Reklamsız Sözcü
SAYGI ÖZTÜRK

Balyoz soruşturmasında askeri savcılığın müthiş ihmalleri

18 Şubat 2014

“Bal­yo­z” ola­rak bi­li­nen 237 as­ke­rin ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­ma­sıy­la so­nuç­la­nan da­va­nın en önem­li bel­ge­si, bu­gün sah­te­li­ğin­den kuş­ku du­yul­ma­yan, Göl­cük Do­nan­ma Ko­mu­tan­lı­ğı İs­tih­ba­rat Şu­be Mü­dür­lü­ğü'nün ze­min dö­şe­me­si­nin al­tın­da bu­lu­nan 5 no.lu hard disk ol­du. Üze­rin­de 237'si kar­şı­laş­tır­ma­ya el­ve­riş­li ol­mak üze­re 550 ta­ne par­mak izi­ne rast­lan­dı. Bu­nun an­la­mı, su­ça ko­nu bel­ge ve do­kü­man­la­rın ih­mal ya da kas­ten bu­ra­ya so­kul­ma­sı­na, bı­ra­kıl­ma­sı­na göz yu­mul­du­ğu­dur.
Ola­yın so­ruş­tu­rul­ma­sı için Mu­rat Bil­ge­l'­den son­ra Do­nan­ma Ko­mu­tan­lı­ğı'na ata­nan Ora­mi­ral Nus­ret Gü­ner, Sav­cı­lı­ğa 9 Mart 2012'de gön­der­di­ği ya­zı­da, “Bah­se ko­nu mal­ze­me­le­ri ze­min al­tı­na ko­yan, bu­ra­da ol­du­ğu­nu bil­di­ği hal­de mü­da­ha­le et­me­ye­rek eri­şe­bi­lir va­zi­yet­te bı­ra­kan İs­tih­ba­rat Şu­be Mü­dür­lü­ğü gi­riş-çı­kış kon­tro­lün­de ih­ma­li olan per­so­ne­lin en azın­dan bir­li­ğin­de önem­li bir gü­ven­lik za­fi­ye­ti­ne se­bep ol­du­ğu gö­rül­mek­te­di­r” di­yor.

Ora­mi­ra­le gö­re ih­mal­ler zin­ci­ri

Ora­mi­ral Nus­ret Gü­ner, As­ke­ri Sav­cı­lı­ğa gön­der­di­ği ya­zı­da üze­ri­ne gi­dil­me­si ge­re­ken ko­nu­lar­la il­gi­li önem­li şüp­he­le­ri şöy­le sı­ra­lı­yor:
Hard disk­le­rin se­ri nu­ma­ra­la­rı Do­nan­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ka­yıt­la­rın­da mev­cut de­ğil. Bu du­rum­da fark­lı bir hard dis­kin dı­şa­rı­dan bir­li­ğe ge­ti­ri­le­rek sak­lan­ma­sı ih­ti­ma­li de yük­sek­tir.
Göl­cük Mer­kez Ko­mu­tan­lı­ğı'na tes­lim edi­len su­ça ko­nu mal­ze­me­ler­le il­gi­li iki ay­rı imaj al­ma tu­ta­na­ğın­da da ‘par­mak izi ça­lış­ma­sı ya­pıl­dık­tan he­men son­ra da ay­nı yer­de bu­lu­nan 5 adet hard dis­kin imaj al­ma iş­le­mi­ne baş­lan­mış­tı­r' de­ni­li­yor. As­ke­ri Sav­cı­lı­ğın par­mak izi araş­tır­ma so­nu­cu­nu ta­lep et­me­si ge­re­kir­ken bu hu­sus mah­ke­me­den de so­rul­ma­dı.
İh­ba­rı ya­pan ki­şi­ye ula­şı­la­cak te­le­fon, bil­gi­sa­yar IP nu­ma­ra­sı ve elek­tro­nik pos­ta ad­re­si gi­bi bil­gi­le­rin bil­di­ril­me­si İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı'n­dan is­ten­me­si­ne rağ­men sa­de­ce ih­bar for­mu gön­de­ril­di. As­ke­ri Sav­cı­lık, mü­zek­ke­re­sin­de ko­nu et­ti­ği ih­bar­cı­nın ih­ba­rı­na iliş­kin bil­gi­sa­ya­rı­nın IP nu­ma­ra­sı da­hil di­ğer bil­gi­le­ri mah­ke­me­den tek­rar sor­ma­dı.
Hard disk­le­rin ko­nul­du­ğu yer ile dö­şe­me­le­rin kal­dı­rıl­ma­sın­da kul­la­nı­lan van­tuz­la­rın bu­lun­du­ğu ye­ri gö­ren ka­me­ra ka­yıt­la­rı in­ce­len­me­di.

