Vergi topla saray yap!

Hep iyi­yiz, da­ha iyi­ye gi­di­yo­ruz… O za­man ne­den se­fa­let çe­ki­yo­ruz? Ra­kam­lar dü­rüst ol­ma­yın­ca, söy­lem­ler ger­çe­ği yan­sıt­ma­yın­ca ya­pı­lan he­sap­lar tu­tar mı? Ha­liy­le hiç­bir ön­gö­rü doğ­ru çık­mı­yor. Na­sıl çık­sın ki?
Tor­ba Ya­sa ile bir­lik­te uy­gu­la­nan ver­gi af­fın­da he­def, bor­cun en az yüz­de 50'si­nin tah­si­la­tıy­dı. Baş­vu­ran­lar, bor­cu olan­la­rın sa­de­ce yüz­de 23'ü ka­dar… Her öde­me­den son­ra bu ora­nın da­ha da dü­şe­ce­ği­ni he­sap­lar­sak af def­te­ri­ni yüz­de 10 tah­si­lat ile ka­pa­tı­rız. Tah­sil edi­le­me­yen ver­gi bor­cu yüz­de 90'ı bu­lur.
Af ile tah­sil edi­len ver­gi­le­re ge­lin­ce, ço­ğu ik­ti­da­rın ya­rat­tı­ğı şa­ibe­li ser­ma­ye grup­la­rı­nın tril­yon­luk borç­la­rı­nın ver­gi­le­ri… Ge­ri­si hi­ka­ye!
Ne­den top­la­na­mı­yor?
Pe­ki, af çık­tı­ğı hal­de borç­lar va­tan­daş­tan ne­den tah­sil edi­le­me­di? Ne­de­ni ba­sit: Hiç­bir şey bi­ze yan­sı­tıl­dı­ğı gi­bi de­ğil! Or­ta­da pa­ra yok!
Sa­de­ce o da de­ğil as­lın­da, işin doğ­ru­su bi­raz da ki­şi­sel tep­ki­ler bu so­nu­cu do­ğu­ru­yor. Sen di­şin­den tır­na­ğın­dan ar­tı­rıp ver­gi bor­cu­nu ödü­yor­sun, adam­lar o pa­ra ile ken­di­le­ri­ne sa­ray yap­tı­rı­yor­lar, özel uçak­lar alı­yor­lar… Ki­min pa­ra­sıy­la? Se­nin ver­gin­le!
Ver­gi­yi na­sıl top­lu­yor­lar? Ayı­rım yap­ma­dan! Zen­gin­den de, fa­kir­den de ay­nı oran­da ver­gi ala­rak. Hal­bu­ki ver­gi do­lay­lı yol­dan de­ğil de doğ­ru­dan alın­sa bu ada­let­siz­lik or­ta­dan kal­ka­cak.

Bu hak­sız­lık

De­mek olu­yor ki; Tür­ki­ye'de dev­let ver­gi­yi esas ola­rak ser­vet sa­hip­le­rin­den de­ğil va­tan­da­şın “tü­ke­ti­min­de­n” alı­yor.
Ver­gi­nin yak­la­şık yüz­de 70'le bü­yük bö­lü­mü­nü KDV, ÖTV gi­bi ad­lar al­tın­da tü­ke­tim­den alan Ma­li­ye, büt­çe­yi esas ola­rak bu do­lay­lı ver­gi­ler­le fi­nan­se edi­yor.
Ge­lir dü­ze­yi­ne ba­kıl­mak­sı­zın her­kes­ten ay­nı mik­tar ve oran­da tah­sil edi­len do­lay­lı ver­gi­ler; ver­gi ada­let­siz­li­ği­ni de­rin­leş­ti­ri­yor, ge­lir da­ğı­lı­mı­nı bo­zu­yor. So­nuç­ta, Av­ru­pa'da ge­lir da­ğı­lı­mı en bo­zuk ül­ke Tür­ki­ye olu­yor.

Ya­rım köp­rü

AKP hü­kü­met­le­ri, 2003 ba­şın­dan Ey­lül 2014 so­nu­na ka­dar olan dö­nem­de, ül­ke ge­ne­lin­de top­lam 2 tril­yon 261 mil­yar li­ra­lık ver­gi tah­sil et­ti. Öy­le böy­le bir pa­ra de­ğil… Do­la­ra vu­rur­sak 1 tril­yon do­lar eder!
Kav­ram kar­ma­şa­sı ol­ma­ma­sı açı­sın­dan AKP ik­ti­da­rı­nın top­la­dı­ğı ver­giy­le, ka­mu­laş­tır­ma be­del­le­ri ve ya­pım har­ca­ma­la­rıy­la bir­lik­te Bo­ğa­z'a 167 adet üçün­cü köp­rü ya­pı­la­bi­lir­di. Biz he­nüz bir ta­ne­si­nin ya­rı­sı­na gel­dik!
Top­la­nan ver­gi­le­rin üze­ri­ne ne var ne yok­sa sa­tıp özel­leş­tir­dik, bir 500 mil­yar do­lar da bor­ca gir­dik. İyi gü­zel de, ne­re­ye git­ti bu pa­ra­lar?

Loading...