Sözcü Plus Giriş

Kürt cephesinde yeni şeyler var…

30 Haziran 2014

İŞİ­D'­in, Sün­ni Arap cep­he­si­nin ön­cü­sü ola­rak Mu­su­l'­u, ar­dın­dan Te­la-fe­r'­i iş­ga­li, sa­de­ce Ira­k'­ta de­ğil, Kürt­le­rin ya­şa­dı­ğı Su­ri­ye ve Tür­ki­ye'de de taş­la­rı ye­rin­den oy­nat­tı. Ge­li­nen nok­ta­da, ar­tık kim­se Ira­k'­ın top­rak bü­tün­lü­ğün­den söz et­mi­yor. Ira­k'­ın üçe bö­lün­dü­ğü ger­çe­ği ile her­kes yüz­leş­me­ye ha­zır; Ku­ze­y'­de bir Kürt dev­le­ti, or­ta­da Sün­ni Irak dev­le­ti ve gü­ney­de Şi­i Irak dev­le­ti… Bu, ka­ba bir bö­lün­me. Kı­ya­met ko­pa­ra­cak çok de­tay var. He­def, da­ha çok pet­rol ve do­ğal ga­za hük­met­mek el­bet­te.
Tür­ki­ye'yi ye­ni ge­liş­me­ler­le hem Ku­zey Irak Kürt Böl­ge­si, hem de içe­ri­de Kürt si­ya­se­ti il­gi­len­di­ri­yor. Hat­ta Su­ri­ye' de­ki Ro­ja­va Kürt­le­ri de bun­la­ra ek­len­me­li.

İs­ra­il…

Bar­za­ni yö­ne­ti­mi­nin Ba­ğım­sız Kürt dev­le­ti­nin za­ma­nı gel­di­ği­ne iliş­kin de­meç­le­ri, kü­re­sel güç­ler­de kar­şı­lık bu­lu­yor bir ke­re. Özel­lik­le de İs­ra­il, bu ta­le­bi he­men olum­la­dı. İs­ra­il Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Lie­ber­man, geç­ti­ği­miz haf­ta Pa­ri­s'­te bir ara­ya gel­di­ği ABD Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Kerr­y'­ye, “I­rak göz­le­ri­mi­zin önün­de par­ça­la­nı­yo­r” di­yor ve ek­li­yor­du; “Bir Kürt dev­le­ti­nin ku­rul­ma­sı, sü­re­cin ka­çı­nıl­maz so­nu­cu­”…
Uzun sü­re Ira­k'­ın top­rak bü­tün­lü­ğü­nü sa­vu­nan ve her­ke­se bu tel­ki­ni ya­pan ABD, ar­tık bu fii­li du­rum kar­şı­sın­da bö­lün­me­yi haz­met­miş gi­bi. Öy­le ol­ma­sa, İs­ra­il bu ka­dar or­ta­lık­ta, Kürt ha­mi­si gi­bi do­laş­maz­dı. Tür­ki­ye'nin yar­dı­mıy­la Cey­ha­n'­dan ge­mi­ye yük­le­nip Ak­de­ni­z'­de alı­cı bek­ler­ken gün­ler ge­çi­ren Irak Kürt­le­ri­nin pet­ro­lü, ki­me sa­tıl­dı der­si­niz? Ta­bi­i ki İs­ra­il'­e… Irak pet­ro­lü­nü ta­şı­yan Uni­ted Lea­ders­hip ge­mi­si yü­kü­nü İs­ra­il'­in Aş­ke­lon Li­ma­nı'na bo­şalt­tı. Böy­le­ce İs­ra­il, Kürt­le­re ilk eko­no­mik jes­ti­ni yap­mış ol­du.
Bar­za­ni yö­ne­ti­mi, İs­ra­il ile ör­tü­lü ola­rak sür­dür­dük­le­ri ya­kın­lı­ğın şim­di açı­ğa çık­ma­sı­na iti­raz et­mi­yor. Pet­rol-do­ğal­gaz var­lı­ğıy­la Irak Kür­dis­ta­nı'na ha­mi­li­ğe İs­ra­il'­in dı­şın­da, RTE yö­ne­ti­mi de ta­lip… Re­ka­bet şim­di kı­zı­şa­cak. Bir de İran var el­bet­te… Böl­ge­nin Kürt nü­fus da ba­rın­dı­ran önem­li bir ak­tö­rü İra­n'­ın, olup bi­te­ne kar­şı na­sıl bir oyun pla­nı ol­du­ğu ise ay­rı bir ana­liz ko­nu­su.