“A­tan­dı­ğın yer­de dik­kat­li ol”

Ast­su­bay Er­dinç Yıl­dız, bu bir­li­ğe ta­yin olur­ken Al­bay Asaf Ge­yim­ci­oğ­lu'nun ken­di­si­ne ‘A­tan­dı­ğın yer­de dik­kat­li ol. Ora­da bir­ta­kım fa­ali­yet­ler ol­muş. Ha­ber ele­ma­nı ola­rak bir ta­kım ki­şi­ler ça­lış­tı­rıl­mış. Bil­gin ol­sun. O iş­le­re bu­laş­ma' şek­lin­de uya­rı­da bu­lun­du­ğu­nu di­le ge­tir­me­si­ne rağ­men, bu ki­şi­nin be­lir­ti­len söz­le­riy­le ne­yi kas­tet­ti­ği­ne iliş­kin ifa­de­si­ne baş­vu­rul­ma­dı.
Ara­ma­dan he­men son­ra fark edi­len kab­lo ko­nu­sun­da ye­ter­li araş­tır­ma ya­pıl­ma­dı.
Ar­şiv­le­me ko­nu­sun­da bil­gi­si­ne baş­vu­ru­lan Yar­bay Ha­kan Av­cı ile Üst­ça­vuş Ya­sin Öz­ca­n'­ın ara­ma sı­ra­sın­da ele ge­çi­ri­len do­kü­man ve mal­ze­me­le­rin sta­tü­sü­nün is­tih­ba­rat sı­nı­fı yet­kin bir per­so­nel ta­ra­fın­dan de­ğer­len­di­ril­me­si­ne iliş­kin sap­ta­ma­sı­na rağ­men bu ko­nu­da bi­lir­ki­şi gö­rev­len­di­ril­me­si ya­pıl­ma­dı.
2009-2010 yıl­la­rın­da Do­nan­ma Ko­mu­tan­lı­ğı Ka­rar­gah Gü­ven­lik Su­bay­lı­ğı'n­da gö­rev ya­pan per­so­nel­den Ya­vuz Ser­kan Avinç, Ke­nan Po­lat, Şev­ket Kuş, Ser­met Ça­ğı­ran, Se­lim Ba­şa­ran, Ba­rış Çe­tin, Ay­kut Dön­mez ve Oğuz­han Gü­ra­ğa­ç'­ın ifa­de­le­ri­ne baş­vu­rul­ma­dı.

Sa­de­ce ha­fı­za kart­la­rı alın­dı

Bin­ba­şı Ke­ma­let­tin Ya­ka­r'­ın ko­mu­tan­lı­ğa ait ka­me­ra se­ti­ni, hard dis­ki ile bir­lik­te emir­ler hi­la­fı­nda evi­ne gö­tür­dük­ten son­ra 18 Ocak 2011 ta­ri­hin­de evi­ne hır­sız gir­di. Ka­me­ra, evin­den ça­lın­dı. Da­ha son­ra, bu­lu­nan ka­me­ra çan­ta­sıy­la bir­lik­te mer­kez ko­mu­tan­lı­ğın­dan tes­lim alın­dı. An­cak çan­ta­da bu­lun­ma­sı ge­re­ken 4 adet ha­fı­za kar­tı­nın mev­cut ol­ma­dı­ğı an­la­şıl­dı. Bu­na rağ­men hır­sı­zın her ne se­bep­le ka­me­ra­yı al­ma­yıp 4 adet ha­fı­za kar­tı­nı al­dı­ğı­na iliş­kin olay ye­ri tu­ta­nak­la­rı el­de edil­me­di. Bu hu­sus­ta da Ke­ma­let­tin Ya­ka­r'­ın ifa­de­si­ne baş­vu­rul­ma­dı.
Do­nan­ma Ko­mu­tan­lı­ğı'n­da­ki ara­ma son­ra­sı bu ola­yın şüp­he­li­le­ri ola­bi­le­cek per­so­ne­lin ev­le­rin­de bir ara­ma ya­pıl­ma­dı. İfa­de­ler doğ­rul­tu­sun­da ara­ma ön­ce­si İs­tih­ba­rat Şu­be Mü­dür­lü­ğü ta­ba­nın­da­ki po­şet­le­ri fark eden ki­şi­ler da­hil ola­bi­le­cek şüp­he­li­le­rin gö­rüş­me ka­yıt­la­rı bu ana ka­dar sağ­lan­ma­dı.
Ko­mu­tan, ya­zı­sın­da be­lirt­ti­ği ek­sik­lik­le­rin gi­de­ril­me­si ve be­lir­le­ne­cek şüp­he­li­ler hak­kın­da da­va açı­la­bil­me­si için As­ke­ri Sav­cı­lı­ğın da­ha ön­ce ver­di­ği “Ko­vuş­tur­ma­ya Yer Ol­ma­dı­ğı­” ka­ra­rı­nın kal­dı­rıl­ma­sı­nı ri­ca edi­yor. An­cak de­ği­şen bir şey ol­mu­yor.

Ye­ni bir ge­liş­me ol­du…

“Bal­yo­z”­da önem­li bir ge­liş­me ol­du. Göl­cük bel­ge­le­riy­le il­gi­li ola­rak “ger­çe­ğe ay­kı­rı bi­lir­ki­şi­lik yap­mak­la­” suç­la­nan Yar­bay Ah­met Er­do­ğan hak­kın­da ya­pı­lan suç du­yu­ru­sun­da da “ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı­” ka­ra­rı ve­ril­miş­ti. Bu ka­ra­ra ya­pı­lan iti­raz üze­ri­ne Ku­zey De­niz Ko­mu­tan­lı­ğı As­ke­ri Mah­ke­me­si, da­ha ön­ce ve­ri­len “ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı­”na iliş­kin ka­ra­rı kal­dır­dı.
“Bal­yoz Da­va­sı­” avu­kat­la­rın­dan Mu­rat Er­gün, “Da­va­mız için bu çok önem­li bir ge­liş­me­” di­yor. Bek­le­ye­lim, gö­re­lim…

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more