Yüzyılları aşan adam

Yo­baz­lar, ge­ri­ci­ler ve bö­lü­cü­ler… İğ­renç ya­lan­lar­la akıl­la­rı sı­ra Bü­yük Ata­tür­k'­ü ka­ra­la­mak is­ti­yor­lar…
Ba­zen te­le­viz­yon­lar­da ap­tal­ca prog­ram­la­ra rast­lı­yo­rum… Bir ta­kım ah­mak­lar, Ata­tür­k'­e ver­yan­sın edip du­ru­yor…
A­ta­tür­k'­ün en bü­yük gü­nah­la­rın­dan bi­ri Arap harf­le­ri­ni kal­dır­mak­tı­r” di­yen ge­ri ze­kâ­lı­lar bi­le var. Ne di­ye­yim bun­la­ra bil­mem ki…
Ey ah­mak­lar… Si­zin sa­vun­du­ğu­nuz Arap al­fa­be­si dö­ne­min­de ko­ca ül­ke­de oku­ma yaz­ma ora­nı yüz­de 5 idi. Yüz­de 95 in­sa­nı­mız oku­ma yaz­ma bil­mi­yor­du, üm­mi idi!
Ka­dın­lar­da­ki oku­ma-yaz­ma ora­nı yüz­de 1'in al­tın­day­dı. (Yüz­de 0,6) 91 yıl son­ra şim­di­ki du­rum ne?
Ulu­su­mu­zun oku­ma-yaz­ma ora­nı yüz­de 90'la­ra yük­sel­di.

* * * * * * *

Ge­ri­ci­li­ğe öze­nen bu dan­ga­lak tay­fa­sı, in­san­la­rı­mı­zı ze­hir­le­mek, kor­kunç bir
ce­ha­le­tin koy­nu­na it­mek
is­ti­yor! Çı­kar­la­rı böy­le
ge­rek­ti­ri­yor!
Üzü­lü­yo­rum ama on­la­ra faz­la kı­za­mı­yo­rum… Çün­kü ka­ba­hat on­lar­dan çok, on­la­rı ek­ra­na çı­ka­ran­la­rın­dır… Bil­gi­siz, ca­hil, ge­ri­ci ve çı­kar­cı olan bu ya­ra­tık­la­ra, kin­le­ri­ni kus­mak için fır­sat ve­ri­yor­lar!
İş­kem­be­den atıp, ya­lan­lar­la, do­lan­lar­la Ata­tür­k'­ü in­san­la­rı­mı­zın gö­zün­de kü­çült­me­ye ça­lı­şı­yor­lar. On­la­ra “Lâ­net ol­su­n” lâ­fı bi­le az!

* * * * * *
An­cak… Ata'mı­zın as­ker­le­ri­yiz biz
Onun ku­rup biz­le­re ar­ma­ğan et­ti­ği Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'ni ko­ru­mak ve onu ile­le­bet pa­yi­dar et­mek, Türk Mil­le­ti­'nin boy­nu­nun bor­cu­dur.
Bü­yük Ata'mı­zı, ebe­di­ye­te in­ti­kal edi­şi­nin 76'n­cı yı­lın­da, şük­ran­la, min­net­le anar­ken, ya­ban­cı­la­rın onun hak­kın­da­ki gö­rüş­le­ri­ni (kı­sa­ca) nak­let­mek is­ti­yo­rum.
Bi­zim yo­baz ta­kı­mı
Ata­tür­k'­ü ah­lâk­sız­ca ka­ra­la­ma­ya ça­lı­şır­ken, yo­baz­lar, ha­in­ler, bö­lü­cü­ler, utan­maz­ca hey­kel­le­ri­ni yı­kar­ken, ya­ban­cı­lar da­ha âdil, da­ha vic­dan­lı, da­ha ah­lâk­lı çı­kı­yor.

