Sözcü Plus Giriş
MURAT MURATOĞLU

Türküm, yoksulum, mutluyum!

30 Eylül 2014

Tür­ki­ye aca­yip bir ül­ke… Halk ba­riz şe­kil­de acı çek­mek­ten hoş­la­nı­yor. Da­ha iyi­ye öz­lem yok! So­nuç? Ya­şa­dık­la­rı­nı hak edi­yor!
Evet, he­pi­miz bu ka­dar ka­li­te­siz yö­ne­til­me­yi hak edi­yo­ruz. Dü­şün­se­ni­ze, dün­ya­nın han­gi ül­ke­sin­de yol­suz­luk­lar bu ka­dar ay­yu­ka çık­tı­ğı hal­de hal­kın ço­ğun­lu­ğu bu­nu gör­mez­den ge­lir? O za­man az bi­le!
Gö­zü­mü­zü ka­pa­yıp tut­tu­ğu­muz ta­kım ile si­ya­si par­ti ara­sın­da­ki far­kı an­la­ya­ma­ya­cak ka­dar ce­ha­let söz ko­nu­suy­sa da­ha iyi­si bi­zim için lüks ka­çar…

Ucuz dü­şün­ce­ler

Zen­gin­leş­mek di­ye bir der­di­miz yok. Zen­gin bir ül­ke ola­ma­yız da za­ten!
Eko­no­mi­nin bü­yü­me hı­zı iyi­ce düş­tü ve art­mı­yor. Ta­bi­i ki art­ma­ya­cak! Ya­tı­rım­lar, borç ola­rak alı­nan dö­viz ile ya­pı­lı­yor. Ya­tı­rım de­di­ği­miz de üre­tim üze­ri­ne de­ğil tü­ke­tim üze­ri­ne…
Üre­tim en ucuz şey… İn­san ha­ya­tı üze­rin­den ucuz emek kar­şı­lı­ğı ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Ül­ke­de ta­sar­ruf yok! Borç pa­ra­ya muh­taç­lık ha­li dı­şa ba­ğım­lı­lı­ğı kro­nik ha­le ge­tir­miş du­rum­da.
Bı­ra­kın bun­la­rı ben an­lat­ma­ya­yım. Tür­ki­ye İs­ta­tis­tik Ku­ru­mu'nun Ge­lir ve Ya­şam Ko­şul­la­rı Araş­tır­ma­sı'na ba­ka­lım.

Hiz­met­ka­rın hiz­met­ka­rı

Bu­na gö­re; Nü­fu­sun yüz­de 75,5'i “yıp­ran­mış ve es­ki­miş mo­bil­ya­la­rı­nı­” ye­ni­le­ye­mi­yor. Ama ol­sun ar­tık ço­cuk­la­rı da­ha 9 ya­şın­day­ken saç­la­rı­nı giz­le­ye­rek oku­la gi­de­bi­li­yor.
Nü­fu­sun yüz­de 40'ı, sız­dı­ran ça­tı­lı, nem­li du­var­lı, çü­rü­müş pen­ce­re çer­çe­ve­li ev­ler­de otu­ru­yor. Ama se­çim ön­ce­si ma­hal­le­ye ge­len kö­mür­le­ri, ma­kar­na­la­rı be­da­va ala­bi­li­yor.
Ai­le­le­rin ya­rı­sı­nın hiç­bir bi­ri­ki­mi yok. İki ki­şi­den bi­ri; “Bek­len­me­dik bir har­ca­ma çı­kar­sa kar­şı­la­ya­cak du­rum­da de­ği­li­z” di­yor. Ama cum­hur­baş­kan­lı­ğı kam­pan­ya­sın­da Uzun Ada­m'­a ko­şa ko­şa yar­dım ya­pı­yor.

Ta­til ne­yi­mi­ze ge­rek?

Her 5 ai­le­den dör­dü; “Ev­den uzak­ta bir haf­ta­lık ta­ti­l” yap­ma­mız im­k‚n­sız di­yor. Bu du­ru­mu ka­bul­len­miş­ler. Za­ten el­de et­tik­le­ri ge­lir­le ta­sar­ruf et­me şans­la­rı mı var da, ta­ti­le gi­de­bil­sin­ler, eks­tra bir mas­ra­fı kar­şı­la­ya­bil­sin­ler? Bu on­la­rın ka­de­ri!
Tür­ki­ye'de üç ai­le­den iki­si borç­lu… Ne­re­dey­se her dört ki­şi­den bi­ri öy­le bir yok­sul ki ne adam gi­bi ye­mek yi­ye­bi­li­yor, ne üst baş ala­bi­li­yor ne de ısı­na­bi­li­yor… Sos­yal ha­yat, kül­tü­rel fa­ali­yet hak ge­ti­re…

Zü­ğür­dün çe­ne­si

Ha­yat­la­rı­nı zor ida­me et­ti­ri­yor­lar… Borç­la­rı­nı öde­ye­mi­yor­lar… Ge­le­cek gü­ven­ce­le­ri yok… Sü­rü­nü­yor­lar, ya­rı aç ge­zi­yor­lar ama bel­li ki mut­lu­lar…
İşin il­ginç ya­nı 12 yıl­lık İk­ti­dar ar­tan yok­sul sa­yı­sı­nın ba­ha­ne­si­ni arar­ken, Tür­ki­ye'de zen­gin sa­yı­sı da ar­tı­yor…
Kit­le­ler fa­kir­le­şir­ken züm­re­ler zen­gin­le­şi­yor… Bel­ki de fa­kir­ler, zen­gin­le­şen­le­ri gör­dük­çe mut­lu olu­yor­lar­dır… Kim bi­le­bi­lir?

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more