Reklamsız Sözcü
SAYGI ÖZTÜRK

Çankaya’da umre ödüllü bilgi yarışması

7 Şubat 2014

Gü­zel öz­de­yiş­le­ri­miz var­dır. “Gö­rü­nen köy kı­la­vuz is­te­me­z” der­ler. Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Müs­te­şa­rı'nın is­te­ğiy­le ata­nan ba­zı mü­dür­ler için de ay­nı şey­le­rin söy­len­me­si yan­lış ol­maz. De­ne­yim­li bü­rok­rat­la­rı kı­za­ğa çe­ken, on­la­rı emek­li­li­ğe zor­la­yan Ba­kan­lık yet­ki­li­le­ri, okul­lar­da di­ni ağır­lık­lı eği­ti­mi yer­leş­tir­mek için kad­ro­la­şı­yor.
An­la­şı­lı­yor ki Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı'n­da üst gö­rev­le­re gel­me­nin yo­lu, di­ni kul­lan­mak. Bu­nu kul­la­nan­lar da önem­li yer­le­re ge­li­yor. 21 Ni­sa­n'­da bu kö­şe­nin okur­la­rı­na, An­ka­ra'da­ki bir or­ta­okul­da ya­şa­nan­la­rı yaz­mış­tım. Okul mü­dü­rü­nün bu yap­tık­la­rıy­la kı­sa sü­re­de üst gö­rev­le­re ge­ti­ri­le­ce­ği­ni be­lirt­miş­tim. O ya­zı­yı bir kez da­ha ha­tır­la­ta­lım:

“Ka­rı­nı­zı dö­ve­bi­lir­si­ni­z”

“O­kul­lar­da ulu­sal bay­ram­la­rı­mı­zın kut­lan­ma­sı­nı ne­re­dey­se im­kan­sız ha­le ge­ti­ren Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı ‘Kut­lu Do­ğum Haf­ta­sı' et­kin­li­ği adı al­tın­da fa­ali­yet­le­ri des­tek­li­yor. Ama bu­nu ya­par­ken, ka­dın­la­ra şid­det uy­gu­lan­ma­sı da is­te­ni­yor. An­ka­ra'nın Ye­ni­ma­hal­le il­çe­sin­de bu­lu­nan Meh­met Akif İnan Or­ta­oku­lu'n­da, öğ­ren­ci­le­re 250 Ku­r'­an-ı Ke­rim da­ğı­tıl­dı. Okul yet­ki­li­le­ri­ne sor­dum, “doğ­ru­” ol­du­ğu­nu, bun­la­rı Di­ya­ne­t'­ten al­dık­la­rı­nı ve okul­da Ku­r'­an-ı Ke­rim der­si­ni se­çen öğ­ren­ci­le­re da­ğı­tıl­dı­ğı­nı söy­le­di­ler.
Pe­ki, ay­nı gün okul­da mer­ke­zi ya­yın­la öğ­ren­ci­le­re er­kek­le­rin ka­dın­la­rı dö­ve­bi­le­ce­ği an­la­tıl­dı mı? Yi­ne okul yö­ne­ti­ci­le­ri­ne sor­dum. Onun da doğ­ru ol­du­ğu­nu be­lirt­ti­ler. Çün­kü, er­kek­le­rin ha­nım­la­rı­nı ‘ya­vaş­ça dö­ve­bi­le­cek­le­ri'nin Ku­r'­an'da yer al­dı­ğı­nı, ay­nı za­man­da Hz. Mu­ham­me­d‘­in ‘ve­da hut­be­sin­de' bu­lun­du­ğu­nu kay­det­ti­ler.
Öğ­ren­ci­le­re ödev ola­rak ca­mi ma­ket­le­ri yap­tı­rı­lı­yor. Bu­nun okul mü­dü­rü Meh­met Yıl­ma­z‘­ın ta­li­ma­tıy­la yap­tı­rıl­dı­ğı söy­len­di. Okul mü­dü­rü­ne sor­dum, ‘Ben de­ğil, Din Kül­tü­rü ve Ah­lak Bil­gi­si öğ­ret­me­ni yap­tır­mış ola­bi­li­r' de­di. Or­ta­oku­lun üst ka­tın­da mes­cit açı­lıp açıl­ma­dı­ğı­nı sor­dum. Okul mü­dü­rü mes­ci­din bu­lun­du­ğu­nu, öğ­ret­men­le­rin bu­ra­da na­maz­la­rı­nı kıl­dık­la­rı­nı, öğ­ren­ci­le­rin de bu­ra­dan ya­rar­lan­dı­ğı­nı ifa­de et­ti.”
AK­P'­ye kar­şı ol­duk­la­rı­nı ge­rek­çe gös­te­rip iki öğ­ret­me­ni so­ruş­tur­ma so­nu­cu okul­dan al­dır­tan, Eği­tim Bir-Sen dı­şın­da­ki sen­di­ka­la­ra üye olan­la­ra bas­kı uy­gu­la­yıp okul­dan uzak­laş­tır­mak için her şe­yi ya­pan mü­dür, ge­çen haf­ta An­ka­ra'nın en bü­yük il­çe­si Çan­ka­ya'nın İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü ol­du. O ata­ma­nın ar­dın­dan da 28 Oca­k'­ta “Öğ­ret­men­le­rin işi zor. Bu ata­ma­dan son­ra okul­lar­dan bi­ze ne ha­ber­ler ge­le­cek bek­le­ye­li­m” de­miş­tim.

