17 yıl sonra Yüce Divan’da

Kod adı: 17/25…
Ne­yin kod adı:
Mil­yar do­lar­lık yol­suz­luk­la­rın…
İha­le­ler­den ka­za­nı­lan mil­yar­la­rın…
Bir im­zay­la el­de edi­len ser­vet­le­rin…
Rüş­vet­le­rin…
Sı­fır­la­ma­nın…
Ko­kuş­muş­lu­ğun…
17/25 Ara­lı­k bi­li­ni­yor; ay­rın­tı­la­ra her­kes va­kıf. Bu ne­den­le ken­di seç­me­ni bi­le de­mi­yor mu; “ça­lı­yor­lar ama ya­pı­yor­lar!” Nas­ret­tin Ho­ca'nın to­run­la­rı­nı kü­çüm­se­me­yi­niz.
O halk çü­rü­müş par­la­men­ter sis­te­me yıl­lar­dır tep­ki­li; Mec­li­s'e de, mil­let­ve­kil­le­ri­ne de say­gı duy­mu­yor. Hak­sız mı?
Ör­ne­ğin…
Bu­gün­ler­de gün­dem­de baş­ka tar­tış­ma var: Mil­let­ve­ki­li ma­aş­la­rı!
Ça­mu­ra bat­mış si­ya­set an­la­yı­şı, sa­de­ce 17/25 Ara­lı­k'­ı mı do­ğur­du?
Kir­li­li­ğin her ya­nı sar­dı­ğı gö­rül­mü­yor mu? TBMM'­ye su­nu­lan 2015 yı­lı büt­çe ya­sa ta­sa­rı­sın­da ve­kil­le­rin maa­şın­da ay­lık 1000 ar­tış ön­gö­rü­lür­ken, bu­na kar­şı­lık dev­let me­mur­la­rı­nın maa­şı 60 li­ra ar­tı­rı­la­cak…
Yan öde­me­ler­le mil­let­ve­ki­li maa­şı 23 bin 200 li­ra­ya ge­li­yor!
Bi­ri­le­ri­nin bu ayı­ba “ar­tık ye­te­r” de­me­si ge­re­ki­yor.
Son 30 yıl­da­ki si­ya­si kir­li­li­ğin se­be­bi pa­ra­nın he­ge­mon­ya­sı­dır. Ha­ya­tın mer­ke­zi­ne pa­ra­yı koy­du­lar; ne­oli­be­ra­lizm po­li­ti­ka­yı pa­ra­ya bağ­la­dı.
Bu ne­den­le…
Bı­ra­kın maa­şı…
Ki­mi­le­ri sırf ge­le­cek kay­gı­sıy­la mil­let­ve­ki­li ol­mak is­ti­yor. Öy­le ya; TBMM'­ye adı­mı atar at­maz emek­li olu­yor­su­nuz ve mil­let­ve­kil­li­ği­niz so­na erin­ce, her ay 8 bin 190 li­ra­yı ce­be in­di­ri­yor­su­nuz.
AK­P'­li Mu­ham­met Bi­lal Ma­cit 2015'te mil­let­ve­ki­li ola­maz­sa 29 ya­şın­da emek­li olup 8 bin 190 li­ra emek­li maa­şı ala­cak!
Öz­lem Tür­kö­ne 2007 se­çim­le­rin­de AK­P'­den mil­let­ve­ki­li ol­du; 2011'de aday ya­pıl­ma­dı. Bu­gün 36 ya­şın­da ve mil­let­ve­kil­li­ği emek­li maa­şı alı­yor!
Ne­oli­be­ra­lizm şam­pi­yo­nu Tur­gut Öza­l'­ın “ kı­yak emek­li­li­ği­” mil­let­ve­kil­le­ri­ne ya­ra­dı.
Pe­ki… Bu iş dün­ya­da na­sıl?

Avan­ta­ya ha­yır!

