Sözcü Plus Giriş
RAHMİ TURAN

Örgütler savaşı!

11 Eylül 2014

Bir ta­raf­ta “Çö­züm sü­re­ci­” de­ni­len ga­ra­bet, bir ta­raf­ta IŞİD te­rör ör­gü­tü, bir ta­raf­ta PKK
Ha­zi­ran 2015'te ya­pı­la­cak ge­nel se­çim­ler yak­la­şır­ken, ik­ti­dar, ken­di ge­le­ce­ğin­den baş­ka bir şey dü­şün­mü­yor!
Ül­ke­de ka­ran­lık olay­lar ya­şan­mak­ta ve Türk mil­le­ti açık­ça kan­dı­rıl­mak­ta…
Ül­ke so­run­la­rı­nı ya­kın­dan ta­kip eden ve is­tih­ba­ra­tı güç­lü olan es­ki İçiş­le­ri Ba­ka­nı ve Yurt Par­ti­si li­de­ri Sa­det­tin­Tan­tan
an­la­tı­yor:

* * * * *

Tür­ki­ye ve Ku­zey Ira­k'­ta ör­güt­le­nen özel bir şir­ke­tin, PKK'­yı tek­rar eğit­me­ye baş­la­dı­ğı ko­nu­şu­lu­yor. Te­rör ör­gü­tü, hem as­ke­ri, hem en­te­lek­tü­el, hem de eko­no­mik an­lam­da sı­kı bir eği­ti­me ta­bi tu­tul­muş du­rum­da. Biz, ta­kip edi­yor ve uya­rı­yo­ruz:
O özel şir­ket, is­tih­ba­rat, bil­gi top­la­ma, tes­pit ve plan­la­ma, tek­nik des­tek ve kur­tar­ma alan­la­rın­da PKK'­lı­la­rı (Tür­ki­ye'ye da­ha çok be­la ola­cak şe­kil­de) eği­ti­yor.”

* * * * * *

“Bi­zim, dik­ka­ti çek­mek is­te­di­ği­miz ko­nu, Tür­ki­ye içe­ri­sin­de IŞİD, PKK ve Su­ri­ye'nin uyu­yan ör­güt­le­ri­nin na­sıl ha­re­ke­te geç­ti­ği­dir. IŞİD ve PKK te­rö­rist­le­ri top­rak­la­rı­mız­da ve hat­ta İs­tan­bu­l'­un gö­be­ğin­de sa­va­şı­yor. Bir yan­dan da Su­ri­ye İs­tih­ba­rat Ör­gü­tü fa­ali­yet­le­ri­ni sür­dü­rü­yor. Öy­le ki, Tür­ki­ye'de Sün­ni-Şi­i ça­tış­ma­sı çı­kart­mak için de bi­ri­le­ri dört göz­le bek­li­yor.”

* * * * * *

“Di­yar­ba­kı­r'­da is­tih­ba­rat­çı bir po­li­si­miz şe­hit edil­di. Te­rör ör­gü­tü kal­leş­çe vur­du onu… Bu ci­na­yet gün gi­bi or­ta­day­ken, kir­li ve kim­lik­siz si­ya­set­ten hâ­lâ açık­la­ma yok! Bir baş­sağ­lı­ğı
bi­le yok!
Tut­tur­muş­lar bir ‘pa­ra­le­l'… Ne­dir bu pa­ra­lel? Kim­dir
bun­lar?”

* * * * * *
Biz hep söy­le­dik: Dev­let için­de dev­let ol­maz! Fa­kat, dev­le­ti de ya­ban­cı is­tih­ba­rat ser­vis­le­ri din­le­ye­mez! Din­ler­se, se­nin ar­tık yok hük­mün­de ol­du­ğun or­ta­ya çı­kar!
Bu ül­ke­nin Cum­hur­baş­ka­nı ‘Bü­yük dev­let­ler din­le­r' di­ye­rek Al­man ba­sı­nın­da çı­kan ve Al­man dev­le­ti­nin bi­le ka­bul et­ti­ği din­le­me­le­re kar­şı ku­zu gi­bi!
Aca­ba Tür­ki­ye­'yi din­le­yen­ler han­gi bil­gi­le­re ulaş­tı­lar da, ül­ke­nin si­ya­si ik­ti­da­rı ses­siz?
Tür­ki­ye'nin, si­ya­si ba­kım­dan tut­sak­lı­ğı kı­rıl­ma­dan bu mil­let ger­çek an­lam­da öz­gür ola­maz!”

