Reklamsız Sözcü
SAYGI ÖZTÜRK

Aday gösterilmeyen Bakırköy, Kadıköy, Beşiktaş başkanları ne diyor?

12 Şubat 2014

CHP'­nin oy ora­nı­nın yük­sek ol­du­ğu yer­ler­de be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı­nı be­lir­le­mek hay­li san­cı­lı ol­du. Bun­la­rın ara­sın­da Ba­kır­köy, Ka­dı­köy, Be­şik­taş baş­ta ge­li­yor. Gir­dik­le­ri her se­çim­de oy oran­la­rı­nı yük­sel­ten bu il­çe­le­rin be­le­di­ye baş­kan­la­rı­na, ni­çin aday gös­te­ril­me­dik­le­ri­nin de an­la­şı­la­bi­lir bir ge­rek­çe­si gös­te­ril­me­di.

CHP'­nin, aday gös­ter­me­di­ği ba­zı isimlerle De­mok­ra­tik Sol Par­ti (DSP) he­men te­ma­sa geç­ti. İlk önem­li trans­fe­ri de Edir­ne Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ham­di Se­def­çi ol­du. Şim­di; Be­şik­taş, Ba­kır­köy, Ka­dı­köy be­le­di­ye baş­kan­la­rı, İz­mi­r'­de Ha­kan Tar­tan, CHP'­nin ön­ce aday gös­ter­me­yi dü­şün­dü­ğü son­ra vaz­geç­ti­ği Ay­taç Du­rak da il­gi alan­la­rı­na gir­di.

Er­zen: Sa­rı­gül en­gel­le­di
De­niz Bay­ka­l'­ın kar­şı­sı­na ge­nel baş­kan ada­yı ola­rak Mus­ta­fa Sa­rı­gül çık­mış­tı. Eşi ile bir­lik­te ku­rul­ta­ya gel­di. Sa­lo­na gi­ri­şin­de zor­luk çı­ka­rıl­dı. Sa­rı­gül, he­men ya­kı­nın­da otu­ran Ateş Ünal Er­ze­n'­e vur­du. Er­ze­n'­in bur­nu ka­na­dı. Sa­lon­da olay­lar bü­yü­dü. San­dal­ye­ler ger­çek­ten ha­va­da uçu­şu­yor­du. O ku­rul­tay hiç unu­tul­ma­dı. Sa­rı­gül de unut­ma­dı. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan ada­yı gös­te­ri­lin­ce Ateş Ünal Er­ze­n'­in de aday gös­te­ril­me­si­ni en­gel­le­di.
Ba­kır­köy Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ateş Ünal Er­zen, ba­şa­rı­sız mıy­dı? Dün, ge­liş­me­le­ri ken­di­si­ne sor­dum. Şun­la­rı an­lat­tı:
“Be­nim aday gös­te­ril­me­mi en­gel­le­yen Mus­ta­fa Sa­rı­gü­l'­dür. Aday gös­te­ril­mem ha­lin­de ‘bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­kan aday­lı­ğın­dan çe­ki­li­ri­m' res­ti çe­ki­yor. 2004 yı­lın­da mey­da­na ge­len ola­yın ki­niy­le ha­re­ket edi­yor. Oy­sa, ora­da sal­dı­rı­ya uğ­ra­yan, bur­nu ka­na­yan be­nim. Baş­kan­lı­ğım dö­ne­mim­de, bir ta­kım is­tek­le­ri­ne de ma­ni ol­dum. Ken­di adam­la­rı ge­lir­se o is­tek­le­ri ye­ri­ne ge­ti­rir, hal­le­der. Sa­rı­gü­l'­ün bu res­ti kar­şı­sın­da Kı­lıç­da­roğ­lu du­ra­ma­dı. Açık söy­lü­yo­rum CHP'­ye ya­zık olu­yor. Gi­di­şat, CHP'­de eş baş­kan­lık sis­te­mi­dir.
Ba­kır­kö­y'­de CHP'­nin oy ora­nı yüz­de 7.5'tu. Bu il­çe­yi ANA­P'­tan al­dık. Oy ora­nı­mı­zı 2004'te yüz­de 42'ye, 2009'da yüz­de 60'a çı­kar­dık. Şim­di oy ora­nı­mız yüz­de 70'ler­de. Ama bu­ra­sı ‘şap­ka ko­nul­sa ka­za­nı­r' de­ni­len yer­ler­den de­ğil. Halk hiz­me­ti bi­lir. Tür­ki­ye'nin hiç­bir ye­rin­de ol­ma­yan hiz­met­ler bu­ra­da. Ka­ra­ra kar­şı halk, der­nek­ler, gay­ri­müs­lim ce­ma­at­ler tep­ki­li.”

