Reklamsız Sözcü
SAYGI ÖZTÜRK

“Cemaat mağdurları”na iade-i itibar

14 Şubat 2014

“Ce­ma­at­çi­” ol­duk­la­rı öne sü­rü­len şu­be mü­dür­le­ri­nin, po­lis­le­rin gö­rev yer­le­ri­ni, il em­ni­yet mü­dür­le­ri de­ğiş­tir­di. Sı­ra on­la­ra gel­di. “Ce­ma­at­çi­” ol­duk­la­rı id­di­asıy­la bu kez il em­ni­yet mü­dür­le­ri­nin ço­ğu iki ay­rı ka­rar­na­mey­le de­ğiş­ti­ril­di. Bit­me­di, bu­nu ye­ni ka­rar­na­me­ler iz­le­ye­cek.

12 yıl­dır çı­ka­rı­lan ka­rar­na­me­ler­de im­za­sı olan Baş­ba­kan, AKP hü­kü­met­le­ri dö­ne­mi­nin İçiş­le­ri Ba­ka­nı, ay­nı dö­ne­min Em­ni­yet Ge­nel Mü­dü­rü­nü par­ma­ğın­da oy­nat­mış­lar. Em­ni­yet bir ai­le. Kim, kim­dir bir­bir­le­ri­ni çok iyi bi­lir­ler. Do­la­yı­sıy­la ki­min Dev­le­tin po­li­si, ki­min hü­kü­me­tin po­li­si, ki­min ce­ma­atin po­li­si ol­du­ğu çok iyi bi­li­nir.
Bun­lar bi­lin­me­si­ne rağ­men, İçiş­le­ri Ba­ka­nı, Baş­ba­kan, Cum­hur­baş­ka­nı'nın ona­yı ile yıl­lar­ca Em­ni­ye­t'­in te­pe nok­ta­la­rı­na, il em­ni­yet mü­dür­lük­le­ri­ne “ce­ma­at­çi­” ol­du­ğu be­lir­ti­len mü­dür­ler atan­mış. İs­tih­ba­rat, ka­çak­çı­lık gi­bi kri­tik önem ta­şı­yan da­ire­le­re Em­ni­yet Ge­nel Mü­dü­rü­nün öne­ri­si, İçiş­le­ri Ba­ka­nı'nın ona­yı ile “ce­ma­at­çi­” ol­du­ğu şim­di­ler­de id­di­a edi­len baş­kan­lar ge­ti­ril­miş. Pe­ki bun­la­rın “ce­ma­at­çi­” ol­du­ğu­nu şim­di öğ­re­nen yet­ki­li­le­re ne de­me­li? Dev­le­ti­mi­zi yö­ne­ten­ler her hal­de bu ka­dar saf ola­maz. Ha­di bir yıl, iki yıl, beş yıl an­la­ma­dı­nız, an­cak 12 yıl son­ra mı “ce­ma­ati­n” var­lı­ğın­dan ha­ber­dar ol­du­nuz?

Mah­ke­me­le­re gön­de­ri­len bel­ge­ler

An­la­şı­lı­yor ki, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, C.Sav­cı­lık­la­rı­na, mah­ke­me­le­re de yıl­lar­ca hep ger­çek­le il­gi­si ol­ma­yan bel­ge­ler gön­der­di. Bu bel­ge­le­re da­ya­na­rak Fet­hul­lah Gü­len hak­kın­da be­ra­at ka­ra­rı ve­ril­di. Bu bel­ge­le­re da­ya­na­rak Gü­len hak­kın­da so­ruş­tur­ma açıl­ma­dı.
Gü­len ce­ma­ati­nin bir ör­güt ol­ma­dı­ğı­na iliş­kin 2006 ta­rih­li bel­ge­nin al­tın­da, ce­ma­at­le hiç­bir il­gi­si ol­ma­dı­ğı bi­li­nen dö­ne­min Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Ra­ma­zan Er'­in im­za­sı var. Do­ğan Ki­ta­p'­tan çı­kan “Ok­ya­nus Öte­sin­de­ki Vai­z” ki­ta­bım­da bu­na iliş­kin bel­ge­ler yer alı­yor.
An­ka­ra C.Sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan Fet­hul­lah Gü­le­n'­le il­gi­li yü­rü­tü­len ay­rı bir so­ruş­tur­mada, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Os­man Ça­pa­lı im­za­sıy­la 22 Ey­lül 2010 ta­ri­hin­de Sav­cı­lı­ğa gön­de­ri­len ya­zı­da, “Türk ce­za Ka­nu­nu ve Te­rör­le Mü­ca­de­le Ka­nu­nu kap­sa­mın­da, Fet­hul­lah Gü­len Ce­ma­ati adı al­tın­da bir ör­gü­te rast­la­nıl­ma­mış­tı­r” de­ni­li­yor. Mah­ke­me­le­re böy­le bel­ge­ler gön­de­ri­lir­ken, Baş­ba­kan Er­do­ğan ise Fet­hul­lah Gü­len gru­bu için “ör­gü­t” ifa­de­si­ni kul­la­nı­yor. Pe­ki, bu ül­ke­nin in­san­la­rı ki­me gü­ve­ne­cek?