İn­gil­te­re'de mil­let­ve­kil­le­ri­ne kı­yak emek­li­lik var mı? Yok.
Fran­sa'da mil­let­ve­ki­li me­mur gi­bi 55 ya­şın­dan son­ra emek­li ola­bi­li­yor. Yan öde­me fi­lan yok.
İtal­ya, İs­pan­ya, Hol­lan­da da böy­le. An­cak Hol­lan­da'da mil­let­ve­kil­le­ri­ne her ay yan öde­me ola­rak 150 do­lar ve­ri­li­yor.
Nor­ve­ç'­te 65 ya­şın­da emek­li olu­yor. Yan öde­me yok.
İs­ve­ç'­te, Da­ni­mar­ka'da, Avus­tur­ya'da mil­let­ve­kil­le­ri­nin emek­li hak­kı yok.
Ba­kı­nız…
De­mok­ra­si­nin “ma­be­ti­” mil­let mec­li­si­nin göz­den dü­şü­rül­me­si­ne kar­şı çı­ka­rım. Fa­kat bir ger­çek var ki, mil­let­ve­ki­li­nin bu pa­ra­lar­la mi­de­sin­den ku­ru­lu dü­ze­ne bağ­lı ha­le ge­ti­ril­di­ği or­ta­da­dır.
Dü­şü­nü­yo­rum da:
CHP'­de­ki par­ti içi mu­ha­le­fe­tin bi­le bu ka­dar kı­sır ha­le gel­me­si­nin se­be­bi bu mad­di bağ­lan­tı­lar ola­bi­lir mi?
Par­ti­ler­de­ki “li­der sul­ta­sı­” bu tür eko­no­mik rant­lar ne­de­niy­le ku­rul­mu­yor mu?
Bi­li­ni­yor ki, bu çar­pık dü­zen so­nu­cu; on­lar­ca mil­let­ve­ki­li se­çil­dik­le­ri böl­ge­ye adım at­mı­yor! Ni­ye at­sın, mil­let­ve­ki­li se­çil­me­si­nin yo­lu bel­li; lis­te­yi ya­pan li­de­re bi­at et­mek! Eh! Mec­li­s'e adım atın­ca da gel­sin kı­yak emek­li­lik…
Evet pa­ra, si­ya­se­ti ze­hir­li­yor.
Bak­sa­nı­za; geç­ti­ği­miz yıl­lar­da esip gür­le­yen ki­mi sol­cu­lar, bu­gün mil­let­ve­ki­li ola­bil­me aş­kıy­la bam­baş­ka söz­ler sarf edi­ve­ri­yor.
Bun­lar, de­mok­ra­tik re­ji­min çü­rü­müş­lü­ğü­nü gös­te­ri­yor.
Si­ya­set pa­ra­nın göl­ge­sin­den kur­ta­rıl­ma­lı­dır.
Be­nim umu­dum yi­ne de CHP gru­bun­da; hal­kı öf­ke­len­di­ren “kı­yak emek­li­li­k” ya­sa­sı­nı ar­tık el­le­ri­nin ter­siy­le it­me­li­ler.
Evet, mil­let­ve­ki­li ma­aş ar­tış­la­rı tar­tı­şı­la­bi­lir; ama kı­yak emek­li­li­ği ka­bul edi­le­mez. Mil­let­ve­ki­li­ni kü­çül­ten uy­gu­la­ma­ya son ve­ril­me­li­dir.
Ha­ya­tı­nı hal­kı­na ada­yan mil­let­ve­kil­le­ri­ne avan­ta ya­kış­maz…