“Tür­ki­ye'yi Bü­yüt­me­k”

Dış ser­ma­ye gi­ri­şi ile bü­yü­yün­ce ken­di­ni böl­ge­sel güç sa­nan, “Ye­ni Os­man­lı­” ca­ka­sı sa­tan RTE-Da­vu­toğ­lu iki­li­si, Ku­zey Ira­k'­ı ih­ra­cat, in­şa­at, ta­şı­ma­cı­lık fa­ali­yet­le­ri ile ar­ka bah­çe yap­ma­ya he­ves­len­di­ler. Irak Kürt böl­ge­si­ni Tür­ki­ye'ye ka­ta­rak, Tür­ki­ye'yi bü­yüt­mek(!) ha­ya­lin­de­ler. İçe­ri­de PKK ve onun kon­tro­lün­de­ki Ro­ja­va Kürt­le­ri­ni de bir bi­çim­de ik­na edip “Kürt­ler­le bü­yü­müş Tür­ki­ye­” ha­ya­li­nin içi­ne ka­tan bu se­nar­yo sa­hip­le­ri, şim­di­ler­de ya­şa­nan­lar kar­şı­sın­da el­le­ri­ni ovuş­tu­ru­yor gi­bi­ler.
Ira­k'­ın top­rak bü­tün­lü­ğü­nü öte­den be­ri hiç dil­len­dir­me­yen AKP re­ji­mi, el­le­riy­le bü­yüt­tük­le­ri IŞİ­D'­in ham­le­si­ne, ne­re­dey­se iç­ten içe se­vin­mek­te­ler. Re­hi­ne so­ru­nu­nu bas­tı­rıp si­ne­ye çek­me­le­ri­nin al­tın­da da bu var. Irak Kürt­le­ri­nin Bağ­da­t'­tan ko­pa­ca­ğı ve pet­rol­le­riy­le bir­lik­te RTE-Da­vu­toğ­lu'nun hi­ma­ye­si­ne gi­re­ce­ği rü­ya­sı­na pek ina­nı­yor­lar. Piş­miş ha­ya­le su ka­tan ise İs­ra­il… Bar­za­nı'nin İs­ra­il üs­tün­den AB­D'­ye ka­pı­lan­ma­- sın­dan en­di­şe edil­me­ye baş­lan­dı. Bu­nun için RTE, Er­bi­l'­e bir yan­dan da so­pa gös­te­ri­yor Ker­kük kar­tıy­la. Kürt­le­rin ka­ram­bol­de kap­tı­ğı Ker­kük için bir ol­du­bit­ti ya­ra­tıl­ma­ma­sı ve Türk­men­le­re dik­kat edil­me­si ge­rek­ti­ği bir me­saj ola­rak ile­til­di.
Öte yan­dan, RTE'­nin
Bar­za­ni'ye ha­mi­lik gö­rün­tü­sü,Tür­ki­ye'de­ki Kürt seç­me­nin ak­lı­nı çel­me­ye de ya­rı­yor el­bet­te. PKK is­te­di­ği ka­dar efe­len­sin, Bar­za­ni'ye ağa­bey­lik­le, Gü­ney­do­ğu'da oy­la­rı­nı ar­tı­ra­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor AKP… Ni­te­kim, 30 Mar­t'­ta ar­tır­dı da…