Bir dö­ne­min mağ­dur­la­rı gö­re­ve

İz­mir Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü'ne Sa­mi Us­lu atan­dı. 15 gün son­ra mer­ke­ze alın­dı. Ayıp ayıp… 15 gün ön­ce atı­yor, 15 gün son­ra alı­yor­su­nuz… Dev­let cid­di­ye­tiy­le bağ­da­şır şey mi? Us­lu alı­nın­ca ye­ri­ne Ce­lal Uzun­ka­ya İz­mi­r'­e atan­dı. Ba­şı­na “ba­zı olay­la­r” gel­me­den ön­ce Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­lı­ğı ya­pı­yor­du. Ce­lal Uzun­ka­ya' ya Em­ni­ye­t'­te Fet­hul­lah­çı bir ya­pı­lan­ma olup ol­ma­dı­ğı­nı mü­fet­tiş­ler 2011 yı­lın­da sor­muş­tu. Ce­lal Uzun­ka­ya'nın söy­le­dik­le­ri­ni oku­ya­lım:
“Be­nim ka­na­atim odur ki, bu ya­pı­nın ba­zı men­sup­la­rı ge­rek Em­ni­yet teş­ki­la­tı ve ge­rek­se di­ğer ba­kan­lık ku­rum ve ku­ru­luş­lar­da ken­di­le­ri­ne açık­ça kar­şı çı­kan ve en­gel oluş­tu­ran ki­şi ve un­sur­la­rı bir ta­kım me­tot­lar­la (isim­siz ih­bar mek­tup­la­rı, hu­kuk­suz ile­ti­şim din­le­me­le­ri, özel ha­ya­tın giz­li­li­ği­nin if­şa­sı ve ti­ca­ri iliş­ki­le­ri vb. kul­la­na­rak) sin­dir­me­ye, yıl­dır­ma­ya, iti­bar­sız­laş­tır­ma­ya ve yal­nız­laş­tır­ma­ya yö­ne­lik her tür­lü yol ve yön­te­mi de­ne­di­ği gi­bi ken­di ta­sar­ruf­la­rı­nı ve ta­lep­le­ri­ni ka­bul et­tir­me­de en­gel gör­dük­le­ri ki­şi­le­ri de ber­ta­raf et­me­de hiç­bir be­is gör­me­mek­te­dir­ler.
Ben de bu ifa­de et­ti­ğim he­def­ler ara­sın­da gö­rül­müş ola­ca­ğım ki be­nim­le iliş­ki­len­dir­dik­le­ri bir se­nar­yo­yu halk ta­bi­riy­le ‘bir taş­la iki kuş vu­ra­-ra­k' ha­ya­ta ge­çir­miş­ler­dir. Bi­zim­le il­gi­li ha­ber­le­ri man­şet yap­tı­ran­lar ile bu se­nar­yo­nun ya­za­rı, re­ji­sö­rü, ışık­çı­sı, ka­me­ra­ma­nı ve yö­net­me­ni hep ay­nı ya­pı­nın men­su­bu­dur­lar.”

Hak­la­rın­da da­va açıl­dı

Mus­ta­fa Gül­cü, Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sıy­dı. O da hak­kın­da­ki ba­zı id­di­alar ne­de­niy­le yar­gı­lan­dı. Ona da, Em­ni­ye­t'­te­ki ya­pı­lan­ma id­di­ası so­rul­du­ğun­da, “Hak­kım­daki bir da­va­da 2 yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı is­te­ni­yor. Böy­le bir ce­za tah­di­di al­tın­da iken ay­nı ko­nu­da ta­nık­lık yap­mam im­kan­sız­dır. Bu ko­nu­da ko­nuş­mak is­te­mi­yo­ru­m” de­miş­ti. Son ka­rar­na­me­de Mus­ta­fa Gül­cü, ye­ni­den Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­lı­ğı'na ge­ti­ril­di.
Sa­kar­ya Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü dö­ne­min­de de Fa­ruk Ün­sal hak­kın­da da­va açıl­dı. 7 ay ce­za­evin­de kal­dı. Ye­rel mah­ke­me ha­pis ce­za­sı ver­di. Ün­sal da hep “ce­ma­at mağ­du­ru­” ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor­du. Mes­lek­ten atıl­mak­tan zor kur­tul­du. O da şim­di “ce­ma­at mağ­du­ru­” ola­rak Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­lı­ğı'na atan­dı.
Ce­ma­at­le il­gi­li ilk ra­po­ru 1999 yı­lın­da ha­zır­la­yan dö­ne­min An­ka­ra Em­ni­yet Mü­dü­rü Cev­det Sa­ral, Yar­dım­cı­sı Os­man Ak, is­tih­ba­rat şu­be mü­dü­rü Er­san Dal­man, yar­dım­cı­sı Za­fer Ak­ta­ş'­a o gün­den bu ya­na hiç­bir ak­tif gö­rev ve­ril­me­di. Mu­rat Ne­mut­lu, Mus­ta­fa Ara­l'­ı da, ba­şı­na çok şey­ler ge­ti­ri­len Emin Ars­la­n'­ı da unut­ma­yın. Bir dö­ne­min mağ­dur­la­rı­na ia­de-i iti­bar za­ma­nı…
He­men söy­le­ye­lim, dü­ne ka­dar hep “Ce­ma­at­çi­” poz­la­rı­na ta­kı­lan­lar, şim­di­nin bir nu­ma­ra­lı “ce­ma­at kar­şı­tı­” ol­du­lar. Bun­la­ra da inan­ma­yın…

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more