Ka­rı­sıy­la kaç­tı

17/25 Ara­lık tep­ki­si bit­mi­yor.
Oku­yu­cu­lar, dün­kü “Bir Ger­çe­ği Ha­tır­la­tı­rı­m” ya­zım­la il­gi­li ma­il­ler atı­yor.
“Ya­zı­nız­da Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin şa­hit ol­du­ğu en bü­yük rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nu­nu ‘ko­nu yar­gı­ya in­ti­kal ede­me­miş ol­sa bi­le ta­rih bu­nu ya­za­cak­tı­r' şek­lin­de bağ­la­ma­nız, özün­de doğ­ru ol­du­ğu­nu dü­şün­sem bi­le içim­de­ki sı­kın­tı­ya bir neb­ze da­ha sı­kın­tı ek­le­di. Pe­ki ta­rih yar­gı­ya in­ti­kal et­me­yen da­va­lar­da mağ­dur­la­rın hak­la­rı­nı tes­lim ede­bil­di mi?”
Ta­ri­hin yü­ce mah­ke­me­si­nin “hır­sız hük­mü­” bir in­sa­na ve­ri­le­cek en bü­yük ce­za­dır; ye­di gö­bek so­yu dam­ga­yı te­miz­le­ye­mez.
Ama…
Oku­yu­cu ce­za­ya ta­nık­lık et­mek is­ti­yor; mo­ral is­ti­yor!
Gö­nül­le­ri hoş ede­yim; ara­dan yıl­lar geç­se de yar­gı kar­şı­sı­na çı­ka­rı­lan­lar da ol­ma­dı de­ğil. Şöy­le…
Bah­ri­ye Na­zı­rı Mah­mut Muh­tar Pa­şa 17 yıl son­ra Yü­ce Di­va­n'­da yar­gı­lan­dı.
Üs­te­lik:
Za­ra­ra uğ­rat­tı­ğı Os­man­lı ha­zi­ne­si idi; he­sap so­ran Cum­hu­ri­yet ol­du!
Mah­mut Muh­tar Pa­şa, Os­man­lı sad­ra­zam­la­rın­dan Ah­met Muh­tar Pa­şa'nın oğ­luy­du. Hat­ta, ba­ba­sı sad­ra­zam­lık yap­tı­ğı dö­nem­de oğ­lu­nu ka­bi­ne­ye alın­ca, hü­kü­me­te “ba­ba-oğul hü­kü­me­ti­” de­nil­di.
Ya­ni, kar­şı­nız­da yi­ne bir “ba­ba-oğu­l” var!
1912'de Ti­mes Iron Works ad­lı İn­gi­liz şir­ke­ti­ne 60 bin Ster­li­n'­e 3 va­pur si­pa­ri­şi ve­ril­di. Ana­do­lu De­mir­yo­lu Kum­pan­ya­sı'n­dan alı­nan 20 bin al­tın ilk tak­sit ola­rak öden­di.
İn­gi­liz şir­ke­ti ba­tın­ca pa­ra bu­har ol­du. Çün­kü şir­ket pa­ra­yı al­ma­dı­ğı­nı id­di­a edi­yor­du! Rüş­vet pa­ra­sı ola­bi­lir miy­di bu 20 bin al­tın? Ney­se. Ko­nu 1914'de Os­man­lı Mec­li­si Me­bu­sa­n'­ın gün­de­mi­ne gel­di; ama ha­sı­ral­tı edil­di.
Yıl: 1929.
Muğ­la mil­let­ve­ki­li Yu­nus Na­di­'nin yap­tı­ğı Mec­lis Ana­ya­sa ve Ada­let Ko­mis­yo­nu Mah­mut Muh­tar Pa­şa'yı suç­lu bul­du.
29 Ha­zi­ra­n'­da Es­ki­şe­hi­r'­de top­la­nan Di­van-ı Ali (Yü­ce Di­van) 3 Ka­sı­m'­da ka­ra­rı­nı ver­di:
Mah­mut Muh­tar Pa­şa suç­luy­du! Söz ko­nu­su 20 bin al­tı­nı öde­me­ye mah­kum edil­di.
Mah­mut Muh­tar Pa­şa ka­rı­sı Pren­ses Ni­me­tul­lah ile Mı­sı­r'­a kaç­tı. Tüm var­lı­ğı­na el ko­nul­du.
Ya­ni:
Bu­gün yar­gı­dan kaç­tı­ğı­nı­zı dü­şü­ne­bi­lir­si­niz.
Ama bu­nun ya­rı­nı da var!..