Sözcü Plus Giriş
RAHMİ TURAN

Oh ne âlâ memleket!

13 Şubat 2014

Ye yiyebildiğin kadar!
Başbakan'a göre ortada rüşvet ve yolsuzluk olayı yok!
Çünkü onun tarifine göre rüşvet, memurla iş tutulması, yolsuzluk ise, devlet kasasının soyulmasıymış!
Böyle bir durum yokmuş ortada…
Peki, kutu kutu paralar, dolu dolu çelik kasalar, para sayma makinesi filan ne oluyor?

* * *

Barış Güler, 17 Aralık sabahı, babası Muammer Güler ile konuşuyor. Güler malûm, eski İçişleri Bakanı… Bu ilginç konuşma banda kaydediliyor:
Barış Güler: “Geldiler, Celâl Kara diye bir savcı arama kararı çıkartmış…”
Muammer Güler: “Ne var oğlum senin evinde?”
Barış Güler: “Hiçbir şey yok baba…”
Muammer Güler: “Para ne var?”
Barış Güler: “Kendi param, üç-beş kuruş kalan param…”
Muammer Güler: “Kaç para?”
Barış Güler: “Sen biliyorsun.”
Muammer Güler: “Kaç lira oğlum?”
Barış Güler: “1 trilyon civarı param var, o kadar!”

* * *

Bu konuşma Meclis'te Kılıçdaroğlu tarafından açıklandı. Barış Güler'in babasına “Sen biliyorsun, kalan param.” demesi, ortada başka paraların da olduğunu, onların bir yere yollandığını gösteriyor.
Daha ilginç olanı, ne iş yaptığı bilinmeyen 22 yaşındaki bir delikanlının “1 trilyon lirayı” “Üç-beş kuruş” diyerek küçümsemesi…
Bugün o para Türkiye'deki 76 milyon kişinin, 75 milyon 933 bininde yok!
Halen Türkiye'de bir milyon liranın üstünde hesabı olan kişilerin sayısı resmi rakamlara göre 66 bin 846 kişi…
O genç yaşında ne iş yaparak, nasıl kazandı bu kadar parayı?
Tabii, Başbakan'a göre bütün bunlar yolsuzluk değil…
Ortada ne rüşvet var, ne de vurgun!
Oh ne âlâ memleket! Bal tutan parmak yalıyor! Ye yiyebildiğin kadar!

Apo, pop star gibi!

Bu­nu da mı gö­re­cek­tik?
30 bin, hat­ta 40 bin ki­şi­nin ölü­mün­den so­rum­lu te­rö­rist­ba­şı Apo'nun afiş­le­ri, Di­yar­ba­kı­r'­da bill­board­la­rı süs­le­di.
Bir film yıl­dı­zı ya da bir pop star gi­bi­…
Dev afiş­ler­de Apo el­le­ri­ni göğ­sü­ne ka­vuş­tur­muş, za­fer ka­za­nan bir ko­mu­tan gi­bi gu­rur­la ba­kı­yor, he­men ya­nı ba­şın­da Kürt­çe ve al­tın­da Türk­çe “Öz­gür ön­der­lik­le, öz­gür ya­şa­ma şia­rıy­la tüm hal­kı­mı­zı ön­der­li­ğe, öz­gür­lük için ku­ra­ca­ğı­mız üç gün­lük plat­for­ma ka­tıl­ma­ya ça­ğı­rı­yo­ruz.” di­ye ya­zı­yor­du­…
PKK'­lı­lar, Di­yar­ba­kır hal­kı­nı, Apo'nun ya­ka­lan­dı­ğı Ken­ya'dan ge­ti­ri­li­şi­nin 15'in­ci yıl dö­nü­mü et­kin­lik­le­ri­ne böy­le da­vet et­ti­ler.
Gü­ven­lik kuv­vet­le­ri, sav­cı­lı­ğın ta­li­ma­tıy­la iki gün son­ra bu afiş­le­ri kal­dırt­tı ama ne ça­re ki iş iş­ten geç­miş, me­saj ama­cı­na ulaş­mış­tı.

* * *

Gü­nü­müz­de­ki Tür­ki­ye'nin ha­zin du­ru­mu­nu net ola­rak an­la­tan bir olay­dır bu…
Ger­çek te­rö­rist­ba­şı Apo, mil­li bir kah­ra­man gi­bi bill­board­la­rda yer alır­ken, te­rö­rist­ler­le çar­pı­şan ve ha­yat­la­rı­nı or­ta­ya ko­ya­rak on­la­rı ya­ka­la­yan ge­ne­ral­ler, al­bay­lar, te­rör ör­gü­tü kur­mak su­çun­dan ce­za­ev­le­rin­de çi­le çe­ki­yor­lar!
Bu ha­zin du­rum, ül­ke­si­ni se­ven her­ke­sin yü­re­ği­ni sız­la­tır­ken, şe­hit ai­le­le­ri “Bu gün­le­ri de mi gö­re­cek­tik?” di­ye kan ağ­lı­yor.
Baş­ba­kan “A­çı­lım-sa­çı­lı­m” der­ken, gel­di­ği­miz nok­ta bu.
Te­rö­rist­ler ma­sum, on­lar­la, ha­yat­la­rı­nı or­ta­ya ko­ya­rak çar­pı­şan kah­ra­man­lar suç­lu!

Mustafa Mutlu'nun isyanı!

Habertürk'teki adamı Fatih Saraç'a “alo” deyip altyazıya bile tahammül edemeyen Başbakan'ın, Habertürk Gazetesi'nde çalışan 3 gazeteci ile Show TV'de program yapan Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk'ü de bizzat kovdurduğunun ortaya çıkmasından sonra meslektaşımız Mustafa Mutlu, Başbakan'a sütununda şöyle isyan etti:
“Bütün başbakanlar vatandaşlarına iş bulmak için çırpınırken, sen; senin gibi düşünmeyenlerin ekmeklerini ellerinden alıyorsun. Ailelerinin, çocuklarının hayatlarıyla oynuyorsun. Aldığın bu ekmeklerin hesabını (benimkiler de dahil) öbür dünyada nasıl vereceksin?”

Te­bes­süm

Taşı gediğine koymak!
Bir toplantıda, İstiklâl Marşı'mızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u küçük düşürmek için:
“Siz veteriner, yani baytar mısınız?” diye sorarlar.
Mehmet Akif hafifçe tebessüm ederek:
“Evet” der ve ekler:
“Bir yeriniz mi ağrıyor?”

Gü­nün Sö­zü

Hırsızın sağcısı solcusu, dincisi dinsizi olmaz!

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more