Reklamsız Sözcü
SAYGI ÖZTÜRK

İşte yolsuzlukla mücadelenin bedeli

26 Eylül 2014

Hü­kü­me­te ya­kın­lı­ğı ile bi­li­nen Meh­met Cen­giz, Özal­tın şir­ket­le­ri­nin sa­hi­bi Hay­ret­tin Özal­tı­n‘­la ko­nu­şur­ken “mil­le­tin a.sı­na­” di­ye baş­la­yan bir cüm­le kul­lan­dı. İş­te bu söz­ler, yap­tık­la­rı ba­raj al­tın­da ka­la­cak de­mir­yo­lu­nu, ye­ni pla­na gö­re yap­ma­la­rı, ta­şı­ma­la­rı ge­re­kir­ken, yap­ma­dık­la­rı gi­bi, bu­nu dev­le­tin üze­ri­ne yı­kıp de­mir­yo­lu iha­le­si­ni de ka­zan­ma­la­rı üze­ri­ne söy­len­miş­ti.

CHP Bin­göl İl Baş­ka­nı Mus­ta­fa Kur­ban, dev­le­tin uğ­ra­tıl­dı­ğı za­ra­rı her fır­sat­ta an­lat­tı.
Bin­gö­l'­ün gö­nül­lü mil­let­ve­ki­li CHP Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ay­tuğ Atı­cı da, ko­nu­yu TBMM'­ye ta­şı­dı. Meh­met Cen­gi­z'­in, Sey­di­şe­hir Eti Alü­min­yum Te­sis­le­ri'ni na­sıl “be­da­va­” sa­yı­la­cak bir pa­ray­la ka­pat­tı­ğı­nı, 3 bin iş­çi ça­lış­tı­rı­lır­ken sa­yı­nın 900'e in­di­ril­di­ği­ni her fır­sat­ta an­la­tan Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Atil­la Kart da, Atı­cı ile bir­lik­te bu­gün Bin­gö­l'­de vur­gu­nu ba­sı­na açık­la­ya­cak.

“İ­le­ri-ge­ri ko­nuş­muş­su­n”

Özal­tın ve Cen­giz İn­şa­at'ın sa­hip­le­ri­nin AK­P'­den bü­yük kı­yak­lar gör­dü­ğü bi­li­ni­yor da, CHP'­li ba­zı mil­let­ve­kil­le­ri­nin bu iş adam­la­rı­nın kar­şı­sın­da­ki tu­tu­mu­na ne de­me­li? Bun­lar uça­ğa bin­mek, otel­le­rin­de kal­mak için mi? Ba­kın, Hay­ret­tin Özal­tı­n'­ın mil­let­ve­ki­liy­le ko­nuş­ma­sı­na:
– Özal­tın: Ya sa­yın ve­ki­lim, bu de­mir­yo­luy­la il­gi­li bi­raz ile­ri-ge­ri ko­nuş­tu­ğun ku­la­ğı­ma gel­di. Yav bi­zim iş bi­li­yor­sun ya.
– Mil­let­ve­ki­li: Ben o ko­nu­yu hiç di­le ge­tir­me­dim.
– Ya, öy­le duy­dum da ben de üzül­düm.
– Yok ya ayıp edi­yor­sun ya Hay­ret­tin­ci­ğim. Ben o ko­nu­yu hiç di­le ge­tir­me­dim. O ko­nu­yu Mer­sin Mil­let­ve­ki­li Ay­tuğ Atı­cı gün­de­me ge­ti­ri­yor.
– Bu ko­nu­da se­nin des­te­ği­ni is­ti­yo­rum sa­yın ve­ki­lim. Gö­zü­nü se­ve­yim.
– Ote­le hiç gel­me­din bir gel.
– Ta­bi­i ta­bii, olur hay hay…

Uy­ku­la­rı ka­çı­ran yol­suz­luk

Mil­let­ve­ki­li Ay­tuğ Atı­cı ve CHP İl Baş­ka­nı Mus­ta­fa Kur­ba­n'ın, yol­suz­luk­la­rı di­le ge­tir­me­me­le­ri için ba­zı ki­şi­ler dev­re­ye gir­di. An­cak on­lar ge­ri adım at­ma­dı. Atı­cı, mil­let­ve­ki­li ol­du­ğu için önem­li bir so­run ya­şa­ma­dı. An­cak CHP İl Baş­ka­nı Mus­ta­fa Kur­ban, onun ka­dar şans­lı de­ğil­di. Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı'na tah­sis­li ha­zi­ne ara­zi­si­ni 2010 yı­lın­da ki­ra­la­mış­tı. Ki­ra­lar 3 yıl­da bir ye­ni­le­ni­yor­du. Ön­ce, Kur­ba­n'­ın iş­let­me­si­ne de­ği­şik ge­rek­çe­ler­le pa­ra ce­za­la­rı ke­sil­di. Bun­dan bir so­nuç alı­na­ma­yın­ca ara­da hiç­bir so­run yok­ken, Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı, “Bu­ra­sı as­ke­re la­zı­m” de­di ve Kur­ba­n'­ın te­si­si­ni bo­şalt­ma­sı­nı is­te­di. CHP İl Baş­ka­nı Mus­ta­fa Kur­ba­n'­dan ya­şa­dık­la­rı­nı din­li­yo­rum:

