Reklamsız Sözcü
RAHMİ TURAN

Ya­zık ki Tu­nus hal­kı ka­dar ola­ma­dık!

5 Kasım 2014

Bi­zim Tür­ki­ye ola­rak Tu­nus se­çim­le­rin­den ders al­ma­mız ge­re­ki­yor.
Tu­nu­s'­un sos­yal ya­pı­sı Tür­ki­ye'ye çok ben­zer.
Se­çim­ler­de la­ik­ler ve İs­lâm­cı­lar mü­ca­de­le eder.
Tu­nu­s'­un se­si an­la­mı­na ge­len Ni­da Par­ti­si la­ik­li­ği, ik­ti­dar­da­ki Nah­da Par­ti­si de si­ya­sal İs­lâm­cı gö­rü­şü tem­sil eder.
Tu­nus, tüm Arap ül­ke­le­ri ara­sın­da tek la­ik ül­ke­dir ve Ata­türk sev­gi­si üst dü­zey­de­dir.
Biz­de­ki Ata­türk düş­man­la­rı­nı dü­şün­dük­çe, Tu­nus hal­kı­nın çağ­daş­lık öz­le­mi­ne hay­ran ol­ma­mak el­de de­ğil…

* * * *

Yıl­lar ön­ce Tu­nu­s'­a git­ti­ğim­de, Tu­nu­s'­lu­la­rın Tür­ki­ye'ye ve Türk­le­r'e sev­gi ve say­gı­sı­nı biz­zat gör­düm.
Bun­dan dört yıl ka­dar ön­ce İs­lâm­cı Nah­da Par­ti­si, sos­yal de­mok­rat­la­rın ve mil­li­yet­çi­le­rin des­te­ğiy­le ik­ti­da­ra gel­miş­ti…
AKP, İs­lâm­cı ol­du­ğu için bu par­ti­ye çok gü­ve­ni­yor, ha­ra­ret­le des­tek­li­yor­du.
AKP ka­fa­sın­da olan la­ik­lik kar­şı­tı Nah­da Par­ti­si, dev­le­ti ve top­lu­mu İs­lâm­laş­tır­ma­ya ça­lış­tı, bu­nun için her şe­yi yap­tı ama ba­şa­ra­ma­dı!

* * * *

Tu­nus hal­kı sü­rü de­ğil­di, çağ­daş­lı­ğı he­def alan bi­linç­li ve akıl­lı bir top­lum­du.
Ni­te­kim se­çim­de, da­ha ön­ce oy­la­rıy­la ge­tir­di­ği din­ci Nah­da'yı yi­ne oy­la­rıy­la de­vi­re­rek ona “U­ğur­lar ol­sun” de­di.
Bi­rin­ci par­ti olan la­ik Ni­da Par­ti­si 85, Nah­da Par­ti­si ise 69 san­dal­ye ka­zan­dı.
Or­ta­do­ğu'da bü­yük ha­yal­le­re ka­pı­lan fa­kat hep yan­lış ata oy­na­yan Er­do­ğan ve Da­vu­toğ­lu, Mı­sı­r'­dan son­ra Tu­nu­s'­tan da bü­yük bir ders al­mış ol­du.
Tu­nus se­çim­le­ri, Er­do­ğan-Da­vu­toğ­lu bey­ler için “Biz ne­re­de yan­lış ya­pı­yo­ruz?” di­ye dü­şün­me ve öze­leş­ti­ri yap­ma ve­si­le­si ol­ma­lı­dır.

Ey Ka­dir İna­nır sa­na kim ina­nır?

