Reklamsız Sözcü
SAYGI ÖZTÜRK

Rıza Sarraf: Parayı veririm gerisine karışmam

21 Kasım 2014

İran­lı Re­za Zar­rab, Türk va­tan­daş­lı­ğı­na alı­nın­ca ol­du Rı­za Sar­raf… TBMM So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu'na ifa­de ver­me­di ama Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Ek­rem Ay­dı­ne­r'­e ver­di­ği ifa­de­de tam an­la­mıy­la si­ya­si­le­ri kur­tar­ma­ya dö­nük ol­du­ğu iz­le­ni­mi ve­ri­yor. Sar­raf, hem ken­di­si­ni, hem di­ğer­le­ri­ni sı­kın­tı­ya sok­ma­ma­ya bü­yük özen gös­ter­miş.
TBMM So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu, CHP'­li üye­le­rin tüm ça­ba­la­rı­na rağ­men din­len­me­si ge­re­ken­le­ri din­le­me­mek­te ka­rar­lı… Önü­müz­de­ki ay or­ta­la­rın­da TBMM'­den de “Es­ki ba­kan­la­rın Yü­ce Di­va­n'­a sevk edil­me­si­ne ge­rek yok­tu­r” ka­ra­rı çı­ka­cak. En iyi­si biz rüş­vet suç­la­ma­la­rı­na kar­şı, Sar­ra­f'­ın, sar­raf ti­tiz­li­ğiy­le, seç­ti­ği cüm­le­ler­den olu­şan ifa­de­si­ni oku­ya­lım:

Ayak­ka­bı ku­tu­la­rı

Halk­bank Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man As­lan, me­zun ol­du­ğu Os­man­cık İmam Ha­tip Li­se­si'nin du­ru­mu­nun iyi ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Ben de yar­dım ama­cıy­la Sü­ley­man Be­y'­e muh­te­lif de­fa­lar­da top­lam 2.5 mil­yon do­lar ve 1.5 mil­yon li­ra­yı şah­si he­sa­bım­dan gön­der­dim. O yüz­den şir­ket ka­yıt­la­rın­da bun­lar ya­zı­lı de­ğil. Sü­ley­man Bey bu pa­ra­la­rı ne­re­de tut­tu, oku­lun ya­pı­mı­na baş­lan­dı mı, ne ka­dar har­can­dı bil­mi­yo­rum. Ma­ke­don­ya-Üs­kü­p'­te kur­mak is­te­dik­le­ri üni­ver­si­te için de 1.5 mil­yon Eu­ro'yu Sü­ley­man Be­y'­e gön­der­dim. Sü­ley­man Be­y'­e bu­nun dı­şın­da rüş­vet ve­ya he­di­ye di­ye de­ğer­len­di­ri­le­bi­le­cek hiç­bir öde­me­miz ol­ma­mış­tır. Ya­pı­lan ti­ca­ri iş­lem­le­rin bel­li bir ora­nı ile pa­ra ve­ril­di­ği id­di­ala­rı ta­ma­men ger­çek dı­şı­dır.

Çağ­la­ya­n'­la iliş­kim

Eko­no­mi Ba­kan­lı­ğı dö­ne­min­de Za­fer Çağ­la­yan ile ya­kın gö­rüş­mem do­ğal­dır. Çağ­la­ya­n'­a Mu­ş'­ta ya­pı­lan bir oku­la yar­dım için 2 mil­yon li­ra el­den, 2 mil­yon li­ra da ra­ma­zan pa­ket­le­ri için, Mu­ş'­ta ca­mi ya­pı­mı için de 1 mil­yon li­ra gön­der­dim. Ben sa­de­ce yar­dı­mı ya­pa­rım ge­ri ka­lan ay­rın­tı­la­rıy­la uğ­raş­mam, yap­tı­ğım yar­dı­mın ye­ri­ne ula­şıp ulaş­ma­dı­ğı­nı de­net­le­mem. Za­fer Çağ­la­ya­n'­ın oğ­lu­na ba­vul­la pa­ra gö­tür­me­dim. Fi­zi­ki ta­kip­te gö­rün­tü­le­nen pa­ra­lar, Za­fer Çağ­la­ya­n'­a gön­de­ri­len pa­ra­lar de­ğil­dir.
Za­fer Be­y'­e İs­viç­re'den ge­tirt­ti­ğim sa­at doğ­ru­dur. Bu ken­di­si­nin ba­na si­pa­ri­şi­dir. Saa­ti ben ge­tirt­tim, be­de­li­ni ken­di­si öde­di. Ge­tirt­ti­ğim pi­ya­no­nun be­de­li­ni de ba­na öde­di. Bu ko­nu­lar­da dü­zen­le­nen tu­ta­nak­lar Za­fer Be­y'­de­dir. İs­te­nil­di­ğin­de ken­di­si sav­cı­lı­ğa ib­raz ede­bi­lir.