“Mah­ke­me so­nu­cu­nu bek­le­me­den Bin­göl gar­ni­zo­nu, fii­li ola­rak şan­ti­ye­mi­ze el koy­du. Şu an­da bü­tün ma­ki­ne par­kı­mız ve te­sis­le­ri­miz ya­sak­lı hal­de… İş­ye­ri­mi­ze gi­re­mi­yo­ruz. 40 dö­nüm ara­zi üze­rin­de­ki te­si­si­miz­de­ki araç-ge­reç­le­rin sö­kül­me­si­ni is­ti­yor­lar. Bin­göl kal­kın­ma­da en ön­ce­lik­li ya­tı­rım böl­ge­si. Dev­le­tin, ‘ge­lin ya­tı­rım ya­pın be­da­va ar­sa ve­re­ce­ğim, her tür­lü özen­di­ri­ci ön­le­mi ala­ca­ğı­m' de­di­ği yer. Te­si­si­mi­zin, hu­ku­ku hi­çe sa­ya­rak iş­gal edil­me­si ve mah­ke­me so­nu­cu­nun bek­len­me­me­si va­him bir du­rum. Da­ha va­hi­mi ise gar­ni­zo­nun bu du­ru­ma alet edil­me­si. Biz ‘ül­ke so­yu­lu­yo­r' de­di­ği­miz için on­lar da ‘se­ni pe­ri­şan ede­ce­ği­z' de­yip bu kar­şı­lı­ğı ver­di­ler.”

Mil­let­ve­ki­li Ay­tuğ Atı­cı, iki fir­ma­nın dev­le­ti uğ­rat­tı­ğı za­ra­rı so­ru öner­ge­siy­le Mec­li­s'­e ta­şı­mak­la ye­tin­me­miş, CHP İl Baş­ka­nı Mus­ta­fa Kur­ban ile bir­lik­te yar­gı­ya da ta­şı­mış­tı. Atı­cı, de­rin­le­me­si­ne bil­di­ği ba­zı iha­le­ler için şun­la­rı söy­lü­yor:

“Ba­zı fir­ma­la­rın bü­yük kent­ler­de al­dı­ğı dev­let iha­le­le­ri bi­li­ni­yor ama göz­ler­den ırak ol­du­ğu için asıl yol­suz­luk­lar Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu'da… İn­sa­nın yü­re­ği­ni ya­kan yol­suz­luk ko­nu­la­rı var. Dev­le­tin na­sıl so­yul­du­ğu­nun so­mut ör­nek­le­ri­ni gö­re­bi­lir­si­niz. İna­nın, ora­da­ki yol­suz­luk ko­nu­la­rı uy­ku­la­rı­mı ka­çı­rı­yor. Ye­ni­lir-yu­tu­lur şey­ler de­ğil.”

Dev­le­tin kat­mer­li za­ra­rı

Pa­lu-Genç-Muş de­mir­yo­lu hat­tı­nın, ba­raj in­şa­atı­nı ya­pan şir­ket ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ril­me­si ge­re­kir­ken bu­nun ya­pıl­ma­yıp, Cen­giz ve Özal­tın fir­ma­la­rı­na 744 mil­yon li­ra­ya yap­tı­rıl­ma­sı iha­le­si­ni CHP Mil­let­ve­ki­li Ay­tuğ Atı­cı ve Bin­göl CHP İl Baş­ka­nı Mus­ta­fa Kur­ban, cum­hu­ri­yet sav­cı­lı­ğı­na ta­şı­ma­sın da se­yir­ci mi kal­sın… CHP'­li Kur­ban, cum­hu­ri­yet sav­cı­sı­na şun­la­rı an­la­tı­yor:
“Mu­rat Neh­ri üze­rin­de ya­pıl­mak­ta olan san­tral­ler ne­de­niy­le su al­tın­da ka­la­cak olan de­mir­yo­lu­nun ye­ri­nin de­ğiş­ti­ril­me­si gi­der­le­ri­nin ba­raj işi­ni üst­le­nen fir­ma­lar ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­sı ge­re­kir­ken bu gi­der­ler TCDD va­sı­ta­sıy­la ha­zi­ne­den kar­şı­lan­mış­tır.
TCDD Ka­nu­nu'na ay­kı­rı ola­rak bu işi iha­le et­ti­ğin­den ve TCDD yol­la­rı­nın yap­ma­sı ge­re­ken yol dep­la­se ça­lış­ma­la­rı­nı ve pro­je­le­ri­ni li­san­sı alan ve bu iha­le­yi de alan fir­ma­la­ra ha­zır­la­tı­la­rak dev­let kat­mer­li ola­rak za­ra­ra uğ­ra­tıl­mış­tır. Bu za­rar, yak­la­şık 800 mil­yon li­ra­dır. Ay­rı­ca, bu iha­le açık ar­tır­may­la ya­pıl­mış ol­sa yüz­de 60'a ka­dar in­di­rim ya­pı­la­bi­le­cek­ken, da­vet usu­lüy­le ya­pıl­dı­ğı için an­cak yüz­de 16 kı­rım ya­pıl­mış­tır. Ara­da­ki fark ne­de­niy­le dev­let za­ra­ra uğ­ra­tıl­mış­tır. Bu iha­le­ye ka­rı­şan TCDD bü­rok­rat­la­rı, Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı ve müs­te­şa­rın­dan şi­ka­yet­çi­yim.”

Yol­suz­luk­la uğ­raş­ma­nın da ağır be­del­le­ri olu­yor. Ama bu ne Mus­ta­fa Kur­ba­n'­ı, ne mil­let­ve­ki­li Ay­tuğ Atı­cı'yı, ne de Atil­la Kar­t'­ı yıl­dı­rı­yor. Sa­ğol­sun­lar.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

Saygı Öztürk
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more