Bir Ka­dir İna­nır var­dı…
Ak­tör­dü… Film­ler­de oy­na­dı­ğı “de­li­kan­lı, yi­ğit adam” rol­le­riy­le hal­kın kah­ra­ma­nı ha­li­ne gel­miş­ti…
Şim­di o Ka­dir İna­nır yok! Onun ye­ri­ne “a­kil adam” gel­di, Kürt­çü­lü­ğe me­rak sal­dı, yap­tı­ğı rö­por­taj­lar­da bö­lü­cü­le­ri sa­vu­nur lâf­lar et­ti ve hal­kın gön­lün­den si­lin­di!
Me­se­la ne­ler de­di?
– “6-7 Ekim olay­la­rın­da­ki mas­ke­li­ler HDP'­li (ya­ni PKK ta­raf­ta­rı) de­ğil­di.”
– “HD­P'­nin so­kak çağ­rı­la­rı­nı des­tek­li­yo­rum.”
– “Se­la­hat­tin De­mir­taş pı­rıl pı­rıl bir isim.”
– “HD­P'­ye sal­dır­mak vic­dan­sız­lık­tır!” Ve­sa­ire, ve­sa­ire…
Ka­dir Bey bi­ra­de­ri­miz, önü­müz­de­ki se­çim­de PKK yan­lı­sı HDP'­den mil­let­ve­ki­li ada­yı olur­sa, hiç şa­şır­ma­mak ge­re­kir.
Pe­ki, va­tan­daş ne di­yor?
Fa­ce­bo­ok'­tan rast­ge­le bir­kaç ör­nek al­dım. Çir­kin lâf­la­rı ayık­la­dım. Ba­kı­nız ne­ler di­yor­lar?

* * * *

– Şa­hin Genç­türk: “Ya­zık­lar ol­sun sa­na ve se­nin gi­bi­le­re… Da­ha bir­kaç gün ön­ce ha­mi­le eşi­nin ya­nın­da se­nin hem­şe­ri­ni şe­hit eti­ler. O şe­hi­din aziz ha­tı­ra­sı önün­de sus da se­ni bir şey san­sın­lar. Ya­zık­lar ol­sun se­nin gi­bi Or­du'lu­ya!
– Hü­se­yin Bos­tan: “Mil­le­tin sa­na ver­di­ği de­ğe­rin içi­ne et­tin. Ek­me­ği­ni ye­di­ğin, su­yu­nu iç­ti­ğin ül­ke­ne bu­nu mu ya­pa­cak­tın?”
– Ser­pil Yö­rük: “Nef­ret et­tim sen­den… Çok ya­nılt­tın be­ni… Yıl­lar­dır bü­tün film­le­ri­ni se­ve­rek iz­le­di­ğim için çok üzün­tü du­yu­yo­rum. Me­ğer­se film­le­ri iz­le­ye­rek PKK'­ya des­tek ol­mu­şuz!”
– Bü­lent Sa­ban­cı­lar: “Sen ka­riz­ma­yı çiz­dir­din Ka­dir!“
– Ay­nur Er­te­kin: “Se­la­hat­tin De­mir­taş adı­nı te­laf­fuz et­mek için sa­na ne va­at et­ti­ler di­ye sor­mak ge­rek! Ey Ka­dir İna­nır, sa­na kim ina­nır?”

Ba­ğı­ra­rak say­gı ka­za­nıl­maz!

El­bet­te ki, si­ga­ra iç­mek za­rar­lı­dır ve top­lu yer­ler­de içil­me­me­si ge­re­kir.
An­cak Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın, si­ga­ra içen gen­ce “Ter­bi­ye­siz he­rif, hâ­lâ iç­me­ye de­vam edi­yor!” di­ye ba­ğır­ma­sı doğ­ru mu­dur?
Er­do­ğa­n'­ın bu yak­la­şı­mı tar­tış­ma­lı­dır.
Bir in­san suç iş­li­yor­sa, ya­sa­nın em­ret­ti­ği ce­za­yı çe­ker. An­cak o yurt­ta­şa ba­ğır­mak, azar­la­mak, ha­ka­ret et­mek ol­maz!
Eğer say­gı­dan söz edi­li­yor­sa, o say­gı ba­ğı­ra­rak, ça­ğı­ra­rak ka­za­nıl­maz, say­gı­nın hak edil­me­si ge­re­kir!
Tay­yip Be­y'­in kız­dı­ğı ka­fe­ye 6.000 li­ra gi­bi re­kor bir ce­za ke­sil­di. Ne­den? Esen­ler Kay­ma­ka­mı Yük­sel Ünal üst sı­nır­dan ke­si­len ce­za için “Tak­dir hak­kı­mı kul­la­nım” di­yor. Oy­sa amaç Tay­yip Be­y'­e şi­rin gö­rün­mek! Kay­ma­kam, ak­lı sı­ra bu­nu ka­muf­le edi­yor!

Gü­nün Sö­zü

Ül­ke­de, ko­yun­lar fe­da edil­mez­se kurt­lar na­sıl do­yar?

 

Rahmi Turan
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more