Sözcü Plus Giriş
MURAT MURATOĞLU

Şaşıran var mı?

20 Eylül 2014

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan TÜ­Sİ­AD'­ın onur ko­nu­ğu ola­rak bir ko­nuş­ma ger­çek­leş­tir­di. Ama ne ko­nuş­ma! Er­do­ğan pat­ron­la­rı azar­la­dık­ça azar­la­dı, pat­ron­lar avuç­la­rı kı­za­rın­ca­ya ka­dar al­kış­la­dı. De­mek ki hak­lı!
Ge­zi olay­la­rın­da gös­te­ri­ci­le­re Di­van Ote­li'ni açan Mus­ta­fa Koç ile “Ben de ça­pul­cu­yu­m” pan­kar­tı açan Cem Boy­ne­r'­e ver­di ve­riş­tir­di.
Hı­zı­nı ala­ma­dı Ak­bank Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Su­zan Sa­ban­cı Din­çe­r'­in “İ­ti­ba­rı­mız yurt­dı­şın­da ze­de­len­di­” açık­la­ma­la­rı­nı da gün­de­me al­dı.
Er­do­ğan; “Bu­nu söy­le­yen şah­sın yö­ne­tim ku­ru­lu baş­kan­lı­ğı­nı yap­tı­ğı ban­ka için bir in­ce­le­me yap­tır­dım, son 12 yıl­da ak­tif­le­ri 8 kat, mev­du­atı 6 kat bü­yü­mü­ş” der­ken bu işe Su­zan Sa­ban­cı'dan çok, Gü­ler Sa­ban­cı bo­zul­du!
Ko­nuş­ma­nın üs­lu­bu­na, din­le­yen­le­rin us­lu­lu­ğu­na şa­şı­ran var mı?

Ba­riz suç iş­len­di

Dil­len­di­ri­len id­di­alar da­ha da va­him! De­ni­len o dur ki; ya­pı­la­cak ko­nuş­ma­la­rın me­tin­le­ri ön­ce­den Er­do­ğa­n'­a yol­lan­mış ve ora­da ge­rek­li dü­zen­le­me­ler ya­pıl­mış. Ola­bi­lir mi? Ola­bi­lir. Pe­ki, bu­na şa­şı­ran var mı?
Ben hep­sin­den geç­tim. O or­tam­da yüz­ler­ce şa­hi­din hu­zu­run­da res­men suç iş­len­di.
Vay ar­ka­daş! Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan çı­kı­yor, bor­sa­ya ko­te bir ban­ka hak­kın­da, SPK ku­ral­la­rı­na rağ­men be­yan­da bu­lu­nu­yor. Ye­ni­lir yu­tu­lur gi­bi de de­ğil; “O ban­ka şu an­da bat­mış za­ten. Fa­kat bu, ta­şı­ma suy­la ayak­ta dur­ma­ya ça­lı­şı­yo­r“ di­ye­bi­li­yor.
İsim ver­me­di­ği ban­ka her­ke­sin ma­lu­mu Bank As­ya! İyi de şir­ke­tin his­se­le­ri o es­na­da bor­sa­da iş­lem gö­rü­yor. Cum­hur­baş­ka­nı, sert SPK ku­ral­la­rı­na rağ­men be- yan­da bu­lu­nu­yor. Ale­la­ce­le ban­ka­nın bor­sa­da­ki his­se­si­nin iş­lem sı­ra­sı ka­pa­tı­lı­yor.
On­lar da hak­lı!
Bun­ca hu­kuk­suz­lu­ğa rağ­men SPK'­nın so­ruş­tur­ma aça­ca­ğı­na ih­ti­mal ve­ren var mı? Ta­bi­i ki yok! Şa­şı­ran var mı?
Ni­ha­ye­tin­de Er­do­ğan; “Za­man yum­ruk sık­ma za­ma­nı de­ğil, to­ka­laş­ma za­ma­nı­dı­r' de­yip son nok­ta­yı koy­duk­tan son­ra yi­ne yo­ğun al­kış­lar ara­sın­da yum­ru­ğu­nu sı­kıp sa­lon­dan ay­rı­lı­yor.
Pat­ron­lar da hak­lı… Çı­kıp ne di­ye­cek­ler ki? Ağ­zı­nı aç­san yan­daş med­ya üze­ri­ne çu­val­la­na­cak, ver­gi me­mur­la­rı hol­ding ka­pı­sın­da kamp ku­ra­cak.
Ta­raf ol­ma­sın­lar da ber­ta­raf mı ol­sun­lar? Tat­lı tat­lı fır­ça­la­rı­nı yer­ler, yo­la de­vam eder­ler. Şa­şı­ran var mı?