Reklamsız Sözcü
SONER YALÇIN

“A­lo Fa­ti­h”­in Er­ge­ne­ko­n’­la il­gi­si

19 Şubat 2014

 

M. Fa­tih Sa­raç; na­mı di­ğer “A­lo Fa­ti­h”!
Yi­ne gün­dem­de…
Baş­ba­kan Er­do­ğan ile ye­ni te­le­fon ka­yıt­la­rı sız­dı­rıl­dı.
İyi bir iki­li ol­du bun­lar!
Mus­ta­fa Sa­rı­gül hak­kın­da ko­nuş­tuk­la­rı­nı din­ler­ken bir­den ak­lı­ma gel­di:
Ben bu “A­lo Fa­ti­h”­i bir yer­den ha­tır­lı­yo­rum!
Üs­te­lik yi­ne bir te­le­fon gö­rüş­me­sin­den!
Te­le­fo­nun ucun­da yi­ne Er­do­ğan var­dı; “ü­çe ka­pa­tı­n” di­yor­du!
Evet evet ha­tır­la­dım…
Ta­rih: 18 Ekim 2009.
Er­do­ğa­n'­ın bu te­le­fon ka­yıt­la­rı Ulu­sal Ka­nal ve Ay­dın­lı­k'­ta ya­yın­lan­dı.
He­men ay­nı gü­nün ak­şa­mı…
Sa­at 18.00 su­la­rı…
İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü'ne “ih­ba­r” gel­di. (Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma sü­re­ci­ni ta­kip eden­ler, bu tür ih­bar­la­rın Ce­ma­at­çi po­lis­le­rin tez­ga­hı ol­du­ğu­nu ar­tık bi­li­yor.)
Sah­te isim “Rı­za Yıl­dı­rı­m”, e-pos­tay­la gön­der­di­ği ih­ba­rın­da; “Er­do­ğa­n'­a ve AK­P'­li­le­re ait çok sa­yı­da te­le­fon kay­dı­nın Ay­dın­lı­k'­ta ol­du­ğu­nu­” yaz­mış­tı.
Po­lis gün­ler­den pa­zar ol­ma­sı­na rağ­men he­men sav­cı­lı­ğa git­ti; ara­ma ve gö­zal­tı iz­ni al­dı;
“ı­şık hı­zıy­la­” Ay­dın­lık ve Ulu­sal Ka­na­l'­ı bas­tı.
Ya­yın­la­nan­lar dı­şın­da te­le­fon kay­dı yok­tu.
Ay­dın­lık Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni De­niz Yıl­dı­rım ve Ulu­sal Ka­nal İs­tih­ba­rat Şe­fi Ufuk Ak­ka­ya gö­zal­tı­na alın­dı; tu­tuk­lan­dı. Ga­ze­te­ci De­niz Yıl­dı­rım 4.5 yıl­dır hâ­lâ ha­pis­te.
Ge­le­lim…
“A­lo Fa­ti­h”­in bu ilk te­le­fon vu­ku­atı­na…

