Reklamsız Sözcü
SAYGI ÖZTÜRK

Peki, kara harekatını durduran kim?

30 Eylül 2014

TBMM, Ira­k'­ın ku­ze­yin­de bu­lu­nan te­rör ör­gü­tü PKK'­nın kamp­la­rı ile Su­ri­ye ile ya­şa­nan ge­ri­lim­den son­ra da Su­ri­ye için hü­kü­me­te “sı­nır öte­si ha­re­kat yet­ki­si­” ver­miş­ti. Sı­nır boy­la­rın­da te­rör ör­gü­tü mi­li­tan­la­rı ka­ra­kol­la­ra, as­ke­ri üs böl­ge­le­ri­ne sal­dır­dık­tan son­ra sı­nır öte­si­ne ge­çi­yor­lar­dı. Hat­ta sı­nır boy­la­rın­da, uzun nam­lu­lu si­lah­la­rıy­la as­ker­le­ri­mi­zi he­def alı­yor­du. Ama as­ke­ri­mi­ze “As­la sı­nır öte­si­ne geç­me­ye­cek­si­niz. Ge­çen­ler hak­kın­da der­hal iş­lem ya­pı­lı­r” ta­li­ma­tı ve­ril­miş­ti.
Su­ri­ye ve Ira­k'­ta, ken­di­le­ri­ne Irak-Şam İs­lam Dev­le­ti (IŞİD) adı­nı ve­ren, Türk ma­kam­la­rı­nın kı­sa sü­re ön­ce­si­ne ka­dar “te­rö­ris­t” di­ye­me­di­ği grup­la­ra kar­şı koa­lis­yon güç­le­ri ha­va ha­re­kat­la­rı baş­la­tın­ca, yet­ki­li­le­ri­miz “Bu böy­le ol­ma­z” de­me­ye baş­la­dı.

Şim­di mi uyan­dı­nız?

Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ile Baş­ba­kan Ah­met Da­vu­toğ­lu, “I­Şİ­D'­le mü­ca­de­le sa­de­ce ha­va ha­re­ka­tıy­la ol­ma­z” di­yor ka­ra ha­re­ka­tı­nın öne­mi­ne dik­kat çe­ki­yor. Ya­ni, uçak­la bom­ba­la­rı atar­sı­nız, ör­gü­te ka­yıp da ver­di­rir­si­niz. Ama ka­ra ha­re­ka­tı ol­ma­dan is­te­ni­len so­nu­cu da ala­maz­sı­nız. Ha­va ha­re­ka­tıy­la tek ba­şı­na so­nuç alı­na­ma­ya­ca­ğı­nı en dü­şük rüt­be­li as­ker bi­le bi­lir. Çün­kü bu as­ke­ri ta­lim­na­me­ler­de de ya­zar. Ha­va ve ka­ra ha­re­ka­tı­nın müş­te­rek ha­re­ket ku­ra­lı ol­du­ğu bi­li­nir. Müş­te­rek ha­re­ket bir­bi­ri­ni ta­mam­lar­sa so­nuç alı­nır.
Tür­ki­ye, Ku­zey Ira­k'­tan kay­nak­la­nan PKK te­rö­rü­ne kar­şı 35 bin as­ker­le sı­nır öte­si ha­re­kat­lar ger­çek­leş­tir­di. Te­rör ör­gü­tü­ne bü­yük ka­yıp­lar ver­di­ril­di. Ör­gü­tü uzun sü­re kı­pır­da­ya­maz, ey­lem ya­pa­maz ha­le ge­tir­di. Ha­va ve ka­ra ha­re­ka­tı ih­ti­yaç du­yul­duk­ça ya­pıl­dı. Ne za­ma­na ka­dar? AKP ik­ti­da­ra ge­lin­ce­ye ka­dar. AKP hü­kü­me­ti dö­ne­min­de de ha­va ha­re­kat­la­rı ya­pıl­dı ya­pıl­ma­sı­na ama as­ke­rin sı­nır öte­si­ne sa­de­ce bir kez, ağır kış ko­şul­la­rın­da geç­me­si­ne izin ve­ril­di. Ya­şar Bü­yü­ka­nı­t‘­ın Ge­nel­kur­may Baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de­ki bu sı­nır öte­si ka­ra ha­re­ka­tı­nın de­va­mı hiç­bir za­man gel­me­di.
O dö­nem, as­ke­rin sı­nır öte­si ka­ra ha­re­ka­tı­na izin ver­me­yen, sa­de­ce ha­va sal­dı­rı­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı­na onay ve­ren Er­do­ğa­n‘­ın, şim­di ha­va ha­re­ka­tı­nın tek ba­şı­na yet­me­ye­ce­ği­ni söy­ler nok­ta­ya gel­me­si hay­li il­ginç… Baş­ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de ön­ce ka­ra ha­re­ka­tı­na son ve­ren Er­do­ğan, da­ha son­ra ha­va kuv­vet­le­ri­nin sı­nır öte­si ha­re­ka­tı­nı da “a­çı­lı­m”­ı ge­rek­çe gös­te­re­rek son­lan­dır­mış­tı.