İlk haf­ta­da yap­tık­la­rı…

Bek­le­nen ha­ber ge­cik­me­di. Çan­ka­ya İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Meh­met Yıl­maz ba­ka­lım gö­re­ve baş­la­yı­şı­nın ilk haf­ta­sın­da ne­ler yap­mış:
Çan­ka­ya İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü için­de, me­mur­la­rın bu­lun­du­ğu oda­yı bo­şal­tıp mes­cit yap­tır­dı.
Anıt­ka­bi­r'­in he­men ya­nın­da bu­lu­nan Al­pas­lan Or­ta­oku­lu'nun imam ha­tip li­se­si­ne dö­nüş­tü­rül­me­si ça­lış­ma­la­rı­nın kı­sa sü­re­de so­nuç­lan­dı­rıl­ma­sı ta­li­ma­tı­nı ver­di.
Öğ­ren­ci­le­ri um­re­ye gön­der­mek için ya­rış­ma­lar ya­pıl­ma­sı­nı ka­rar­laş­tır­dı.
Pe­ki, bu mü­dür na­sıl ol­du da Çan­ka­ya İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü'ne ge­ti­ril­di? Bir in­ter­net si­te­sin­de, Ba­kan­lık Müs­te­şa­rı Yu­suf Te­kin için “ti­wit­çi müs­te­şa­r” di­ye baş­lı­yor ve müs­te­şa­rı ala­bil­di­ği­ne eleş­ti­ri­yor­du. Müs­te­şar, bu ki­şi­yi ya­nı­na ça­ğır­dı ve ya­zı­la­rı kes­me­si­ni is­te­di. O da, müs­te­şar aley­hin­de­ki ya­zı­la­ra son ver­di. Bu kez, müs­te­şa­rı gök­le­re çı­ka­ran ya­zı­la­rı­nı sür­dür­dü. Kar­şı­lı­ğı da Çan­ka­ya İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü'ne ge­ti­ril­mek ol­du. An­cak bu kes­me­di. He­de­fin­de il mil­li eği­tim mü­dür­lü­ğü ol­du­ğu­nu ve bu yön­de ken­di­si­ne söz ve­ril­di­ği­ni de her yer­de söy­le­di­ği bi­li­ni­yor.

Ata­tür­k'­ün adı bi­le geç­mi­yor

Son yıl­lar­da ba­kan­lar, bü­rok­rat­lar bi­ri­le­ri ta­ra­fın­dan “he­di­ye­” ola­rak um­re­ye gön­de­ri­li­yor. Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı da um­re­yi gi­diş­le­ri da­ha da ar­tır­mak için her yo­lu de­ni­yor. Hat­ta “he­di­ye um­re­”nin se­vap­la­rı an­la­tı­lı­yor.
Çan­ka­ya İl­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ile Çan­ka­ya Müf­tü­lü­ğü “um­re ödül­lü bil­gi ya­rış­ma­sı­” dü­zen­le­di. Şa­ka de­ğil. Bu­nun için okul­la­ra afiş ve ya­zı gön­de­ril­me­ye baş­lan­dı. Pey­gam­be­ri­mi­zin Ha­ya­tı ko­nu­lu bil­gi ya­rış­ma­sın­da, bi­rin­ci­lik ödü­lü ka­za­nan oku­lun reh­ber öğ­ret­me­ni ve öğ­ren­ci­le­ri um­re zi­ya­re­ti­ne gön­de­ri­le­cek. İkin­ci­lik ödü­lü no­te­bo­ok, üçün­cü­lük ise çey­rek al­tın. Bil­gi ya­rış­ma­sı­na ka­tıl­ma­la­rı için baş­vu­ru­lar 7 Mar­t'­ta ya­pı­la­cak, 18 Ni­sa­n'­da ödül tö­re­ni Di­ya­net Vak­fı sa­lo­nun­da dü­zen­le­ne­cek.
Eği­ti­min ge­le­ce­ği, Di­ya­ne­t'­e ema­net gi­bi gö­zü­kü­yor.

Saygı Öztürk
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more