Er­do­ğan Si­liv­ri'de din­len­di

Ön­ce, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ın X şa­hıs­la yap­tı­ğı te­le­fon gö­rüş­me­si­ne ba­ka­lım:
X: Aley­küm se­lam…
Er­do­ğan: Şim­di bu… Fa­tih Bey sen­le ir­ti­bat ku­ra­cak ve­ya ara­dı mı bil­mi­yo­rum.
X: Gö­rü­şe­cek evet. Şey de ara­dı… Zap­su da ara­dı bi­raz ev­vel.
Er­do­ğan: Ha.. N'ap­tı­nız?
X: Bir şey söy­le­me­di­ler ama, fi­yat ola­rak şey ola­rak siz­le gö­rüş­müş­ler.
Er­do­ğan: Evet.
X: Ba­na bir şey söy­le­me­di­ler.
Er­do­ğan: İş­te şey ola­rak…
X: Ben o ak­şam, ge­çen ak­şam sa­na söy­le­di­ğim şe­kil­de ben on­la­ra da söy­le­miş­tim
za­ten.
Er­do­ğan: Ama on­lar iş­te…
X: 4 ya da 3 bu­çu­ğa…
Er­do­ğan: Na­sıl?
X: 4-3 bu­çu­ğa doğ­ru dü­şün de­miş­tim.
Er­do­ğan: İş­te on­lar en son 3 ver­miş­ler.
X: Ne ya­pa­lım ka­pa­ta­lım mı?
Er­do­ğan: Ya­ni on­la­rın yap­tı­ğı şey de, ben­ce ka­pa­ta­lım ya­ni. Şey ola­rak da on­lar da bi şey yap­mış­lar, de­ğer­len­dir­me. Ya­ni şu an­da o isa­bet­li­dir di­yor­lar. (…)
Te­le­fon böy­le sü­rü­yor…
Bu ka­yıt, 9 Ara­lık 2010 gü­nü Er­ge­ne­kon da­va­sı­nın 169'un­cu du­ruş­ma­sın­da din­le­nil­di.
De­vam ede­lim…

“Ok­tay Ek­şi re­zil yaz­mı­ş”

“Fa­tih be­y” M. Fa­tih Sa­ra­ç'­tı.
“Zap­su­”, Cü­neyd Zap­su.
Pe­ki pa­zar­lık ko­nu­su ney­di?
Te­le­fon ka­yıt­la­rın­dan or­ta­ya çı­kı­yor.
Fa­tih Sa­raç ile Cü­neyd Zap­su te­le­fon gö­rüş­me­sin­de ko­nu­şu­yor­lar:
FS: Cü­neyd abi Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı'nın (Hil­mi Öz­kök -S.Y.) ko­nuş­ma­sı çok gü­zel­di ya. Bak bu­gün Ok­tay Ek­şi'nin ya­zı­sı­nı oku abi.
CZ: He!
FS: Ok­tay Ek­şi re­zil bi ya­zı yaz­mış.
(…)
CZ: Şim­di Sa­yın Abim ya­rın sa­ba­ha kar­şı ge­li­yor…
FS: Öl­müş bu­gün ya­rın öl­müş va­zi­yet­te…
CZ: Cu­ma gü­nü de cu­ma, cu­mar­te­si, pa­zar nor­mal An­tal­ya'da, fa­kat cu­mar­te­si de­di­ğin gi­bi bel­ki MÜ­Sİ­AD'­a fa­lan İs­tan­bu­l'­a ge­le­cek, ben ya­rın öğ­re­ne­cem ay­rın­tı­sı­nı…
FS: Ta­mam abi. Ee­e, ya uya­rız onun prog­ra­mı­na uya­rız ya (…)
“Sa­yın Abi­m”; Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­dı. Ja­pon­ya ge­zi­sin­den dön­me­si; An­tal­ya kam­pı­na ka­tıl­ma­sı; ve Ok­tay Ek­şi'nin ma­ka­le­si­nin ta­ri­hi, 14 Ni­san 2004 gü­nü­ne işa­ret edi­yor.
Pe­ki…
Fa­tih Sa­raç ve Cü­neyd Zap­su o gün­ler­de Er­do­ğan ile ne ko­nu­şa­cak­tı?
Ta­ri­he bak­tı­ğı­nız za­man, o gün­ler­de Bİ­M'­in el de­ğiş­tir­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz:
Sa­tı­cı: Cü­neyd Zap­su.
Alı­cı: Suu­di işa­da­mı El Ka­dı ile or­tak Fa­tih Sa­raç!
Er­do­ğan ise ara­cı… Ni­ye? Ya­zı­sı­nın ko­nu­su Er­do­ğa­n'­ın (X ki­şi­ye, muh­te­me­len M. La­tif Top­ba­ş'­a) “ü­çe ka­pa­tı­n” sö­zü de­ğil.
Ka­fam­da baş­ka so­ru­lar var…