Hem de sı­ca­ğı sı­ca­ğı­na

Yıl­la­rı­nı te­rör­le mü­ca­de­le­ye ver­miş bir ko­mu­ta­na, ha­va sal­dı­rı­sın­dan son­ra ka­ra ha­re­ka­tı­nın ne za­man baş­la­tıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sor­dum. Şun­la­rı söy­le­di:
“Ha­va ha­re­ka­tı yap­tın, 3-5 gün son­ra ka­ra ha­re­ka­tı yap­ma­ya kal­kı­şır­sa­nız o grup ken­di­si­ni çok­tan to­par­la­mış olur. Eğer, ha­va ha­re­ka­tı ya­pa­cak­sa­nız, ka­ra un­sur­la­rı­nın da o he­def böl­ge­si­ne en faz­la 8-10 ki­lo­met­re uzak­ta ol­ma­sı ge­re­kir. Uçak­la­rın sal­dı­rı­sın­dan he­men son­ra ka­ra ha­re­ka­tı baş­la­tı­lır­sa so­nuç ala­bi­lir­si­niz.
Ha­va sal­dı­rı­sın­dan he­men son­ra ka­ra ha­re­ka­tı­nı ya­pa­cak­sı­nız ki, grup ken­di­si­ni to­par­la­ma fır­sa­tı bu­la­ma­sın. Bu an­lat­tı­ğım bir stra­te­ji de­ğil tak­tik­tir. Bu tak­ti­ği uy­gu­la­maz­sa­nız so­nuç ala­maz­sı­nız. Sı­nır öte­si ha­re­kat­lar­la ör­gü­te en bü­yük dar­be ha­va ha­re­ka­tı­nın he­men ar­dın­dan ka­ra ha­re­ka­tı­nın baş­la­tıl­ma­sıy­la ve­ril­di.”
AKP ile bir­lik­te yal­nız Ira­k'­ın ku­ze­yin­de de­ğil, Tür­ki­ye top­rak­la­rın­da da te­rör ör­gü­tü­ne kar­şı et­ki­li bir mü­ca­de­le­ye fır­sat ve­ril­me­di. Bu­gün, as­ker kış­la­sın­da ken­di de­yim­le­riy­le “yi­yip, içip ya­tı­yo­r”. Yol­lar ke­si­lir ses çı­ka­rıl­maz­sa, kim­lik kon­trol­le­ri ya­pı­lır “gör­mez­de­n” ge­li­nir­se, em­ni­yet mü­dü­rü­nü PKK ile ilin­ti­li ol­du­ğu bi­li­nen mil­let­ve­ki­li to­kat­lar­sa ve ses­siz ka­lı­nır­sa, baş­ka bir mil­let­ve­ki­li­nin de as­ke­ri­ni­zi taş­la­ma­sı­na tep­ki koy­maz­sa­nız, te­rör ör­gü­tü yan­daş­la­rı as­ke­ri bir­li­ği­ni­zin önün­de res­mi ge­çit ya­par­sa bu­nu da ya­dır­ga­ma­yın. Hoş, AK­P'­de bu­nu ya­dır­ga­yan da za­ten yok.

Yet­ki­ni­zi ni­çin kul­lan­ma­dı­nız?

Tür­ki­ye, te­rör ör­gü­tü PKK ile mü­ca­de­le et­mek şöy­le dur­sun, baş­ka bir te­rör ör­gü­tü­ne kar­şı bir­lik­te ha­re­ket et­me­ye zor­la­nı­yor. Bir yan­dan din­ci te­rör ör­gü­tü IŞİD si­lah­la­nı­yor, bir yan­dan bö­lü­cü ör­güt PKK si­lah­la­nı­yor. Hem de Tür­ki­ye'ye kar­şı…
Bi­ze sı­ğı­nan­la­ra ta­bi­i ki ku­ca­ğı­mı­zı aça­rız. Ama Irak, Su­ri­ye yok mu? Bir dö­nem Ku­zey Ira­k'­ta tam 162 yar­dım ku­ru­lu­şu ya­ni NGO var­dı. Şim­di bun­lar ne­re­de? İn­sa­ni yar­dım ya­pı­la­cak­sa şim­di ya­pıl­ma­sı ge­rek­mi­yor mu? Bir­leş­miş Mil­let­ler ne­re­de? Ma­dem ki iki ül­ke­de kat­li­am var ni­çin ge­ri plan­da du­rup Tür­ki­ye'ye mü­da­ha­le et­tir­mek is­ti­yor­lar? Açık­ça­sı, Kür­dis­ta­n'­ın ku­rul­u­şu­na yar­dım­cı olun­ma­sı­nı amaç­lı­yor­lar.
Doğ­ru söy­lü­yor­su­nuz ama 12 yıl­dır ik­ti­dar­da olan siz de­ğil miy­di­niz? Ni­çin TBMM'­nin ver­di­ği sı­nır öte­si ha­re­kat yet­ki­si­ni ül­ke­mi­zi böl­me­ye ça­lı­şan­la­ra, as­ke­ri­ni­zi şe­hit eden­le­re kar­şı kul­lan­ma­dı­nız? Tüm ça­ba­nız Su­ri­ye'de yö­ne­ti­mi dü­şür­mek için mi? Bu­nun için mi as­ke­ri­mi­zin şe­hit edil­me­si­ne göz yu­ma­cak­sı­nız, baş­ka bir ül­ke için mi ana­la­rı­mı­zı ağ­la­ta­cak­sı­nız? Sa­hi ni­çin?

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more