Sabri Ülker’in roman tadında hayat öyküsü

 

Hu­lu­si Tur­gut, bi­yog­ra­fi yaz­mak­ta us­ta bir ka­lem…
Da­ha ön­ce onun yaz­dı­ğı,
* “De­mi­re­l'­in Dün­ya­sı­”,
* “Tür­ke­ş'­in Anı­la­rı/Şa­hin­le­rin Dan­sı­”
* “A­ta­tür­k'­ün Sır­da­şı Kı­lıç Ali'­nin Anı­la­rı­”
* “Ka­dir Ha­s'­ın Anı­la­rı/ Va­tan Bor­cu Ödü­yo­ru­m”
ad­lı ki­tap­la­rı oku­muş­tum. Hep­si de çok iyiy­di.

* * * *

Hu­lu­si Tur­gut şim­di, 12 Ha­zi­ran 2012'de 92 ya­şın­da ölen Sab­ri Ül­ke­r'in il­ginç ha­yat hi­kâ­ye­si­ni yaz­mış.
751 say­fa­lık ki­tap, bir ro­man ta­dın­da oku­nu­yor.
Sab­ri Ül­ker, 93 Har­bi, Bal­kan Sa­va­şı, Bi­rin­ci Dün­ya Sa­va­şı ve Rus­ya'da­ki Bol­şe­vik İh­ti­lâ­li'nin Tür­ki­ye'den Kı­rı­m'­a, Kı­rı­m'­dan Tür­ki­ye'ye sa­vur­du­ğu bir ai­le­nin üye­siy­di.
Kı­rı­m'­da doğ­du, Tür­ki­ye'de bü­yü­dü.
Ha­ya­ta çı­rak­lık­la, sey­yar sa­tı­cı­lık­la atıl­dı. 1944 yı­lın­da İs­tan­bul Sir­ke­ci'de şe­ker­le­me ima­la­tı ve sa­tı­şı yap­mak ama­cıy­la ağa­be­yi Asım Ül­ke­r'­in kur­muş ol­du­ğu mü­te­va­zı bir dük­kân­la işe baş­la­dı.
O kü­çük dük­kân­dan dev bir mar­ka doğ­du.
Yar­dım­se­ver­di ama bi­lin­me­si­ni is­te­mez­di.

* * * *

Hu­lu­si Tur­gut, Sab­ri Ül­ke­r'­in 3 iş­çiy­le bis­kü­vi ima­la­tı­na baş­la­yıp bu­gün 41.000 ki­şi­yi is­tih­dam eden dev bir fir­ma­nın, Ül­ke­r'­in öy­kü­sü­nü an­la­tır­ken, Tür­ki­ye'nin son 60 yıl­lık pa­no­ra­ma­sı­nı da çi­zi­yor.
Ki­tap­ta 27 Ma­yıs İh­ti­lâ­li, 12 Mart Muh­tı­ra­sı, 12 Ey­lül As­ke­ri Dar­be­si ve bun­la­rın sos­yal ya­şam­da­ki et­ki­le­ri de an­la­tı­lı­yor.
Tur­gut, ti­tiz bir ça­lış­ma ile zor bir işi ba­şar­mış.
Ki­ta­bın bir adı da “Ak­şa­ma Ba­ba­cı­ğım Unut­ma Ül­ker Ge­tir.” (Do­ğan Ki­tap)

Ha­li­mi­ze ba­kın, kı­na ya­kın!
Bir “A­çı­lı­m” lâ­fı tut­tur­du­lar, ca­nı­mı­za oku­du­lar!
Ül­ke bö­lün­me­nin eşi­ği­ne gel­di!
Şu lâf­la­rı oku­yu­nuz lüt­fen… Bun­la­rı, dev­le­tin ile­ri ge­len­le­ri söy­lü­yor:
* “Gü­ney­do­ğu'da ka­mu dü­ze­ni şu an­da PKK'nın elin­de…” (Baş­ba­kan Da­nış­ma­nı Et­yen Mah­çup­yan)
* “Şe­hir­le­re in­me­ye baş­la­dı­lar… Ve şe­hir­ler­de de hâ­kim ol­ma­ya baş­la­dı­lar!” (İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala)
* “Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu'da ver­gi gö­rü­nü­mün­de ha­raç top­la­ma­ya, mah­ke­me kurmaya, be­le­di­ye var­sa bir baş­ka be­le­di­ye kur­ma­ya ça­lı­şan­lar… Bun­lar da baş­ka pa­ra­lel ya­pı­lan­ma­dır.” (Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu).
Acı­na­cak ha­li­mi­zi an­lat­mak için baş­ka sö­ze ge­rek var mı?

