Reklamsız Sözcü
SAYGI ÖZTÜRK

Saf ve aptal yerine koymayın

16 Şubat 2014

Dün “mu­ha­li­f” gör­dük­le­ri­ne “Er­ge­ne­kon­cu­”, “Bal­yoz­cu­” di­yor­lar­dı, bu­gün ise yıl­lar­ca kol ko­la ol­duk­la­rı, şim­di ken­di­le­ri­ne kar­şı ola­rak gör­dük­le­ri “ce­ma­at­çi­” ola­rak bi­li­nen­le­re “pa­ra­lel dev­le­tin uzan­tı­sı­”, “ha­in”, “ör­güt­çü­”, “çe­te­” di­yor­lar. 17 Ara­lık 2013 rüş­vet-yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı or­ta­ya çı­kın­ca­ya ka­dar yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğın­da dün­ya­ya ör­nek gös­ter­dik­le­ri Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu'nu (HSYK) is­tek­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­yin­ce, yar­gı men­sup­la­rı­nın hak ve hu­kuk­la­rı­nı ko­ru­yun­ca, “biz si­ze gös­te­ri­ri­z” de­ni­lip ta­ma­mı­nı ya­sa çı­kar­tıp da­ğıt­ma­ya ka­rar ver­di­ler…
HSYK'­nın içi­ni çok iyi bi­len bir yar­gı men­su­bun­dan, HSYK'­da ne olup bit­ti­ği­ni öğ­ren­me­ye ça­lış­tım. İş­te an­lat­tık­la­rın­dan bö­lüm­ler:

Baş­sav­cı de­ği­şik­li­ği­ne si­ya­set gir­di

“U­yum için­de ça­lı­şan HSYK'­da, De­niz Fe­ne­ri sav­cı­la­rın­dan so­ruş­tur­ma­nın alın­ma­sı, MİT Müs­te­şa­rı­nın ifa­de­ye çağ­rıl­ma­sı olay­la­rı cid­di bir kı­rıl­ma nok­ta­sıy­dı. Ba­kan­lık uzan­tı­lı üye­le­rin bu tip ko­nu­lar­da mas­la­hat­çı bir ko­nuş­lan­ma için­de ol­du­ğu­nu gör­dük. MİT Müs­te­şa­rı so­ruş­tur­ma­sın­da yan­lış ol­du­ğu, Baş­ba­ka­nın bil­gi­si dı­şın­da so­ruş­tur­ma açıl­ma­sı­nın doğ­ru ol­ma­dı­ğı yo­lun­da dai­re baş­ka­nı ko­nu­yu gün­de­me ge­tir­di. Sav­cı­ya, so­ruş­tur­ma­dan he­men el çek­ti­ril­me­si yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı ve ta­raf­sız­lı­ğı açı­dan doğ­ru de­ğil­di.
Si­ya­se­tin ta­lep­le­ri­ne uy­gun iş­lem­ler ya­pıl­ma­sı, ge­çen yaz ka­rar­na­me­sin­de gö­rül­dü. An­ka­ra Baş­sav­cı­sı İb­ra­him Et­hem Ku­ri­ş'­in alı­nıp, da­ha ön­ce Baş­sav­cı­lı­ğı ol­ma­yan ki­şi­nin An­ka­ra Baş­sav­cı­lı­ğı'na ge­ti­ril­me­si doğ­ru bu­lun­ma­dı. Bu du­rum dai­re için­de tar­tış­ma ko­nu­su ol­du. So­nuç­ta uz­la­şı için­de olun­du ama Baş­ba­kan, Ada­let Ba­ka­nı ve dai­re baş­ka­nın bu ko­nu­yu gö­rüş­tü­ğü da­ire­de bi­li­nen bir şey­di. Bu gö­rüş­me so­nu­cu Ku­riş An­tal­ya'ya, An­tal­ya Baş­sav­cı­sı Hü­se­yin Baş İz­mi­r'­e, İz­mir Baş­sav­cı­sı Dur­du Ka­vak ise Ma­ni­sa'ya ve­ril­di.

Bü­tün ata­ma­lar, oy­bir­li­ğiy­le ya­pı­lı­yor­du

Top­lum­da­ki ay­rış­ma, ku­tup­laş­may­la bir­lik­te ‘Bal­yo­z', ‘Er­ge­ne­ko­n' gi­bi da­va­la­rın yıl­maz sa­vu­nu­lu­ğu­nu ya­pan ba­zı üye­ler, 17 Ara­lık 2013'ten iti­ba­ren bu da­va­lar­da ek­sik­lik­le­ri, tar­tış­ma­la­rı be­nim­ser bir po­zis­yo­na geç­ti­ler. Dı­şa­rı­ya ve­ri­len me­saj­la bu da­va­lar üze­rin­den prim ya­pı­lır­ken, da­va­la­rı sa­hip­len­me­me yo­lu­na gi­dil­di. Da­ha ön­ce ya­pı­lan sav­cı­la­rın, mah­ke­me he­ye­ti­nin ‘yan­lı', ‘ta­raf­lı' ol­duk­la­rı yo­lun­da­ki şi­ka­yet­ler ‘yar­gı­sal tak­di­r' ola­rak de­ğer­len­di­ril­di.
Özel Yet­ki­li Mah­ke­me­le­re ya­pı­lan ata­ma­lar es­ki ku­rul dö­ne­mi­nin ta­sar­ru­fu­dur. Bu­ra­lar­da gö­rev ya­pa­cak­la­rın se­çi­min­de ki­şi­nin giz­li ve açık se­ci­le­ri et­ki­li ol­muş. Bi­zim dö­ne­mi­miz­de de ya­pı­lan ata­ma­lar ge­nel­de oy bir­li­ğiy­le ya­pıl­dı. Bu­na Özel Yet­ki­li Mah­ke­me­le­re, bun­la­rın ye­ri­ni alan Te­rör­le Mü­ca­de­le Ka­nu­nu kap­sa­mın­da gö­rev­len­di­ri­len sav­cı ve ha­kim­ler de baş­kan 6 üye­nin oy­bir­li­ğiy­le atan­dı. Bu ata­ma­lar ya­pı­lır­ken giz­li ve açık si­cil­le­ri de et­ki­li ol­du.

