O müdürü candan kutluyorum, ama…

Niğ­de'nin Dün­dar­lı bel­de­sin­de­ki 100.Yıl İl­köğ­re­tim Oku­lu Mü­dü­rü, öğ­ren­ci­le­re okul te­miz­li­ği yap­tır­mış. Da­ha doğ­ru­su ha­de­me sa­yı­sı ye­ter­li ol­ma­dı­ğı için öğ­ren­ci­ler okul te­miz­li­ği­ne yar­dım et­miş­ler. Eve dön­dük­le­rin­de, oğul­la­rı­nın pan­to­lon pa­ça­la­rı­nı ıs­lak gö­ren ve­li­ler is­yan et­miş. Na­sıl olur da bi­zim ço­cu­ğu­mu­zun eli­ne sü­pür­ge, fır­ça ve­rip okul te­miz­le­tir­sin di­ye mü­dü­rü şi­kayet et­miş­ler. Bu ha­ber ga­ze­te­ler­de “s­kan­dal” baş­lı­ğı al­tın­da ya­yım­lan­dı. Öğ­ren­ci­le­re, ken­di oku­duk­la­rı oku­lu te­miz­le­ten mü­dür, ye­rin di­bi­ne ba­tı­rıl­dı.
O da “Ye­ter­li sa­yı­da ha­de­me tah­sis edil­sin, ben de öğ­ren­ci­le­re te­miz­lik yap­tır­ma­ya” di­ye ken­di­ni sa­vun­muş. Ben, o mü­dü­rü kut­lu­yo­rum; ama şöy­le de­me­liy­di: “Bir eği­tim­ci ola­rak, bu­nu bil­has­sa yap­tır­dım. Ye­ter­li sa­yı­da ha­de­me de ol­sa, yi­ne de öğ­ren­ci­le­re te­miz­lik yap­tır­tı­rım. Te­miz­lik yap­ma­yan, te­miz tut­ma­yı öğ­re­ne­mez; çev­re­si­ni kir­le­tir. Ay­rı­ca ha­de­me­ye say­gı ve yar­dım in­san­lık gö­re­vi­dir.”
ÖĞ­REN­Cİ­NİN TE­MİZ­LİK YAP­MA­SI, EĞİ­Tİ­MİN BİR PAR­ÇA­SI­DIR

İl­köğ­re­tim öğ­ren­ci­le­rinin, sı­nıf oda­la­rı­nı, okul bi­na­sı­nın or­tak me­kân­la­rı­nı ve bah­çe­si­ni te­miz­len­me­si ya­ni bu et­kin­li­ğe ka­tıl­ma­sı eği­ti­min bir par­ça­sı­dır. De­ğil­se, bu­nun müf­re­da­ta mut­la­ka kon­ma­sı ge­re­kir. İn­gil­te­re'de soy­lu ai­le ço­cuk­la­rı­nın git­ti­ği bir ya­tı­lı okul­da öğ­ren­ci­ler, sı­ray­la tu­va­let da­hil her ye­rin te­miz­li­ği­ni ya­par. Or­du­lar sa­va­şır­ken, yan­la­rın­da ha­de­me gö­tür­mez. As­ker­ler hem sa­va­şır, hem de te­miz­lik ya­par. Ja­pon­ya'da öğ­ren­ci­le­rin pay­dos­tan ön­ce, her gün okul­la­rı­nı te­miz­le­me­si ge­le­ne­ği var­dır. Tu­ran Dur­sun, ca­mi­ler­de din eği­ti­mi alan­la­rın ca­mi­yi te­miz­le­di­ği­ni ki­tap­la­rın­da an­lat­mış­tı. Ta­mir­ha­ne­ler­de de çı­rak­lar atöl­ye­yi te­miz­ler.
KÜ­ÇÜK GU­RUR PE­ŞİN­DE KOŞ­MAK İN­SA­NI ONUR­SUZ YA­PAR

Or­ta­do­ğu kül­tü­rü­nün ha­kim ol­du­ğu ül­ke­ler­de giz­li bir kast sis­te­mi var­dır. İn­san­lar ya efen­di ya da hiz­met­çi­dir. Hal­bu­ki her bi­rey hem efen­di hem de hiz­met­çi­dir. Bu kül­tü­rün in­san­la­rı, için­de bu­lun­du­ğu or­tam­da “hiz­met­çi” ye­ri­ne ko­nul­ma­mak için, eli­ni işe sür­me­ye­rek “e­fen­di­lik” tas­lar. Ye­re bur­nu düş­se eği­lip al­maz. Hiz­met­çi sa­nıl­ma­mak için pis­lik için­de ya­şa­mak­tan yük­sün­mez. Ba­zı­la­rı ge­çi­mi­ni sağ­la­mak için za­li­min uşa­ğı, hır­sız, dal­ka­vuk, dü­zen­baz, te­tik­çi, eş­kı­ya hat­ta oros­pu olur. Ama hiz­met­çi ol­maz.
Çün­kü bey­ni böy­le yı­kan­mış de­ğer sis­te­mi böy­le in­şa edil­miş­tir.
Son söz: El ki­ri
çı­kar, ar ki­ri çık­maz.

Loading...