Reklamsız Sözcü
RAHMİ TURAN

CHP’nin işi zor!

12 Şubat 2014

CHP ka­rış­tı… Ne­den ka­rış­tı?
Ba­na gö­re yö­ne­tim ha­ta­sın­dan…
“Yü­rü­yen te­ke­re ço­mak sok­ma­k” di­ye bir ta­bir var­dır ya… CHP yö­ne­ti­mi de ay­nen öy­le yap­tı! AK­P'­nin ek­me­ği­ne yağ sür­dü.
CHP'­de yan­lış bir inanç var:
“Biz Be­şik­taş, Ka­dı­köy, Ba­kır­köy gi­bi il­çe­ler­de odu­nu aday gös­ter­sek be­le­di­ye baş­ka­nı seç­ti­ri­riz!” di­ye dü­şü­nü­yor.
Bu, hal­ka hak­sız­lık, seç­me­ne ha­ka­ret­tir!

* * *

Ger­çi, bu böl­ge­le­rin in­san­la­rı­nın önem­li bir bö­lü­mü ay­dın kim­li­ğe ve ki­şi­li­ğe sa­hip ol­duk­la­rın­dan, AK­P'­ye kar­şı­dır, bu ne­den­le CHP'­ye oy ve­ri­yor­lar. Yok­sa, CHP'­ye olan aşk­la­rın­dan de­ğil!
Şim­di yi­ne el­le­ri mah­kûm ol­du­ğun­dan zo­run­lu­luk­tan CHP'­ye oy ve­re­bi­lir­ler ama yü­rek­ler bu­ruk, gö­nül­ler kı­rık!
Hat­ta öf­ke­li­ler!
CHP, AK­P'­nin yol­suz­luk­lar­la sar­sıl­dı­ğı bu dö­nem­de oy­la­rı­nı en az yüz­de 30 ora­nın­da artı­ra­bi­lir­di. Şim­di yan­lış ka­rar­lar so­nu­cu bu önem­li fır­sa­tı he­ba et­ti! Ya­zık!
Bu iş­ler “Ben yap­tım, ol­du!” zih­ni­ye­ti ile yü­rü­mez!

* * *

2009 Be­le­di­ye Se­çim­le­ri'n­de CHP, İs­tan­bu­l'­un 38 il­çe­sin­den 12'sin­de se­çi­mi ka­zan­mış­tı… 26 il­çe ka­yıp­tı…
CHP, ka­zan­dı­ğı il­çe­le­ri ka­rış­tı­rıp al­lak bul­lak ede­ce­ği­ne, kay­bet­ti­ği il­çe­ler­de ka­zan­ma­nın yol­la­rı­nı ara­ma­lıy­dı…
Yö­ne­ti­ci­ler ne ya­zık ki, ka­za­nıl­ma­sı ga­ran­ti gö­rü­nen Be­şik­taş, Ka­dı­köy, Ba­kır­köy gi­bi il­çe­ler üze­rin­den yi­ğit­lik tas­lı­yor­lar!
Şim­di, yan­lış baş­kan aday­la­rıy­la o 12 il­çe­den ba­zı­la­rı­nı teh­li­ke­ye sok­tu­lar.
Böy­le ya­pa­cak­la­rına­, AK­P'­nin hâ­kim ol­du­ğu Üs­kü­dar, Fa­tih, Esen­ler, Sul­tan­bey­li, Ar­na­vut­köy, Bağ­cı­lar, Şi­le gi­bi il­çe­ler­de var­lık gös­ter­me­ye ça­lış­ma­lıy­dı­lar.

