Güneydoğu’ya vize ile mi gideceğiz?

İk­ti­dar, at­ma­ya, sa­vur­ma­ya ge­lin­ce man­gal­da kül bı­rak­mı­yor ama, ger­çek­ler acı…
“Fi­ili baş­ba­ka­n” gi­bi ha­re­ket eden Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan ile “Res­mi Baş­ba­ka­n” Da­vu­toğ­lu bey­ler, Gü­ney­do­ğu'nun acı­na­cak ha­li­ne ne bu­yu­ru­yor­lar?
Bu­gün, Tür­ki­ye'nin Ba­tı­sı'n­da ya­şa­yan bir va­tan­daş, ara­ba­sı­na at­la­yıp, ka­ra yo­lu ile Hak­kâri'ye ka­dar gü­ven­lik için­de bir ge­zi ya­pa­bi­lir mi?
Mal ve can gü­ven­li­ğin­den emin ola­rak öz­gür­ce ve gö­nül ra­hat­lı­ğıy­la Di­yar­ba­kı­r'­a, Tun­ce­li'ye, Bat­ma­n'­a, Bin­gö­l'­e, Mu­ş'­a, Mar­di­n'­e ka­ra yol­la­rın­dan git­mek müm­kün mü?
Gü­ney­do­ğu'da yol­lar PKK eş­kı­ya­sı ile do­lu… Yol ke­sip gü­ven­lik kon­trol­le­ri ya­pı­yor­lar, ha­raç alı­yor­lar, kuş­ku­lan­dık­la­rı ki­şi­le­ri ka­çı­rı­yor, iş­ken­ce ya­pı­yor­lar!
Öl­me­den kur­tu­lan, ken­di­si­ni şans­lı sa­yı­yor!

* * * *

Bü­tün bun­lar olur­ken dev­let güç­le­ri ne­re­de?
On­lar yok! As­ker kış­la­ya, jan­dar­ma ve po­lis ka­ra­kol­la­ra ka­pan­mış du­rum­da… “A­çı­lı­m” de­ni­len fa­kat ne me­nem şey ol­du­ğu pek bin­me­yen bir sü­reç uğ­ru­na Gü­ney­do­ğu âde­ta eş­kı­ya­ya tes­lim edil­di.
Ya­kın­da Türk va­tan­daş­la­rı böl­ge­ye pa­sa­port­la gir­me­ye baş­lar­sa hiç şa­şır­ma­mak ge­rek!
Evet, bu gi­diş­le ken­di va­ta­nı­mız için PKK'­dan (ya da ku­ru­la­cak Kür­dis­tan dev­le­tin­den) vi­ze alı­na­ca­ğa ben­zi­yor!
Ha­zin­den de öte, yüz­ka­ra­sı bir du­rum!
İş­te, AK­P'­nin açı­lı­mı bu ol­sa ge­rek!

* * * *

İk­ti­dar men­sup­la­rı uzun sü­re­dir giz­le­dik­le­ri ger­çe­ği ar­tık yük­sek ses­le te­laf­fuz et­me­ye baş­la­dı­lar.
Baş­ba­kan­lık Baş­da­nış­ma­nı Mah­çup­yan “Gü­ney­do­ğu'da ka­mu dü­ze­ni şu an­da PKK'­nın elin­de­” di­yor. Da­ha önem­li­si Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu'nun iti­ra­fı:
“Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu'da ver­gi gö­rü­nü­mün­de ha­raç top­la­ma­ya, mah­ke­me kur­ma­ya, be­le­di­ye var­sa, bir baş­ka be­le­di­ye kur­ma­ya ça­lı­şan­lar… Bun­lar da baş­ka pa­ra­lel ya­pı­lan­ma­dır.”
Bir ül­ke­nin Baş­ba­ka­nı böy­le der­se, bi­zim “Bö­lün­me­nin eşi­ği­ne gel­di­k” de­me­miz ku­run­tu ya da abar­tı ola­bi­lir mi?
Ya­zık bu gü­ze­lim ül­ke­ye!

Bu ülkede ahmaklara hitap eden zengin oluyor!

Demet Evgar… TV'deki “Bir kadın, bir erkek, bir çocuk” dizisinin başarılı oyuncusu…
“Yetenek Sizsiniz” adlı programa jüri üyesi olarak katılmıştı.
Demet Evgar'ın twitter hesabından yarışma ile ilgili 9 maddelik ilginç bir mesaj yayınlandı. “Yarışmanın popülist” olduğunu belirten Evgar'ın hesabının “hack”lendiği iddia edildi ama anlatılanlar ilginçti.
Mesajlar toplu olarak şöyle:

* * * *

“Bildiğiniz gibi ‘Yetenek Sizsiniz' adlı programda ‘onların zor günlerinde' jüri üyesi olarak bulundum.
Benim için ilgi çekici bir gözlem olacağını düşünüyordum.
Evet, gerçekten iyi bir gözlem oldu. Çünkü bu sayede, bu ülkede estetiğin, sanatın, edebiyatın ve insan ruhuna hitap edenlerin değil, ‘ahmak yığınlarına' hitap edenlerin güç kazanacağını hep birlikte görmüş olduk.
Bir jüri düşünün ki, bir kimsenin sanat ve kabiliyet yönünden üstünlüğünü kitlelerin alkışlarına göre belirlesin!
İşte halk, bu popülist döngü ile ahmaklaştırılmaktadır!”

* * * *

“Ahmakların zevklerine hitap etmek, sistemin ‘sözde aydınlanmış' esas sahiplerini, yani robotlaştırıcıları güçlendirirken, toplumları ise aylıklarına (yani önlerine konulan samanlarına) bağımlı çiftlik hayvanları haline getirmektedir.
Ahmaklara hitap etmek sizi maddi olarak zengin kılar. Fakat esas zenginlik, erdemlice bir hayat sürmekten başka bir şey değildir.
Erdemli kalabilenlere selam olsun. Buradan sistemin sözde sahiplerine, yani ‘sözde aydınlanmışlara' sesleniyorum:
“Siz çoksunuz fakat bizhaklıyız.
Hiçbir şey bitmiş değil.
Aksine her şey yeni başlıyor!”

Te­bes­süm

“Devletin verdiği kartopu”
Sevgili Hasan Pulur, fıkra gibi gerçek bir olayı şöyle naklediyor:
“Rahmetli babam anlatırdı.
Garp cephesinde bir teftiş sırasında erat yemeklerden şikâyet etmiş.
İsmet Paşa kıtanın başındaki çavuşa yerden kar almasını söylemiş.
Kartopu elden ele dolaşa dolaşa, sonuncu ere gelince, kocaman kartopundan
bir ceviz kadar kalmamış.
Paşa “İşte” demiş “Devlet kartopu veriyor, size ceviz topu geliyor!”

Gü­nün Sö­zü

Deniz durgun iken dümeni herkes tutabilir. Liderlik fırtınalı günde belli olur!

Loading...