“O yü­ce bir da­ğa ben­ze­r”

Bü­tün dün­ya Ata­tür­k'­ten hep öv­güy­le bah­se­di­yor.
Onu sev­me­yen sa­de­ce, din­ci­ler, ge­ri­ci­ler, yo­baz­lar!
Yüz­ler­ce, bin­ler­ce gö­rüş­ten sa­de­ce bir­kaç ör­nek nak­le­de­ce­ğim:

* * * * * *

A­ta­türk yü­ce bir da­ğa ben­zer. Ete­ğin­de ya­şa­yan­lar bu yü­ce da­ğı fark et­mez­ler. Bu da­ğın aza­me­ti­ni kav­ra­ya­bil­mek için O'­na çok uzak­tan bak­mak ge­re­kir.” (Cla­ude Fer­rer – Fran­sız ya­zar)

A­ta­türk, Türk Mil­le­ti­'nin ru­hun­da Türk Bay­ra­ğı gi­bi dal­ga­la­nan bir baş­tı.” (Ne­ue Fre­ie Pres­se – Vi­ya­na)

“O, ki­şi­sel ka­zanç ve ün pe­şin­de ko­şan ba­sit bir si­ya­set­çi de­ğil, ge­le­cek ku­şak­lar için sağ­lam te­mel­ler at­ma­ya uğ­ra­şan bir kah­ra­man­dı.” (Prof. Wal­ter L. Wriht Jr.)

A­ta­türk, Türk hal­kı­na il­ham ve­ren li­der­li­ği, mo­dern dün­ya­nın ile­ri gö­rüş­lü an­la­yı­şı­nı ve bir as­ke­ri li­der ola­rak kud­ret ve yük­sek ce­sa­re­ti­ni ha­tır­lat­mak­ta­dır. Çö­kün­tü ha­lin­de bu­lu­nan bir im­pa­ra­tor­luk­tan öz­gür Tür­ki­ye'nin doğ­ma­sı, ye­ni Tür­ki­ye'nin öz­gür­lük ve ba­ğım­sız­lı­ğı­nı şe­ref­li bir şe­kil­de ilan et­me­si ve o za­man­dan be­ri ko­ru­ma­sı Ata­tür­k'­ün Türk hal­kı­nın işi­dir. Şüp­he­siz ki, Tür­ki­ye­'de gi­riş­ti­ği de­rin ve ge­niş in­kı­lap­lar ka­dar, bir kit­le­nin ken­di­si­ne olan gü­ve­ni­ni da­ha ba­şa­rı ile gös­te­ren bir ör­nek yok­tur.” (John F. Ken­nedy-ABD Baş­ka­nı)

A­ta­türk, yüz yıl­la­ra sı­ğa­bi­le­cek iş­le­ri 10 yıl­da ta­mam­la­dı.” (Ger­rad Ton­gas – Ya­zar)

“Sı­ra­sıy­la ih­ti­lal­ci ve asi, son­ra­dan mu­zaf­fer bir ko­mu­tan olan ‘Türk­le­r'in ba­ba­sı­' Mo­dern Tür­ki­ye­'yi ya­rat­tı.” (Pa­ris-So­ir Ga­ze­te­si)

A­ta­türk, es­ki­miş bi­lim­ler­le boş ye­re ka­fa­sı­nı yor­ma­mış ol­du­ğun­dan da­ha ta­ze ve ce­sur dü­şü­nen bir ön­der­di… Ata­türk hiç şüp­he­siz dev­let adam­la­rı­nın en ce­sur ve en ori­ji­na­liy­di…” (Her­bert Si­de­abot­ham – Ya­zar)

A­ta­türk, şah­si­yet ve ye­te­ne­ğin dev gi­bi bir sim­ge­si idi. O, yir­min­ci yüz­yı­lın en gör­kem­li ola­yı­nı ya­ra­tan adam­dı. (Na­ti­onal Ti­den­de Ga­ze­te­si)

“Dün­ya­nın ye­tiş­tir­di­ği en bü­yük in­san­lar­dan bi­ri.” (Star of In­di­a Ga­ze­te­si)

* * * * *
Evet sev­gi­li okur­lar… Ata­türk le­hin­de ya­zı­lan­la­rı, söy­le­nen öv­gü do­lu söz­le­ri nak­let­me­ye ki­tap­lar yet­mez.
Tür­ki­ye­'yi ya­ra­tan ve bi­ze bu gü­zel yur­du ar­ma­ğan eden o yü­ce in­sa­nı, ebe­di­ye­te in­ti­ka­li­nin 76'n­cı yı­lın­da, ma­ne­vi hu­zu­run­da ba­şı­mı eğe­rek en de­rin say­gıy­la se­lam­lı­yor, son­suz şük­ran­la­rı­mı su­nu­yo­rum.

 

Gü­nün Sö­zü
Mil­li ben­li­ği­ni bil­me­yen mil­let­ler, baş­ka mil­let­le­re yem olur­lar. (Ata­türk)

 

Loading...