* * *

Ha­zin olan ger­çek şu ki, sos­yal de­mok­rat bir par­ti ol­du­ğu­nu id­di­a et­me­si­ne rağ­men CHP, fu­ka­ra­nın, emek­çi­nin, köy­lü­nün, es­na­fın oyu­nu ala­mı­yor!
Bu ka­fay­la bun­dan son­ra da al­ma­sı zor!
Ka­dı­kö­y'­de ya­şa­dı­ğı için o il­çe­yi çok iyi ta­nı­yan Meh­met Tür­ker dün, Ka­dı­kö­y'­de­ki du­ru­mun va­ha­me­ti­ni ve Baş­kan Se­la­mi Öz­tür­k'­ün ye­ri­ne aday gös­te­ri­len ki­şi­yi kim­se­nin ta­nı­ma­dı­ğı­nı, bu­nun Ka­dı­köy­lü seç­me­ne say­gı­sız­lık ol­du­ğu­nu, sü­tu­nun­da ga­yet gü­zel an­lat­tı.
Ben de Be­şik­ta­ş'­ta otu­ru­yo­rum. Hem de 40 yıl­dır!
CHP'­ye kar­şı iki gün­dür bu­ra­da olu­şan yo­ğun tep­ki­yi biz­zat ya­şı­yo­rum.

* * *

Açık­la­nan CHP baş­kan ada­yı­nı ta­nı­mı­yo­rum. Ta­nı­yan da yok!
CHP yö­ne­ti­mi­ne gö­re, Be­şik­taş­lı­la­rın onu ta­nı­ma­sı hiç önem­li de­ğil!
Pe­ki, halk ni­çin ona oy ver­sin? Mil­let CHP'­ye aşık mı?
CHP yö­ne­ti­mi Be­şik­ta­ş'­a da “Tor­ba­da kek­li­k” di­ye ba­kı­yor.
Aday gös­te­ril­me­yen İs­ma­il Ünal ba­şa­rı­lı bir baş­kan­dı. Ge­çen se­çim­de yüz­de 69 oy ala­rak re­kor kır­mış­tı.
Şim­di­ki aday bu ora­nın üs­tü­ne çı­kar­sa CHP yö­ne­ti­mi­ne hak ve­ri­rim.
Eğer CHP'­nin Be­şik­ta­ş'­ta­ki oy­la­rı yüz­de 69'un al­tın­da ka­lır­sa ben­ce, yö­ne­ti­min be­ce­rik­siz­li­ği bir kez da­ha or­ta­ya çık­mış ola­cak.

* * *

Yol­suz­luk­la­rın ay­yu­ka çı­ka­rak zir­ve yap­tı­ğı ve AK­P'­nin ir­ti­fa kay­bet­ti­ği bu dö­nem­de
CHP'­nin İs­tan­bu­l'­da en az 20 Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı ka­zan­ma­sı ge­re­kir.
Oy­sa gö­rü­nen o ki, elin­de­ki 12 be­le­di­ye bi­le teh­li­ke­de!
İç çe­kiş­me­ler­le güç kay­be­den CHP hal­ka gü­ven ve­re­bi­lir mi? Di­le­rim ve­rir ama zor!

“Hep ezildik! Yetti artık!

46 gün kaldı… Seçim yarışı kızışıyor!
İşçi Partisi'nin (İP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Levent Kırca
vatandaşlara:
“Ben dürüst bir insanım. Gelen giden hep sömürdü ama ben sömürmeyeceğim. Hep ezildik. Hakkımız yendi. Yetti artık. Düzeni değiştirmek gerekiyor. Bu bizim kaderimiz değil. Bu düzen değişecek.” diyor ve bol alkış topluyor.
Levent Kırca'nın şu sözleri de ilginç:
“Bunlar (AKP'liler) halkı yönetemediler. Halkın hakkını yediler. Artık, halk kendi geçecek başa… Ben, halkım!”
Sözler güzel ama sandığa ne kadar yansıyacak, belli değil!

Te­bes­süm

Kahveye zehir koymak!
Efsanevi İngiliz Başbakanı Churchill avam kamarasında konuşurken, muhalefet partisinin çirkinliğiyle tanınan bir kadın milletvekili öfkeyle seslenir:
“Eğer karınız olsaydım, kahvenizin içine zehir koyardım!”
Churchill sakin bir şekilde kadına döner:
“Hanımefendi, siz karım olsaydınız, sizi evimde görmemek için, o kahveyi seve seve içerdim!”

Gü­nün Sö­zü

Küçük hırsız zindana atılır, büyük hırsıza selam çakılır!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more