­kat eder­se­niz fark ge­liş­miş­lik se­vi­ye­sin­de… Beş­te dör­dü­nü dev­ret­tik, ken­di se­vi­ye­mi­zi be­lir­le­dik…

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more