“Cum­hu­ri­ye­t'­in ni­met­le­ri ile bü­yü­dük ve ka­zan­dı­k”

Dün­ya ça­pın­da­ki “Ül­ke­r” mar­ka­sı­nı ya­ra­tan, Sab­ri Ül­ker bir “cum­hu­ri­yet hay­ra­nı­” idi.
2012 yı­lın­da 92 ya­şın­da öle­ne ka­dar, Ata­tür­k'­ün kur­du­ğu Cum­hu­ri­ye­t'­e bağ­lı­lı­ğı­nı her fır­sat­ta di­le ge­ti­ren Sab­ri Be­y'­in 2000 yı­lı­nın şu­bat ayın­da söy­le­di­ği şu söz­ler ders alı­na­cak ni­te­lik­te­dir:

* * * *

“Biz Cum­hu­ri­ye­t'­in ni­met­le­riy­le bü­yü­dük.
Cum­hu­ri­yet sa­ye­sin­de tah­sil yap­tık, ça­lış­tık, ek­mek pa­ra­mı­zı ka­zan­dık, işi­mi­zi kur­duk.
Bun­la­rı iz­le­yen yıl­lar­da ya­tı­rım­lar yap­tık, fab­ri­ka­la­rı­mı­zı ço­ğalt­tık ve is­tih­dam ya­rat­tık.
…Ba­şa­rı­mı­zın ne­de­ni­ni şu cüm­le ile özet­le­ye­bi­li­rim:
“Çok ça­lış­mak, se­bat et­mek ve za­ma­na ayak uy­dur­mak!”

* * * *

9'un­cu Cum­hur­baş­ka­nı Sü­ley­man De­mi­rel, Sab­ri Ül­ker hak­kın­da şöy­le di­yor:
“O, çe­tin bir ha­yat mü­ca­de­le­si so­nun­da bü­tün en­gel­le­ri aşa­rak ba­şa­rı­lar el­de et­miş, bir sa­na­yi im­pa­ra­tor­lu­ğu kur­muş, bu­nu Tür­ki­ye dı­şı­na yay­mış, her­ke­se ör­nek ol­muş­tur.
Bü­yük bir ha­yır­se­ver­dir.
İyi bir Müs­lü­man, sa­dık bir Türk va­tan­da­şı­dır. Ör­nek bir in­san­dır.
Ha­ya­tı baş­lı ba­şı­na bir des­tan­dır, bir kah­ra­man­lık hi­kâ­ye­si­dir.”
Nur için­de yat­sın.

Te­bes­süm

Baş­kan ve akıl has­ta­ne­si!
Ül­ke­nin Baş­ka­nı, bir sü­re ön­ce açı­lı­şı­nı yap­tı­ğı akıl has­ta­ne­si­ni ge­zi­yor.
Bir ko­ğu­şa gir­di­ği za­man, de­li­ler­den bi­ri onu, ye­ni ge­len ka­çık­lar­dan bi­ri­si zan­ne­di­yor. Ya­nı­na yak­la­şa­rak:
“Lan sen de mi düş­tün bu­ra­ya?” di­ye so­ru­yor.
Fe­na hal­de kı­zan Baş­kan:
“Hey, ter­bi­ye­siz­lik et­me! Ben Dev­let Baş­ka­nı'yım, ken­di­ne gel!” di­ye ba­ğı­rı­yor.
Akıl has­ta­sı onun yü­zü­ne ba­ka­rak kıs kıs gü­lü­yor. Baş­kan, da­ha da kı­zı­yor:
“Ne gü­lü­yor­sun ter­bi­ye­siz he­rif?”
Akıl has­ta­sı so­ğuk­kan­lı­lık­la ce­vap ve­ri­yor:
“Sa­na ba­kın­ca ken­di­mi ha­tır­la­dım. Ben­de de böy­le baş­la­mış­tı da, ona gü­lü­yo­rum!”

Gü­nün Sö­zü

Gör­mek is­te­me­yen­den da­ha kör kim­se ola­maz!

Loading...