İm­ra­lı…

Ira­k'­ta ya­şa­nan­lar­dan Bar­za­ni'nin ka­zanç­lı çık­ma­sı, Kürt ale­min­de­ki Bar­za­ni-Öca­lan re­ka­be­tin­de, ikin­ci­si için olum­suz bir ge­liş­me. RTE de, içe­ri­de Bar­za­ni­leş­tir­mek , ya­ni mu­ha­fa­za­kar-ne­oli­be­ral bir kı­va­ma ge­tir­mek is­te­di­ği Kürt­ler­le, PKK'­yı za­yıf­lat­ma pe­şin­de. PKK, Ro­ja­va'yı kol­lar­ken, Bar­za­ni'ye, IŞİ­D'­e kar­şı güç­bir­li­ği öner­di sa­de­ce. Ama Kürt­le­rin dev­let­leş­me­si­ne hiç al­kış tut­mu­yor. Çün­kü, bi­li­ni­yor ki Öca­lan, 4 ül­ke­de­ki Kürt­le­rin kü­çük dev­let­çik­ler kur­ma­sın­dan­sa, bu­lun­duk­la­rı ül­ke­ler­de özerk­lik ka­zan­mış bü­tü­nün par­ça­la­rı ola­rak ya­şa­ma­la­rı­nın da­ha doğ­ru ol­du­ğu­nu sa­vu­nu­yor. Kü­çük dev­let­çik­le­rin enin­de so­nun­da böl­ge­sel ve kü­re­sel güç­le­rin kuk­la­sı du­ru­mu­na ge­le­ce­ği­ni ifa­de edi­yor. Öca­la­n'­ın bu yak­la­şı­mı­nı sa­mi­mi bul­ma­yan­lar, esas ama­cı­nın özerk­lik, ar­dın­dan ba­ğım­sız­lık ol­du­ğu­nu ifa­de eden­ler de bir hay­li faz­la.
Irak dep­re­mi, Tür­ki­ye'de Köşk se­çi­mi­nin ari­fe­si­ne denk gel­di. RTE, Kürt­ler­le gü­ya sür­dür­dü­ğü ama as­lın­da “sün­dür­dü­ğü­”, oya­la­dı­ğı çö­züm oyu­nu­nu, se­çi­me doğ­ru hız­lan­dır­dı.. Mec­li­se bir ta­sa­rı ge­ti­ril­di. Mü­za­ke­re­le­ri ya­sal sü­re­ce bağ­la­yan ama için­de Kürt söz­cü­ğü bi­le geç­me­yen bir ta­sa­rı. İm­ra­lı, ta­nın­ma, mu­ha­tap alın­ma açı­sın­dan ta­sa­rı­yı olum­lu­yor. Bu ta­sa­rı kar­şı­lı­ğın­da, Köşk se­çi­min­de HDP'­nin RTE için oy kul­la­nıl­ma­sı yö­nün­de ta­vır be­lir­le­ye­ce­ği en­di­şe­si yay­gın.
Kürt si­ya­se­ti­ne ha­kim bir eği­li­min, ta­ma­men ken­di he­def­le­ri­ne odak­lı dav­ran­ma­sın­dan, Kürt so­ru­nu­nu an­cak RTE'­nin çö­ze­ce­ği­ne iman et­me­sin­den, bu yüz­den her tür hu­kuk­suz­luk, hır­sız­lık ve fa­şist­li­ği si­ne­ye çe­ker bir gö­rün­tü ver­me­sin­den Tür­ki­ye so­lu her gün bi­raz da­ha ra­hat­sız ve so­ğu­yor. Köşk se­çim­le­rin­de RTE yan­lı­sı bir Kürt tu­tu­mu, onul­maz kı­rıl­ma­la­ra yol aça­bi­lir.

CHP sah­ne­de…

CHP'­nin son gün­ler­de­ki ba­zı adım­la­rı, yi­ne Kürt cep­he­sin­de ye­ni sa­yı­la­cak özel­lik­te. Kı­lıç­da­roğ­lu'nun Di­yar­ba­kı­r'­da Kürt seç­me­ne si­tem ede­rek, ken­di­ne Müs­lü­man AK­P'­yi “tek so­run çö­zü­cü­” ola­rak gör­me­le­ri­ni eleş­tir­me­si ve so­ru­nu çöz­me­de CHP'­nin da­ha sa­mi­mi ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek mey­dan oku­ma­sı önem­sen­me­li.
Da­ha­sı, CHP'­nin, AK­P'­nin bir di­zi so­ru işa­re­ti ve sa­mi­mi­yet­siz­lik­le do­lu çö­züm ya­sa ta­sa­rı­sı­nı sı­kış­tı­ra­cak baş­ka bir ta­sa­rı­yı mec­li­se ge­tir­me­si de önem­li. CHP ta­sa­rı­sı, TBMM bün­ye­sin­de “Top­lum­sal Mu­ta­ba­kat Ko­mis­yo­nu­” ku­rul­ma­sı­nı ; si­vil alan­da da, Mec­lis ile bağ­lan­tı­lı ve ko­or­di­ne­li şe­kil­de fa­ali­yet gös­te­re­cek bir “Or­tak Akıl He­ye­ti­” oluş­tu­rul­ma­sı­nı öne­ri­yor.
CHP, ni­ha­yet oyun ku­ru­cu, so­run çö­zü­cü ola­rak sah­ne al­ma­ya ni­yet­len­di ve hem AK­P'­nin hem de, çöz­se çöz­se Er­do­ğan çö­zer, şart­lan­mış­lı­ğı için­de­ki Kürt si­ya­set­çi­le­rin ez­be­ri­ni bo­zan bir ça­ba içi­ne gir­di. Uma­lım ar­ka­sı ge­lir…

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more