Reklamsız Sözcü
MURAT MURATOĞLU

Pakete inanma paketsiz kalma

14 Kasım 2014

İk­ti­dar bin­ler­ce ce­na­ze­yi omuz­la­dık­tan son­ra ni­ha­yet “ye­ni iş gü­ven­li­ği pa­ke­ti­ni­” açık­la­dı. Pe­ki ama 12 yıl­dır ne­re­ler­dey­di­niz? Bin­ler­ce ki­şi­nin öl­me­si­ni mi bek­le­di­niz?
Evet bek­le­di­ler… Eğer o iş­çi­ler top­lu ola­rak öl­me­sey­di de bi­rer iki­şer öl­se­ler­di kim­se kı­lı­nı da­hi kı­pır­dat­ma­ya­cak­tı. Mec­bur kal­dı­lar!
Na­sıl bir ül­ke­de ya­şı­yo­ruz ki es­ki Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın ge­tir­di­ği ve tüm ma­den izin­le­ri­ni Baş­ba­ka­n'a bağ­la­yan ge­nel­ge ha­len yü­rür­lük­te? Bir baş­ba­kan na­sıl olur da bin­ler­ce ma­den ruh­sa­tı baş­vu­ru­su­nu tek tek ken­di­si in­ce­ler? Dev­let me­ka­niz­ma­sı, Ener­ji Ba­kan­lı­ğı ni­ye var?
Ben söy­le­ye­yim; İn­şa­at­tan son­ra en bü­yük rant ma­den işin­de… Bü­yük pa­ra­lar dö­nü­yor. Ha­liy­le hi­laf­sız ma­den aç­mak ol­maz.
Pa­ke­te ge­lin­ce… İyi, gü­zel mad­de­ler içe­ri­yor. Ta­mam ama laf­la pey­nir ge­mi­si yü­rü­mü­yor. İk­ti­dar bu ko­nu­da “ne ka­dar sa­mi­mi­” ona bak­mak ge­re­ki­yor.
Ba­kın si­ze bu ko­nu­dan bir ör­ne­ği 7 Ocak 2011 ta­ri­hin­de ya­yım­la­nan ya­zım­dan ve­re­yim.

mi­la­dı do­lan pa­ket­ler

De­mi­şim ki; “Ko­lay ko­lay uzun va­de­li stra­te­ji üre­te­me­yen bir ül­ke ola­rak Tür­ki­ye Sa­na­yi Stra­te­ji bel­ge­si­ni açık­la­dı­lar. Sa­na­yi ve Ti­ca­ret Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan Tür­ki­ye Sa­na­yi Stra­te­ji­si Bel­ge­si, 2011-2014 yıl­la­rı­nı kap­sı­yor ve 72 ey­lem­den olu­şu­yor.
Vay ar­ka­daş… Da­ha sa­na­yi en­van­te­ri ol­ma­yan, han­gi alan­da kaç ma­ki­ne­si­nin ol­du­ğu bi­lin­me­yen, üre­tim ka­pa­si­te­si meç­hul, ve­ri­le­rin an­ket­ler­den iba­ret bir ül­ke­den bah­se­di­yo­ruz. (Dört yıl geç­ti hâ­lâ sa­na­yi en­van­te­ri­miz yok!)
Tür­ki­ye'de sa­na­yi bü­yü­me­si an­cak it­ha­lat ar­tı­şı ile ger­çek­le­şi­yor. Ye­ni­den keş­fet­me­ye ge­rek yok! Sa­na­yi­nin üre­tim için kul­lan­dı­ğı ener­ji ve ara ma­lı it­ha­la­tı top­lam it­ha­la­tın yüz­de 72'si­ni oluş­tu­ru­yor… Ya­pı­lan ih­ra­cat, it­ha­lat fa­tu­ra­sı­nın yüz­de 65'i­ni bi­le kar­şı­la­ya­mı­yor. (An­la­şı­lan ge­çen dört yıl içe­ri­sin­de de­ği­şen hiç bir şey ol­ma­mış, ay­nı tas, ay­nı ha­mam!)
Or­ta ve yük­sek tek­no­lo­ji­li ürün­ler­de Av­ras­ya'nın üre­tim üs­sü ol­ma he­de­fi ko­nul­muş… Hem de Türk sa­na­yi­nin top­lam üre­ti­mi­nin sa­de­ce yüz­de 3.7'si yük­sek tek­no­lo­ji­ye da­ya­lıy­ken… (Za­man dol­du ha­ni ne­re­de bu üs? Bı­ra­kın üs kur­ma­yı oran bi­le ge­ri­le­di…)
Şim­di söy­le­nen­le­re şüp­hey­le yak­laş­mak­ta hak­lı mı­yım, hak­sız mı­yım? Pa­ket­ten bol ne var?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more