Gü­le­r'­le iliş­kim

İçiş­le­ri Ba­ka­nı Mu­am­mer Gü­ler ile hiç­bir pa­ra­sal alış­ve­ri­şi­miz ol­ma­dı. Ben, ken­di­sin­den de özel bir is­tek­te bu­lun­ma­dım. Ko­ru­ma ve­ril­me­si, va­tan­daş­lı­ğa geç­mem ko­nu­sun­da da özel il­gi­si ve des­te­ği­ne ih­ti­ya­cım yok­tu. İçiş­le­ri Ba­ka­nı kim olur­sa ol­sun bu iş de mut­la­ka ger­çek­le­şip so­nuç­la­na­cak bir iş­lem­dir. Mu­am­mer Bey sa­de­ce sü­re­ci hız­lan­dır­dı.
Mu­am­mer Bey ile olan iliş­ki­miz do­la­yı­sıy­la ta­nış­tı­ğı­mız oğ­lu Ba­rış Gü­le­r'­den 5-6 ay da­nış­man­lık hiz­me­ti al­dı­ğı­mız doğ­ru­dur. Bu hiz­me­te za­ten ih­ti­yaç du­yu­yor­duk. Da­nış­man­lık be­de­li ay­lık 30 bin do­lar idi. Bu pa­ra­lar ken­di­si­ne öden­di. Ya­nım­da ça­lı­şan Rüç­han Da­yar da, Mu­am­mer Gü­le­r'­in ak­ra­ba­sıy­mış. Rüç­ha­n'­ın geç­miş yıl­lar­da Ba­rış Gü­ler ile yap­tı­ğı ti­ca­ret­ten do­la­yı Ba­rış Gü­le­r'­e 2 mil­yon 250 bin do­lar bor­cu kal­mış. Mu­am­mer Bey, Rüç­ha­n'­ın be­nim ya­nım­da ça­lış­tı­ğı­nı öğ­re­nin­ce bu bor­cun, Rüç­ha­n'­ın ben­den olan ala­cak­la­rın­dan ke­si­le­rek ka­pa­tıl­ma­sı ko­nu­sun­da yar­dım is­te­di. Ay­lı­ğı 5 bin do­lar olan Rüç­han Ba­ya­r'­ın bu şe­kil­de bor­cu­nu öde­ye­me­ye­ce­ği­ni bil­di­ğim için onu yük­sek ka­zanç el­de et­sin ve Ba­rış Gü­le­r'­e bor­cu­nu ka­pat­sın di­ye Çi­n'­e gön­der­dim. Bor­cu­nu pey­der pey öde­di.

Ba­ğı­ş'­la iliş­kim

Av­ru­pa Bir­li­ği Ba­ka­nı Ege­men Ba­ğış ile ta­nış­ma­mız bir ra­ma­zan­da ken­di­si­nin bi­zi Da­rü­la­ce­ze'de if­ta­ra da­vet et­me­si ile ol­muş­tur. Da­rü­la­ce­ze'ye ben de yar­dım­da bu­lun­dum. Ara­mız­da bun­dan do­la­yı ya­kın bir ta­nı­şık­lık oluş­tu. Ken­di­si ile bi­zim hiç­bir iş iliş­ki­miz ol­ma­mış­tır. Her­han­gi bir şe­yin kar­şı­lı­ğın­da men­fa­at te­min et­mem söz ko­nu­su de­ğil­dir. Ken­di­si­ne bay­ram­da sa­de­ce çi­ko­la­ta bu­lu­nan bir ku­tu gön­der­dim. Ofi­si­ni zi­ya­ret et­ti­ğim­de de el yaz­ma­sı Ku­ran-ı Ke­ri­m'­i he­di­ye ola­rak gö­tür­düm.

Eb­ru Ha­nı­m'­a jest

İçin­de 500 bin do­lar bu­lu­nan çi­ko­la­ta ku­tu­su­nun gön­de­ril­di­ği ki­şi Ege­men Ba­ğış de­ğil be­nim eşim Eb­ru Gün­de­ş'­tir. Eb­ru'nun ken­di çift­li­ği­nin ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak üze­re ban­ka­dan kre­di al­dı­ğı­nı duy­muş­tum. Do­ğum gü­nün­de o kre­di bor­cu­nu ka­pat­ma­sı­nı sağ­la­mak üze­re jest ol­ma­sı için çi­ko­la­ta ile bir­lik­te 500 bin do­lar ko­ya­rak gön­der­dim. Ege­men Be­y'­in evi­ne bay­ram he­di­ye­si ola­rak Vak­ko'dan bir göm­lek gön­der­dim. Hep­si bu ka­dar.

Kur­ban se­çil­di­ler

Ben esa­sen ulus­la­ra­ra­sı bü­yük şir­ket­le­rin ti­ca­ret yap­tık­la­rı alan­da ti­ca­ret yap­ma­ya gi­riş­ti­ğim ve on­la­rın cid­di pas­ta­la­rın­dan pay al­ma­ya kal­kış­tı­ğım için ce­za­lan­dı­rıl­dı­ğı­mı, bu iş­le­rin o yüz­den ba­şı­ma ge­ti­ril­di­ği­ni, si­ya­se­ten suç­lan­ma­sı ko­lay ka­mu gö­rev­li­le­ri­nin de be­nim ti­ca­ret sah­ne­sin­den uzak­laş­ma­mı sağ­la­mak üze­re kur­ban se­çil­dik­le­ri­ni dü­şü­nü­yo­rum.”
Avu­ka­tı Şey­da Yıl­dı­rım da, Sar­ra­f'­ın suç­suz ol­du­ğu­nu, mağ­dur edil­di­ği­ni be­lir­ti­yor. Sağ ol­sun, Ek­rem Ay­dı­ner de, si­ya­set­çi­le­ri ra­hat­la­tan, ço­cuk­la­rı­nı mah­ke­me­ye gön­der­mek­ten kur­ta­ran “ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı­”na iliş­kin ka­ra­rı­nı ve­ri­yor. Dos­ya bu­gün için ka­pa­nı­yor. İler­de açıl­ma­ya­ca­ğı­nı kim­se ga­ran­ti ede­mez…

Saygı Öztürk
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more