Öz­türk: Çok ren­ci­de ol­dum
Se­la­mi Öz­türk de aday gös­te­ril­me­di. Ka­dı­köy Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı için ka­ra­rı ge­nel baş­kan ve­re­cek. Öz­tür­k'­ün aday gös­te­ril­me­me­si­nin ge­rek­çe­si ola­rak “20 yıl­dır baş­kan ol­ma­sı­” gös­te­ri­li­yor. Oy­sa ay­nı kı­dem­de olan ba­zı baş­kan­lar ye­ni­den aday gös­te­ril­di. Ya­ni söy­le­nen­ler ger­çek­çi de­ğil.
Se­la­mi Öz­türk de, par­ti­si­nin Ka­dı­kö­y'­de­ki oy ora­nı­nı yüz­de 20'ler­den yüz­de 70'in üze­ri­ne ta­şı­dı. “Bu yıl da Tür­ki­ye re­ko­ru­nu kı­ra­cak­tı­k” di­yor. Ka­mu­oyu yok­la­ma­la­rın­da per­for­man­sı en yük­sek çı­kan baş­kan­lar­dan olan Se­la­mi Öz­türk, dün yap­tı­ğım ko­nuş­ma­da şun­la­rı söy­le­di:
“A­day gös­te­ril­mi­yor­sam bir ge­rek­çe gös­te­ril­me­li ki ai­le­me, çev­re­me, Ka­dı­köy­lü­le­re bir şey di­ye­bil­me­li­yim. Tek bir ge­rek­çe gös­te­ril­me­di. Tab­lo­yu çöz­mek, an­la­mak müm­kün de­ğil. Ata­türk­çü­yüm, de­mok­ra­si­ye ina­nan in­sa­nım. 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı'n­da Ka­dı­kö­y'­de 1 mil­yon ki­şiy­le, hü­kü­me­te rağ­men yü­rü­yo­ruz. Bun­lar ko­lay şey mi? Aday gös­te­ril­me­ye­cek­sem, 6 ay ön­ce be­ni ça­ğı­rır, ken­di­mi, çev­re­mi aday ol­ma­ya­ca­ğı­ma ha­zır­lar­dım. Aday­lı­ğı­mı, 9'a 5 ka­la tar­tış­mak açık­ça­sı be­ni ren­ci­de edi­yor. Şim­di An­ka­ra'da­yım. Ge­nel baş­ka­nın na­sıl bir ka­rar ve­re­ce­ği­ni bi­le­mem.”

Ünal: İşi­me ba­ka­rım
Be­şik­taş Be­le­di­ye Baş­ka­nı İs­ma­il Ünal da, aday gös­te­ril­me­me­nin üzün­tü­sü­nü ya­şı­yor. Söy­le­di­ği “Oy ora­nı­mız 1999'da yüz­de 30'du. Bu­nu her dö­nem ar­tır­dık. Bu yıl ise he­de­fi­miz yüz­de 75'ti. Yo­lu­muz Mus­ta­fa Ke­mal Ata­tür­k'­ün yo­lu, çağ­daş­lık­tır. Aday gös­te­ril­me­mem ko­nu­sun­da ko­nuş­mak, yo­rum yap­mak da is­te­mi­yo­rum. İşi­me ba­ka­rı­m” olu­yor.
Se­çim böl­ge­le­rin­de CHP'­nin oy­la­rı­nın yük­sel­me­sin­de et­ki­li ol­duk­la­rı bi­li­nen üç baş­ka­nın bir­den aday gös­te­ril­me­me­si ta­bi­i ki şaş­kın­lık ya­rat­tı. Ama bu on­la­rın is­yan et­me­si­ni ge­rek­tir­mez. Bi­li­yo­rum üzül­dü­ler, kı­rıl­dı­lar ama CHP'­nin se­çi­mi ka­zan­ma­sı, oy ora­nı­nı ar­tır­ma­sı için on­lar­dan da gay­ret bek­len­di­ği unu­tul­ma­ma­lı… Par­ti­li ol­mak da bu­nu gös­te­rir.

DSP, CHP'­li­le­rin pe­şin­de

CHP'­nin aday gös­ter­me­di­ği isim­ler­le, DSP yö­ne­ti­ci­le­ri te­mas­ta… Edir­ne'de Ham­di Se­def­çi'nin aday­lı­ğı­ keşinleşti. DSP Ge­nel Baş­ka­nı Masum Türker, “CH­P'­nin aday gös­ter­me­di­ği isim­ler­den gel­mek is­te­yen­ler, eğer o yer­de be­lir­len­miş ada­yı­mız yok­sa ada­yı­mız ola­bi­lir. Öz CHP'­li ola­nın ba­şı­mı­zın üs­tün­de ye­ri va­r” di­yor.
Es­ki Ba­ro Baş­ka­nı Mu­am­mer Ay­dın İs­tan­bu­l'­dan, es­ki oda baş­kan­la­rın­dan Uğur Gü­rel de DSP'­nin An­ka­ra'dan bü­yük­şe­hir baş­kan ada­yı gös­te­ri­li­yor. İs­tan­bu­l'­da, İz­mi­r'­de CHP'­nin aday gös­ter­me­di­ği ba­zı isim­le­ri DSP ada­yı ola­rak gö­rür­sek şa­şır­ma­ya­lım… CHP'­den is­ti­fa eden Ha­kan Tar­ta­n'­ın, DSP'­den aday­lı­ğı da sür­priz ol­maz. DSP Ge­nel Baş­ka­nı Ma­sum Tür­ke­r'­in, Ada­na'da “mar­ka isi­m” olan, gir­di­ği her se­çi­mi ka­za­nan Ay­taç Du­ra­k'­la
ko­nuş­tu­ğu­nu da ek­le­ye­lim…

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more