Reklamsız Sözcü
RAHMİ TURAN

Vic­dan­lar ka­nı­yor!

6 Şubat 2014

Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın es­ki baş­ka­nı Kök­sal Şen­gün'ün emek­li­ye ay­rıl­dık­tan son­ra yap­tı­ğı açık­la­ma müt­hiş!
Emek­li hâ­kim “Er­ge­ne­kon di­ye bir ör­güt yok. Be­nim bak­tı­ğım da­va­da­ki in­san­lar bir­bir­le­ri­ni ta­nı­mı­yor. Bu ki­şi­le­rin or­tak nok­ta­la­rı, ik­ti­da­ra kar­şı ol­ma­la­rı. Bi­zim önü­mü­ze koy­duk­la­rı tor­ba­nın içi­ne her­ke­si at­mış­lar!” di­yor.
Vic­dan­la­rı sız­la­ta­cak, yü­rek­le­ri ka­na­ta­cak bir olay bu…
Hu­kuk ve ada­let adı­na çok üzü­cü!
De­mek ki, bir­çok de­ğer­li in­san, ne­den hap­se­dil­dik­le­ri­ni bi­le bil­me­den, beş yı­lı aş­kın bir sü­re­dir Si­liv­ri Ce­za­evi'n­de çi­le çe­ki­yor!

* * *

Kök­sal Şen­gü­n'­ün iti­raf ni­te­li­ğin­de­ki açık­la­ma­la­rın­dan sa­tır baş­la­rı:
– “İd­di­ana­me­yi oku­duk ama bel­li bir ye­re ka­dar. 2500 say­fa, 500 kla­sör. 15 gün­de oku­ma­mız müm­kün de­ğil… Şim­di ol­sa, ge­rek­li in­ce­le­me­yi yap­tı­ğım için ge­ri gön­de­ri­rim.”
– “Mah­ke­me­de ta­nık ye­ri­ne hep giz­li ta­nık din­le­dik. Giz­li ta­nık de­di­ği­niz ki­şi­le­rin ta­ma­mı­na ya­kı­nı gay­ri ka­nu­ni, ya­ni suç iş­le­miş in­san­lar!
– “Bu ka­dar ör­güt da­va­sı­na bak­tım, bu şe­kil­de oluş­muş ör­güt gör­me­dim. Er­ge­ne­kon di­ye bir ör­güt yok!”
– Üm­ra­ni­ye'de ele ge­çi­ri­len bom­ba­la­rın im­ha tu­ta­nak­la­rı var­dı. Hiç kim­se gör­mü­yor bu bom­ba­la­rı…”
– “As­ke­ri hâkim ko­mu­ta­nın em­rin­de ça­lı­şır der­ler ama gör­dü­ğüm ka­da­rıy­la sı­kı­yö­ne­tim mah­ke­me­le­rin­de­ki hâ­kim­ler Si­liv­ri Mah­ke­me­si'n­den da­ha de­mok­rat­tı.”

* * *

Si­liv­ri Mah­ke­me­si'nin emek­li Baş­ka­nı Kök­sal Şen­gü­n'­ün, iti­raf ni­te­li­ğin­de­ki açık­la­ma­la­rı bi­le da­va­nın, nor­mal bir mah­ke­me­de ye­ni­den gö­rül­me­si için ye­ter­li bir se­bep.
Böy­le bir da­va­da 20 yıl, 30 yıl ve ömür bo­yu ha­pis ce­za­sı yi­yen­le­re ya­zık de­ğil mi?
Hâ­lâ bu­na ada­let mi di­yo­ruz?

CHP ve Ba­kır­köy

Ye­rel se­çim­le­re sa­de­ce 52 gün kal­dı!
CHP'­nin İl­çe­ler­de­ki Be­le­di­ye Baş­kan aday­la­rı hâ­lâ bel­li de­ğil!
Ne­den bu ka­dar ağır­dan alı­nı­yor bi­lin­mez!
Aday­la­rın Pa­zar gü­nü ilan edi­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor.
Ya­ni aday­lar 50 gün­de pro­pa­gan­da ça­lış­ma­la­rı ya­pa­cak, ken­di­le­ri­ni seç­me­ne ta­nı­ta­cak, prog­ram­la­rı­nı an­la­ta­cak ve se­çi­mi ka­za­na­cak, öy­le mi?