“A­lo Fa­ti­h” Bal­yo­z'­a uzan­dı

İlk so­rum şu:
Bi­ri­le­ri­nin, M. Fa­tih Sa­ra­ç'­ı 2004'te din­le­di­ği or­ta­da.
O te­le­fon ka­yıt­la­rı ba­sın­da yer al­dı; mah­ke­me tu­ta­nak­la­rı­na geç­ti.
Pe­ki…
Fa­tih Sa­raç din­len­di­ği­ni bi­le bi­le, giz­li­siz sak­lı­sız ko­nuş­ma­ya na­sıl de­vam et­ti; ve ne­den ön­lem al­ma­dı?
Ge­le­lim ikin­ci so­ru­ma:
Ay­dın­lık ve Ulu­sal Ka­nal iyi bir ga­ze­te­ci­lik ya­pa­rak, ka­mu ya­ra­rı ge­re­ği Er­do­ğa­n'­ın te­le­fon ka­yıt­la­rı­nı ya­yın­la­dı.
Bu hak­lı­lık pa­yı şu so­ru­yu sor­ma­mı­za en­gel de­ğil:
2009 yı­lın­da­ki bu te­le­fon gö­rüş­me­le­ri­ni kim, ne­den sız­dır­dı?
Son gün­ler­de­ki te­le­fon sız­dır­ma­la­rın­dan an­lı­yo­ruz ki, “A­lo Fa­ti­h”­i din­le­yen­ler ce­ma­at­in is­tih­ba­rat­çı po­lis­le­ri!
5 yıl ön­ce­ki te­le­fon­la­rı ce­ma­at­çi po­lis­ler din­le­yip, ce­ma­at­çi po­lis­ler mi sız­dır­dı?
Bu so­ru­yu sor­ma­mın ne­de­ni var:
2009; Er­ge­ne­ko­n'­da kı­rıl­ma yı­lıy­dı: Po­lis­le­rin, “Er­ge­ne­kon ör­gü­tü üye­si­” di­ye kan­ser has­ta­sı Tür­kan Say­la­n'­ın evi­ne gir­me­si; Meh­met Ha­be­ral gi­bi ta­nın­mış dok­tor­la­rı, aka­de­mis­yen­le­ri, rek­tör­le­ri tu­tuk­lan­ma­sı ka­mu­oyun­da bü­yük en­di­şe ya­rat­mış­tı.
O dö­nem Er­do­ğan bu tep­ki­ler­den ne de­re­ce et­ki­len­di?
Ve ay­rı­ca:
O te­le­fon ka­yıt­la­rı­nın ya­yın­lan­ma­sın­dan üç ay son­ra; Ta­raf ga­ze­te­si 20 Ocak 2010'da “As­ker­ler ca­mi­le­ri bom­ba­la­ya­cak­tı­” man­şe­ti­ni at­tı. Ve as­ker­le­re yö­ne­lik Bal­yoz ope­ras­yo­nu baş­la­dı.
Bir ek da­ha ya­pa­lım:
Si­liv­ri'de­ki mah­ke­me­nin, Er­do­ğa­n'­ın te­le­fon ka­yıt­la­rı­nın din­le­nil­me­si­ne izin ve­rip ka­yıt­la­ra ge­çirt­me­si de, bu du­ruş­ma­lar­da pek rast­la­nan du­rum de­ğil.
Ya­ni de­mem o ki:
Ce­ma­at­çi po­lis­le­rin, o dö­nem­de bu te­le­fon ka­yıt­la­rı­nı sız­dır­ma­la­rı­nın ne­de­ni; “Sa­yın Er­do­ğan! Ba­kın dar­be­ci­ler si­zin te­le­fon­la­rı­nı­zı din­le­miş­ler, ya­yın­lı­yor­la­r” di­ye­rek Baş­ba­ka­n'­ı Er­ge­ne­kon-Bal­yoz ope­ras­yon­la­rı­na ik­na et­mek miy­di?
Be­nimki sa­de­ce bir so­ru!..

Soner Yalçın
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more