Reklamsız Sözcü
RAHMİ TURAN

“Şu Çılgın Türkler!”

20 Kasım 2014

Baş­lık­ta­ki söz­le­ri ha­tır­la­dı­nız mı? “Şu Çıl­gın Türk­le­r”­i bil­me­yen var mı?
Tür­k'­ün şah­la­nı­şı­nı an­la­tan ha­ri­ka bir ki­tap.
Tur­gut Özak­ma­n'­ın, ro­man üs­lû­buy­la ka­le­me al­dı­ğı Kur­tu­luş Sa­va­şı'mı­zın des­tan­sı öy­kü­sü… Okur­ken göz­le­ri­miz ya­şa­rı­yor, gu­rur­la­nı­yo­ruz.
Bu ki­tap Rus­ça'ya ter­cü­me edil­di fa­kat ba­sı­la­mı­yor!

* * * *

Ül­ke­miz­de 1 mil­yon 500 bin­den faz­la sa­tan “Şu Çıl­gın Türk­le­r”­in Rus­ça çe­vi­ri­si­ni yap­tı­ran Elek­trik Mü­hen­di­si ve Araş­tır­ma­cı Ya­zar Se­mih Kal­ka­noğ­lu, ba­na yol­la­dı­ğı me­saj­da şun­la­rı ya­zı­yor:
“Ce­bi­miz­den har­ca­dı­ğı­mız pa­ra­lar dış­ın­da 20 bin do­lar­lık bir des­te­ğe ih­ti­ya­cı­mız var. St. Pe­ters­bur­g'­da­ki Hype­ri­on Ya­yı­ne­vi ‘Biz ba­sa­rı­z' de­di. Rus­ya'da­ki ya­yı­nev­le­ri, Rus­ya'da ta­nın­ma­yan, du­yul­ma­mış ya­ban­cı ya­zar­la­rın ki­tap­la­rı­nı ba­sar­ken, bas­kı ma­li­ye­ti­nin ya­rı­sı­nı pe­şin is­ti­yor.
Tür­ki­ye ve Rus­ya'da­ki Türk fir­ma­la­rı ve zen­gin­le­ri ara­sın­da pek çok ki­şi ve ku­ru­lu­şa ya­zı­lı baş­vu­ru­lar­da bu­lu­nup 20 bin do­lar des­tek ara­dık.
Ne ya­zık ki, bu­gün­kü zen­gin­lik­le­ri­ni Ata­tür­k'­e ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'ni ku­ran bü­yük ön­der­le­re borç­lu olan bu ki­şi ve ku­ru­luş­lar, bu ka­dar­cık des­te­ği sağ­la­mak­tan ka­çın­dı­lar. Ba­zı­la­rı ce­vap bi­le ver­me­di…
Oy­sa, dün­ya­ca ün­lü Rus film yö­net­me­ni Ni­ki­ta Mi­hal­kov (62) eşim Dia­na Kal­ka­noğ­lu'nun Mos­ko­va'da yap­tı­ğı gö­rüş­me­de ‘Ha­ya­tı­mın en bü­yük ide­ali bir Ata­türk fil­mi ya­pa­bil­me­k' de­miş­ti. Mi­hal­kov bu ro­ma­nın Rus­ça ba­sı­mı­nı bek­li­yor, oku­mak ve bir film yap­mak için…” (se­mih­kal­ka­noğ­lu@gma­il.com)

* * * *

Ata­türk, son yüz yı­lın en bü­yük ko­mu­tan ve dev­let adam­la­rın­dan bi­ri­dir. Ben­ce en bü­yü­ğü­dür.
Üze­rin­de ya­şa­dı­ğı­mız şu top­rak­lar­da, öz­gür ve ba­ğım­sız bir ulus ola­rak ya­şı­yor­sak, bu­nu baş­ta Ata­türk ol­mak üze­re o Çıl­gın Türk­le­r'­e borç­lu­yuz.
Böy­le ol­du­ğu hal­de, AK­P'­nin Kül­tür Ba­kan­lı­ğı'n­dan, bü­yük Türk fir­ma­la­rın­dan ve sü­per zen­gin­le­ri­miz­den, on­lar için hiç de önem­li ol­ma­yan, 20 bin do­lar­lık bir des­tek gel­me­me­si ha­zin­dir!