* * *

Ney­se ki, CHP'­nin yıl­lar­dır gö­rev ya­pan ta­nın­mış Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı var.
Bun­lar­dan bi­ri de Ba­kır­köy Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ateş Ünal Er­ze­n…
2004 se­çim­le­riy­le iş­ba­şı­na ge­len Er­zen, 10 yıl­dır gö­rev ya­pı­yor “Da­ha mut­lu bir Ba­kır­köy içi­n” ça­lı­şı­yor.
Şöy­le bir bak­tım da­… Önem­li iş­ler ger­çek­leş­tir­miş:
1054 ki­şi­lik Ley­la Gen­cer Ope­ra ve Sa­nat Mer­ke­zi, 96 bin met­re­ka­re­lik Bo­ta­nik Par­kı, yaş­lı yurt­taş­lar için 1808 oda­lı Ya­şam Evi, Üc­ret­siz Acil Sağ­lık Mer­ke­zi, Üc­ret­siz Fi­zik Te­da­vi Bi­ri­mi, Re­ha­bi­li­tas­yon Mer­ke­zi, Ço­cuk Ağız ve Diş Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi, La­bo­ra­tu­var, Ço­cuk Ev­le­ri, Sa­nat Evi, Sos­yal Yar­dım­lar gi­bi­…

* * *

CHP, İs­tan­bu­l'­un en göz­de il­çe­le­ri Be­şik­taş, Ka­dı­köy, Şiş­li, Sa­rı­yer, Si­liv­ri gi­bi, Ba­kır­kö­y'­de de fa­vo­ri gö­rü­nü­yor. An­cak aday­la­rın çok geç açık­la­na­cak ol­ma­sı bir de­za­van­taj ta­bi­i ki­…

Maf­ya usu­lü si­ya­si sal­dı­rı!

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Umut Oran, AK­P'­nin Ye­ni İn­ter­net Ya­sa Ta­sa­rı­sı'nı “Bir dar­be pro­va­sı­” ola­rak ni­te­li­yor ve bu ko­nu­da aman­sız bir mü­ca­de­le ve­ri­yor.
Umut Ora­n'­ın ça­lış­ma­la­rın­dan ra­hat­sız olan ba­zı ka­ran­lık el­le­rin, onu dur­dur­mak için “maf­ya usu­lü­” ter­tip­le­re baş­vur­du­ğu gö­rü­lü­yor.
On gün ka­dar ön­ce Ora­n'­ın oto­mo­bi­li­ne sin­si bir sal­dı­rı­da bu­lu­nul­muş ve ara­ba­nın ca­mı kı­rı­la­rak için­den
sa­de­ce ev­rak çan­ta­la­rı ça­lın­mış!
Umut Oran “Her kol­dan bü­yük bas­kı ya­pı­lı­yor. De­mek ki biz iz­le­ni­yo­ruz, ta­kip edi­li­yo­ruz, bas­kı ve teh­di­de ma­ruz bı­ra­kı­lı­yo­ruz. Şu an, çok bü­yük bir teh­li­ke ile kar­şı kar­şı­ya­yız.” di­yor.
Ül­ke­mi­zin ha­li­ne ba­kın! Ya­sa­la­ra gö­re do­ku­nul­maz­lı­ğı olan mil­let­ve­kil­le­ri­nin bi­le faz­la gü­ven­ce­si yok!

Ne­den çıl­gın­ca al­kış­lı­yor­lar?

Se­çim dö­ne­mi, Baş­ba­kan ha­ra­ret­li bir ko­nuş­ma ya­pı­yor.
Mey­dan­da top­la­nan ka­la­ba­lık “Ya­şa, var ol” di­ye onu çıl­gın­ca al­kış­lı­yor.
Ko­nuş­ma iki saa­ti ge­çi­yor.
Mi­tin­ge geç ge­len bir din­le­yi­ci, ya­kı­nın­da olan­la­ra:
“Baş­ba­kan ne di­yor ki, böy­le al­kış­lar­sı­nız?” di­ye so­ru­yor.
Adam­lar al­kış­la­ma­ya de­vam eder­ken ona şöy­le ce­vap ve­ri­yor­lar:
“Dur he­le dur! Ne de­di­ği da­ha bel­li de­ğil!”

Gü­nün Sö­zü

De­mir mık­na­tı­sa âşık­tır, hep ona ko­şar. Za­fer de sab­ra âşık­tır, de­vam­lı ona ko­şar.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more