Sav­cı­lar­dan, ba­zı şey­le­ri du­yu­yor­duk

17 Ara­lık ope­ras­yo­nu ön­ce­si, hü­kü­met ta­sar­ruf­la­rıy­la il­gi­li yol­suz­luk dos­ya­la­rı ol­du­ğu yar­gı için­de bi­li­nen bir hu­sus­tu. Sav­cı­lar ge­lip-git­tik­le­rin­de ba­zı sı­kın­tı­la­rı­nı söy­lü­yor­lar­dı. Sav­cı­lar son aşa­ma­ya ka­dar ik­ti­da­ra kar­şı so­ruş­tur­ma­lar­da çe­kin­gen dav­ra­nı­yor­lar­dı. Ku­rul için­de yük­sek yar­gı üye­le­ri­ne ‘yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­la­rı ni­çin CHP'­li be­le­di­ye­ler­de' di­ye ara­mız­da ko­nu­şu­yor­duk. Sav­cı­lar, doğ­ru­dan ik­ti­da­rı kar­şı­sı­na al­ma­ma gi­bi bir ref­leks için­dey­di­ler.
Dos­ya­lar şöy­le ve­ya böy­le bir yer­den pat­la­ya­cak­tı. Ope­ras­yon­la­rı biz de te­le­viz­yon­dan öğ­ren­dik. Hü­kü­me­ti kar­şı­sı­na ala­cak so­ruş­tur­ma ol­du­ğun­da, ba­kan­lık uzan­tı­lı üye­le­rin bir po­zis­yon ge­liş­ti­re­cek­le­ri bi­li­ni­yor­du. İlk so­ruş­tur­ma­da, İs­tan­bul Baş­sav­cı­sı aran­dı, sü­re­ci sta­bi­li­ze edi­ci gay­ret gös­te­ril­di.

AKP ge­tir­di, AKP gö­tür­dü

Ad­li Kol­luk Yö­net­me­li­ği de­ği­şik­li­ği­ne HSYK'­nın ses­siz kal­ma­sı yar­gı­da eleş­ti­ri­li­yor­du. Ha­zır­la­nan bil­di­ri da­ha sert­ti. Sa­dul­lah Er­gin, ‘si­ze de böy­le bir açık­la­ma ya­pıl­ma­sı­nı tav­si­ye et­me­m' de­di. Ku­ru­l'­un var­lık ne­de­ni yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı ve yar­gı­nın ken­di ken­di­ni yö­net­me­si. Ha­zır­la­nan bil­di­ri­ye açık mu­ha­le­fe­ti Müs­te­şar Bi­rol Er­dem yap­tı.
Baş­ba­ka­n'­ın hem­şe­ri­si olan Ada­let Ba­kan­lı­ğı'nın ye­ni müs­te­şa­rı Ke­nan İpek, ka­tıl­dı­ğı ilk top­lan­tı­da Ada­na ve İz­mir baş­sav­cı­la­rı ile İs­tan­bu­l'­da­ki ba­zı sav­cı­la­rın gö­rev­den alın­ma­sı­nı gün­de­me ge­tir­di. Ku­rul üye­le­rin­den Ah­met Ber­be­roğ­lu ve Bü­lent Çi­çek­li, ‘yol­suz­luk, rüş­vet so­ruş­tur­ma­la­rı­nı baş­la­tan sav­cı­la­rın gö­rev­den alın­ma­sı­na des­tek ver­me­ye­cek­le­ri­ni' söy­le­di. Bun­la­rın da­ire­si de­ğiş­ti­ril­di.
Bir gün son­ra da yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­la­rı­nın yü­rü­tül­dü­ğü il­ler­den ba­zı­la­rı­nın baş­sav­cı­la­rı ve so­ruş­tur­ma­la­rı yü­rü­ten sav­cı­la­rı alın­dı. Özet­le, yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­la­rı­na ba­kan hiç­bir sav­cı ye­rin­de kal­ma­dı.”
HSYK'­yı, bü­yük tan­ta­na­lar­la AKP ge­tir­di, kad­ro­laş­mak uğ­ru­na yi­ne AKP gö­tür­dü. Ba­ha­ne de ha­zır “Pa­ra­lel Dev­let.” İn­san­la­rı bu ka­dar saf ve ap­tal ye­ri­ne koy­ma­yın ba­ri…

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more