“İ­ha­net po­li­ti­ka­la­rı­”

Ger­çi Ge­nel Baş­kan Kı­lıç­da­roğ­lu onu ge­ri pla­na it­ti ama, CHP'­nin en ça­lış­kan mil­let­ve­kil­le­rin­den bi­ri olan İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ay­tun Çı­ra­y'­ın hı­zı ke­sil­me­di. Öner­ge üs­tü­ne öner­ge ve­re­rek ik­ti­da­rı zor­la­ma­ya de­vam edi­yor.
Ay­tun Çı­ray bir sü­re ön­ce İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala'­nın ce­vap­lan­dır­ma­sı is­te­miy­le bir so­ru öner­ge­si ver­miş­ti. Gü­ney­do­ğu'da uy­gu­la­nan teh­ci­ri (zo­run­lu gö­çü) so­ru­yor­du!
Ara­dan hay­li za­man geç­ti, ce­vap yok!
Bir top­lan­tı­da ar­ka­daş­la­rı, “Ka­nu­nen ce­vap ver­mek zo­run­da de­ğil­ler mi?” di­ye so­run­ca Çı­ray “On­la­rın ya­sa­la­ra say­gı­la­rı yok ki… Ver­di­ğim öner­ge­le­rin ce­vap­lan­ma­ya­ca­ğı­nı ve ka­mu­oyun­dan giz­le­ne­ce­ği­ni ben de bi­li­yo­rum. Sa­de­ce, TBMM ka­yıt­la­rı­na ge­çir­mek ve ta­ri­he not düş­mek için öner­ge­le­ri ve­ri­yo­ru­m” de­di.

* * * *

Ay­tun Çı­ra­y'­ın “Gü­ney­do­ğu'da teh­cir ve et­nik te­miz­li­ğe göz yu­mul­muş­tur. Çö­züm sü­re­ci­nin ma­hi­ye­ti Türk Mil­le­ti için ka­ran­lık­tır!” di­ye­rek, İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala'­nın şu so­ru­la­rı ce­vap­lan­dır­ma­sı­nı is­te­miş­ti:
* 1) Yü­rü­tü­len ve ma­hi­ye­ti Türk Mil­le­ti için ta­ma­men ka­ran­lık­ta ka­lan çö­züm sü­re­ci, ba­zı böl­ge­ler­de ege­men­lik hak­la­rı­nın ön­ce ör­tü­lü, ge­nel se­çim­ler son­ra­sın­da açık ola­rak, te­rör ör­gü­tü PKK'­ya bı­ra­kı­la­ca­ğı doğ­rul­tu­sun­da bir an­laş­ma­ya gi­dil­miş mi­dir?
* 2) Gü­ney­do­ğu'da ya­şa­yan nü­fu­sun yüz­de 25-30'u­nu oluş­tu­ran Türk­ler ve Arap­lar­la bir­lik­te, bü­yük ço­ğun­lu­ğu PKK'­yı des­tek­le­me­yen Kürt­le­rin ka­de­ri PKK'­nın el­le­ri­ne mi bı­ra­kıl­mış­tır?
* 3) Böl­ge­de bu­gü­ne ka­dar, baş­ta Arap ve Türk asıl­lı olan­lar ol­mak üze­re ma­lı­nı mül­kü­nü el­den çı­ka­ra­rak Ba­tı il­le­ri­mi­ze göç eden ai­le sa­yı­sı bu­gün iti­ba­rıy­la kaç­tır?
* 4) İk­ti­da­rı­nız bu po­li­ti­ka­la­rın de­rin bir et­nik ve mez­hep ay­rış­ma­sı ne­de­niy­le in­san­lık suç­la­rı­na yol açan iha­net po­li­ti­ka­la­rı ol­du­ğu­nun far­kın­da de­ğil mi­dir?

Te­bes­süm

“Ya­man adam­mış­sın sen abi­”
Ada­na­lı bir tüc­car İs­tan­bu­l‘­da tak­si­ye bi­ner. Şo­för ba­şı­nı çe­vi­rip onu şöy­le bir süz­dük­ten son­ra:
“Ya­man adam­mış­sın sen abi­” der.
Ada­na­lı tüc­car, bu il­ti­fa­ta mem­nun olur ama ne­de­ni­ni an­la­maz.
Bir sü­re son­ra şo­för yi­ne baş­ı­nı çe­vi­rir, omu­zu­nun üze­rin­den ona ba­ka­rak:
“De­dim ya, ha­ki­ka­ten ya­man adam­mış­sın, er­bap­mış­sın doğ­ru­su…”
Ada­mın kol­tuk­la­rı iyi­ce ka­ba­rır ve so­rar:
“Ne­den?”
“Ne­den ola­cak abi, İs­tan­bu­l'­un en us­ta şo­fö­rü­nü tut­tun.”

Gü­nün Sö­zü

“-Has­ta ol­ma­mak için ne ye­me­li?” “-Gam ye­me de, ne yer­sen ye!”

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more