Sözcü Plus Giriş
MURAT MURATOĞLU

Seçim sonrası piyasalar ne olacak?

17 Şubat 2014

Bi­raz ka­fa yo­rup bir­kaç ay son­ra ne­ler­le kar­şı­la­şa­bi­li­riz, risk­ler ne­ler, bir ba­ka­lım.
Ya­tı­rım­cı­lar için mi­lat 31 Mart gü­nü… Se­çim­ler bit­miş, so­nuç açık­lan­mış ola­cak. Bu tab­lo­da AKP ye­rel se­çim­le­ri ön­de bi­ti­re­cek. An­cak oy ora­nı çok önem­li…
Eğer Mart ye­rel se­çim so­nuç­la­rın­da, AK­P'­nin cum­hur­baş­kan­lı­ğı­nı ga­ran­ti ede­me­di­ği gö­rü­lür­se si­ya­si be­lir­siz­lik iyi­ce ar­ta­cak. Bu du­rum ay­na gi­bi ya­ban­cı ra­por­la­rı­na yan­sı­ya­cak.
Pi­ya­sa bu, pa­ra­ya ba­kar. Tür­ki­ye'nin ge­le­ce­ği­nin bir öne­mi yok­tur. Duy­gu­suz­dur. An­la­ya­ca­ğı­nız olum­lu bir pi­ya­sa için AK­P'­nin oyu yüz­de 40-42 ban­dı­nın al­tı­na düş­me­me­li…
Ak­si tak­dir­de za­yıf­la­yan İk­ti­dar­da ay­rıl­ma­lar hız­la­nır. Gö­rüş ay­rı­lık­la­rı be­lir­gin­le­şir. Mu­ha­le­fe­tin bas­kı­sı iyi­ce ar­tar ve ba­sınç AK­P'­yi or­ta ye­rin­den çat­la­tır.

Ya Ge­liş­mek­te Olan Ül­ke­ler?

Bi­zim de için­de bu­lun­du­ğu­muz Ge­liş­mek­te Olan Pi­ya­sa­lar ka­te­go­ri­sin­de du­rum hay­li karışık.
Her da­im so­run­lu Ar­jan­tin, de­va­lü­as­yon­dan son­ra tah­vil te­mer­rüt­tü de ya­şa­ya­bi­lir.
Uk­ray­na'da kit­le­sel tep­ki­ler du­rul­mu­yor. So­kak­lar­da kan akı­yor. Ke­za Ve­ne­zu­ela ve Tay­lan­d‘­da da ça­tış­ma­lar var.
Rus­ya'nın pa­ra­sı hız­la de­ğer kay­be­di­yor. Ge­le­cek yıl ca­ri açık ve­re­cek.
Çi­n'­in ba­şı kre­di­ler ile dert­te. Çin ban­ka­la­rı son beş yıl­da 14.8 tril­yon do­lar ye­ni kre­di ver­di­ler. Ar­tan te­mer­rüt­ler­le ba­tak ora­nı hız­la yük­se­li­yor.
Bre­zil­ya, Gü­ney Af­ri­ka, Ma­ca­ris­tan, Po­lon­ya­‘da kur ha­re­ket­le­ri ön­le­ne­mi­yor. Sert ve se­ri oy­nak­lık­lar eko­no­mik omur­ga­la­ra cid­di an­lam­da ha­sar ve­ri­yor. Tıp­kı biz­de ol­du­ğu gi­bi…

Ve Av­ru­pa

Esas Av­ru­pa'da ya­şa­na­cak olan­lar bi­zi cid­di an­lam­da sar­sa­cak.
Kriz ve pa­ra­sal ge­niş­le­me­ler son­ra­sı Av­ru­pa, Ame­ri­ka'nın hay­li ge­ri­sin­de kal­dı. Bu du­rum si­ya­si ve po­li­tik so­run­la­ra yol açı­yor.
Av­ru­pa Mer­kez Ban­ka­sı, or­tak ban­ka hü­vi­ye­ti­ne da­hi ka­vu­şa­ma­dı. Al­man ana­ya­sa mah­ke­me­si ta­ra­fın­dan yar­gı­la­nı­yor. Pe­ki, suç­lu çık­tı di­ye­lim, ne ola­cak? He­nüz bi­len yok!
İs­koç­ya, İn­gi­liz pa­ra bi­ri­mi­ni kul­lan­mak is­ti­yor, Av­ru­pa Bir­li­ği uya­rı­yor; Sa­kın!
İtal­ya'da son üç Baş­ba­kan se­çim ol­ma­dan gö­re­ve gel­di. İs­pan­ya tek­rar sal­lan­ma­ya baş­la­dı. Fran­sa'da sı­kın­tı­lar ar­tı­yor.
Bü­tün bu si­ya­si ve po­li­tik dik­leş­me­le­rin zir­ve ya­pa­ca­ğı ta­rih, Ma­yıs ayı ola­cak. An­la­ya­ca­ğı­nız se­çim­den son­ra­sı bu­gün­ler­den da­ha çet­re­fil­li ola­cak.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more