Kaç ki­şi­nin öl­me­si lâ­zım?

Ba­kar mı­sı­nız şu ga­ra­be­te?
Bü­yük ih­mal­ler zin­ci­ri so­nun­da gök­de­le­nin asan­sö­rü­nün ye­re ça­kı­lıp 10 za­val­lı iş­çi­nin fe­ci şe­kil­de can ver­me­si, dev­le­ti yö­ne­ten­le­ri pek et­ki­le­me­miş gö­rü­nü­yor.
Pe­ki, on­la­rın gö­rev­le­ri ne?
Ön­lem­le­ri­ni art­tır­mak, iş ka­za­la­rı­nı ön­le­ye­rek can gü­ven­li­ği­ni sağ­la­mak, so­rum­lu­la­rı bu­lup yar­gı önü­ne çı­kart­mak de­ğil mi?
Her­hal­de de­ğil ki, Baş­ba­kan da Ba­kan­lar da baş­ka tel­den ça­lı­yor­lar.
Baş­ba­kanOn­lar ar­tık bi­zim şe­hit­le­ri­miz­di­r” di­ye ha­ma­set ya­par­ken Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Bü­lent Arınç da “Faz­la bü­yü­tü­le­cek bir şey de­ğil. İş ka­za­la­rı­na bak­tı­ğı­mız­da fer­yat ede­cek çok bü­yük şey yok!” di­ye­bi­li­yor.
Bü­lent Arınç be­ye­fen­di­nin yü­re­ği mi na­sır­laş­mış aca­ba?
Fa­ci­anın bü­yük ol­ma­sı için kaç ki­şi­nin öl­me­si ge­re­ki­yor?

* * * * *

Olay gü­nü can ve­ren iş­çi­le­re ilk yar­dı­ma ko­şan­lar­dan bi­ri olan Ma­ruf Eren di­yor ki:
A­san­sör, ka­za gü­nü yi­ne sa­bah 10 sı­ra­la­rın­da bo­zul­muş­tu. Arı­za ge­çi­ci ola­rak gi­de­ril­di. En az on yıl­lık kul­la­nıl­mış asan­sör­dü. Ay­nı asan­sör da­ha ön­ce de düş­me teh­li­ke­si at­lat­mış, fa­kat ‘pa­ra­şü­t' de­ni­len sis­tem açı­lıp fren yap­tı­ğı için ka­za son an­da ön­len­miş­ti. O asan­sör­de­ki ar­ka­da­şı­mız psi­ko­lo­jik te­da­vi gör­dü ve işi bı­rak­tı. Bü­tün bu ya­şa­nan­la­rı pat­ron Aziz To­run da­hil, her­kes bi­li­yor!”
Ney­se… Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Bü­lent Arınç “Fer­yat ede­cek çok bü­yük bir şey yo­k” di­yor.
On­dan iyi bi­le­cek de­ği­liz ya!
10 ga­rip iş­çi öl­müş, dev­let­li­le­rin umu­run­da mı?

Te­bes­süm

“Ça­lı­yor ama ça­lı­şı­yor!”

Dev­let ka­sa­sı, her de­vir­de so­yu­lur…
İk­ti­da­ra “Ha­run gi­bi ge­len­ler, çok geç­me­den Ka­run gi­bi zen­gin olur.”
“Dev­let ma­lı de­niz, ye­me­yen do­muz!” sö­zü bu­ra­dan çık­mış­tır.
Ne­den­se dev­le­tin kaz gi­bi yo­lun­ma­sı­na hal­kın pek tep­ki­si ol­maz. “A­dam­lar ça­lı­yor ama ça­lı­şı­yor bi­ra­de­r” di­yen­ler çok­tur.
Şa­ir Eş­ref (1848-1911) in­san­la­rın bu çar­pık­lı­ğı­nı şu di­ze­ler­le hic­vet­miş­tir:
“Bir so­ğan so­yu­lun­ca ya­şa­rı­yor da göz­ler,
Bir ha­zi­ne so­yu­lu­yor al­dır­mı­yor öküz­ler!”

Gü­nün Sö­zü

Ha­yat­ta en ka­ran­lık
sa­at bi­le 60 da­ki­ka­dan faz­la sür­mez!