Amerika’yı kızdıran “Çuval” olayı!

Ba­şa çu­val ge­çir­mek ne­dir?
O ki­şi ya da ki­şi­le­ri aşa­ğı­la­mak de­mek­tir. Ha­ka­ret­tir!
Ame­ri­ka­lı­lar, Ku­zey Ira­k'­ta bas­kın ya­pıp, Türk as­ker ve su­bay­la­rı­nın ka­fa­sı­na çu­val ge­çi­re­rek dost­luk­la­rı­nı (!) gös­ter­miş­ler­di…
Ara­dan yıl­lar geç­ti…
Tür­ki­ye Genç­lik Bir­li­ği (TGB) ve İş­çi Par­ti­si Ön­cü Genç­lik Üye­le­ri, bu üzü­cü ola­yı unut­ma­mış ola­cak­lar ki, İs­tan­bul Emi­nö­nü­‘n­de ya­ka­la­dık­la­rı 3 Ame­ri­ka­lı as­ke­rin ka­fa­sı­na çu­val ge­çir­di! Böy­le­ce, o as­ker­le­rin şah­sın­da Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri­'ni pro­tes­to et­ti­ler!

* * * * * *
Ola­yın Ame­ri­ka'da­ki yan­kı­sı Tür­ki­ye'den faz­la ol­du. Çok kız­dı­ğı an­la­şı­lan ABD hü­kü­me­ti ar­ka ar­ka­ya sert açık­la­ma­lar ya­pa­rak, Tür­ki­ye Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Mev­lût Ça­vu­şoğ­lu ve İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala'­dan, ey­lem­le il­gi­li so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı­nı is­te­di.
Ta­li­mat gi­bi bir is­tek­ti bu…
Pe­ki, bi­zim­ki­ler ne yap­tı?
Ne ya­pa­cak­lar? âde­ta “Em­ri­niz olu­r” de­di­ler…
İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala, is­te­ğe olum­lu ce­vap ve­re­rek “So­ruş­tur­ma­nın sür­dü­ğü­nü ve ey­le­mi ya­pan­la­rın be­del öde­ye­cek­le­ri­ni­” söy­le­di.
Mec­li­s'­te­ki si­ya­si par­ti li­der­le­rin­den, ola­ya iliş­kin hiç­bir ses çık­maz­ken, İş­çi Par­ti­si Ge­nel Baş­ka­nı Do­ğu Pe­rin­çek, her mil­li me­se­le­de ol­du­ğu gi­bi se­si­ni yük­sel­te­rek:
“ABD, Tür­ki­ye'nin iç iş­le­ri­ne bur­nu­nu sok­ma­sın!” de­di ve ek­le­di:

* * * * * *
Bu­ra­da he­sap ve­ri­le­cek, so­ruş­tu­ru­la­cak bir ey­lem var­sa o da AB­D'­nin PKK‘­ya si­lah ver­me­si ve Ame­ri­ka­lı uz­man­la­rın PKK'­lı­la­rı eğit­me­si­dir. Bu ne­den­le biz he­sap so­ru­yor ve di­yo­ruz ki:
Sen bö­lü­cü te­rö­rü des­tek­le­ye­mez­sin! Des­tek­ler­sen bun­dan son­ra ba­şı­na çu­val de­ğil baş­ka bir şey de ge­çi­ri­lir! Tür­ki­ye'nin iş­le­ri­ne ka­rış­ma! Sen, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zi yı­ka­maz, va­ta­nı­mı­zı bö­le­mez­sin! Dost böy­le ol­maz!
Türk ma­kam­la­rı­nın ABD ile bir­lik­te ha­re­ket et­tik­le­ri­ni söy­le­me­le­ri de çok utanç ve üzün­tü ve­ri­ci­dir!
İçiş­le­ri ve Dı­şiş­le­ri Bak­an­la­rı­nı, Türk dev­le­ti­nin ba­kan­la­rı gi­bi dav­ran­ma­ya da­vet edi­yo­ruz.”

* * * * * * * *
Do­ğu Pe­rin­çe­k'­in sert açık­la­ma­sı­nın öze­ti böy­le… İş­çi Par­ti­si li­de­ri­nin bu onur­lu çı­kı­şı an­lam­lı­dır.
Ya di­ğer par­ti­ler? On­lar ne ya­zık ki uy­ku­da!

Ben böyle demokrasinin…

“Ülkeyi bölmek, ya da din devletine dönüştürmek isteyenlerin “Kesinlikle görüş birliği” yaptıkları konu, partilerin kapatılmaması…
Bunların partileri ne halt yerse yiyecek, ama kapatılmayacak!
Halkı isyana davet edecek, onlarca kişinin ölümüne neden olacak, kapatılamayacak!
Vatandaşı etnik kökenine, dinine ve mezhebine göre ayıracak, kışkırtıp kan dökecek, kapatılamayacak!
Hukuku altüst edecek, demokrasiyi ortadan kaldıracak, yine de kapatılamayacak!
Neden?
Çünkü ‘Demokrasi zarar görür…'
Ben böyle demokrasinin…”
diyen Mustafa Mutlu haksız mı?

Cehaletten de öte!

 

Hal­kı­mız, me­rak et­ti­ği di­nî ko­nu­la­rı Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı'nın “A­lo fet­va­” hat­tı­na so­ru­yor.
Ne­cip hal­kı­mı­zın ka­fa­sı­nı ne­ler kur­ca­lı­yor, bir bil­se­niz?
Şu cid­dî (!) so­ru­lar, siz­le­re bir fi­kir ve­re­cek­tir:
  Yu­mur­ta haş­lı­yor­dum, çok kay­na­dı. Yu­mur­ta çok ka­tı olur­sa içi­ne cin gi­rer­miş. Cin çık­sın di­ye han­gi dua­yı oku­ya­yım?
  Ge­li­nim do­ğum yap­tı. Ya­nı­na anah­tar gi­bi me­tal bir şey asa­cak mı­yım? As­maz­sam şey­tan­lar ge­lip to­ru­nu­mu alır gö­tü­rür mü?
  Ko­cam be­ni al­da­tı­yor. Du­a oku­yup pan­to­lo­nu­nun pa­ça­la­rı­nı bağ­lar­sam al­dat­maz­mış… O du­a han­gi­siy­di?
   Bay­kuş öt­tü, duy­dum. Han­gi dua­yı okur­sam rü­ya­ma gir­mez?
  Hz. Adem ile Hz. Hav­va ana­mı­zın ni­kâ­hı­nı kim kıy­dı?
   Ko­cam elim­den tut­tu, oru­cum ka­çar mı?
Da­ha ne ga­rip so­ru­lar var. İş­te bi­zi yö­ne­ten­le­ri bun­lar se­çi­yor!

Te­bes­süm

“Ne olur bir ekmek parası…”

Taksim'in göbeğinde Temel'in önünü kesen bir dilenci, boynunu büküp elini açarak:
Ne olur bana bir ekmek parası ver, sana dua edeyim” diye yalvarır.
Önce elini cebine atan Temel, birden durur ve sorar:
Peki sen dua edince ne olacak?”
Dilenci adam, boynunu bükerek:
Allah sana istediğini verecek” der.
Temel, dilencinin sefil ve perişan haline uzun uzun bakar:
Yahu” der “Allah'ın katında senin duan makbul olsaydı, hiç seni bu hale koyar mıydı?”

Gü­nün Sö­zü

Hayatta hiçbir şeye
sevinmek için de, üzülmek  için de acele etme!

Loading...