Aykırı Sorular

Ni­san, ye­di ya­şın­da; il­ko­kul öğ­ren­ci­si.
An­ne­si Han­dan, ço­cuk ki­tap­la­rı ya­za­rı.
Ba­ba­sı En­ver Ay­se­ver; ko­vu­lan ga­ze­te­ci­ler ker­va­nı­na ka­tıl­dı.
Ni­sa­n'­a ba­ba­sı­nın iş­siz ol­du­ğu he­nüz söy­len­me­di.
CNNTÜR­K'­ün pat­ro­nu Ar­zu­han Do­ğan Yal­çın­dağ, Ni­sa­n'­a bu acı ha­be­ri ver­mek is­ter mi? Ve­re­mez.
Çün­kü, En­ver Ay­se­ve­r'­i na­sıl kov­du­lar bi­li­yor mu­su­nuz; cep te­le­fo­nu­na me­saj at­tı­lar! Evet, hiç şa­şır­ma­yı­nız, cep te­le­fo­nu­na ya­zı­lan me­saj­la ko­vul­du ga­ze­te­ci Ay­se­ver!
Bu­nu da yap­tı­lar.
Dinç Bil­gin, ga­ze­te­ci­le­rin şir­ke­te gi­riş kar­tı­nı ip­tal et­ti­re­rek ko­vu­yor­du. Ga­ze­te­ci gi­riş ka­pı­sı­na kar­tı­nı so­kup içe­ri gi­re­me­yen­ce an­lı­yor­du; ko­vul­du­ğu­nu!
Şim­di…
Dö­nem te­le­fon me­sa­jıy­la kov­ma dö­ne­mi.
Pe­ki ya kü­çük kız ço­cu­ğu Ni­san ne ola­cak?
Her sa­bah iç­ti­ği sü­tün pa­ra­sı­nı kim ve­re­cek?
Okul tak­si­ti­ni kim öde­ye­cek?
Bu ka­dar ko­lay mı in­san­la­rı iş­siz bı­rak­mak?
Söy­ler mi­si­niz, En­ver Ay­se­ve­r'­in su­çu ne?
En­ver Ay­se­ver, ko­vul­ma­sı­na yol aça­cak ne yap­tı?
Sa­de­ce so­ru sor­du; iyi de prog­ra­mın adı za­ten “Ay­kı­rı So­ru­la­r” idi.
De­di ki, “ça­nak so­ru­lar sor­ma­dı­ğım için prog­ra­mı­mı bi­tir­di­ler.”
Bu söz­le­rin in­ti­ka­mı­nı kı­zı Ni­sa­n'­ı aç bı­ra­ka­rak al­dı­lar; En­ver Ay­se­ve­r'­i kov­du­lar.
Kur­ban Bay­ra­mı'nın kur­ba­nı­nı kes­miş ol­du­lar; bay­ram­la­rı kut­lu ol­sun!
Unu­tul­ma­sın ki, ik­ti­dar­lar ge­lip ge­çi­ci­dir. ka­lı­cı olan halk­tır.

Pa­ra­lel tak­tik

Ga­ze­te­ci En­ver Ay­se­ve­r'­i kov­du­lar.
Pe­ki…
CNNTÜRK ge­nel ya­yın yö­net­me­ni Fer­hat Bo­ra­ta­v'­ın Pen­sil­van­ya'ya gi­dip Fet­hul­lah Gü­len ile gö­rü­şüp he­di­ye­ler al­ma­sı­nı mı ga­ze­te­ci­lik sa­ya­ca­ğız?
En­ver Ay­se­ver Pen­sil­van­ya'ya gi­dip he­di­ye­le­re bo­ğul­say­dı yi­ne ko­vu­lur muy­du?
Fa­kat bu ko­nu­da “ay­kı­rı­” so­ru­la­rım var:
Ay­se­ve­r'­in prog­ra­mı haf­ta­da bi­re in­di­ril­miş­ti. Son­ra işi­ne son ve­ril­di. Çün­kü, Ay­se­ver, Hür­ri­ye­t'­ten Ay­şe Ar­ma­n'­a rö­por­taj ver­di. Bu­ra­da söy­le­dik­le­ri CNNTÜRK yö­ne­ti­mi­ni ra­hat­sız et­ti.
İyi de; Hür­ri­yet de, CNNTÜRK de Do­ğan Med­ya Gru­bu'na ait de­ğil mi?
Bi­ri so­ru­yor.
Di­ğe­ri “so­ru­la­ra ne­den ya­nıt ver­di­n” di­ye atı­yor!
Bu du­rum; CNNTÜR­K'­ü yö­ne­ten Ar­zu­han Do­ğan-Meh­met Ali Yal­çın­dağ Çif­ti'nin hâ­lâ Ce­ma­at'­e bağ­lı­lı­ğı­nın so­nu­cu mu? (Bu sacaya­ğı­nın bir di­ğer is­mi; po­lis ko­le­ji me­zu­nu olan ve med­ya­da hak­kın­da “Ce­ma­at­çi­” di­ye ya­zı­lar çı­kan, Do­ğan TV Hol­ding CE­O'­su İr­fan Şa­hi­n'­dir.)
Şu ne­den­le bu­nu yaz­dım.
Er­do­ğa­n'­ın mi­ting mey­dan­la­rın­da “Pa­ra­lel Ya­pı'nın ada­mı­” di­ye adı­nı ver­di­ği ga­ze­te­ci­le­ri ko­ru­yup, Er­do­ğa­n'­ın ta­nı­yıp ta­nı­ma­dı­ğı bi­le meç­hul En­ver Ay­se­ve­r'­i kov­ma­la­rı­nı na­sıl yo­rum­la­ya­ca­ğız?
CNNTÜRK yö­ne­ti­mi­nin ko­ru­ma tav­rı­nı al­kış­lar­ken, ko­vul­ma tav­rı­nı na­sıl de­ğer­len­di­re­ce­ğiz?
Da­ha açık so­ra­yım:
“Ga­ze­te­ci­le­ri iş­ten at­tır­ma şam­pi­yo­nu­” Er­do­ğan, bu­gün Ta­ha Ak­yo­l'­un mu yok­sa En­ver Ay­se­ve­r'­in mi ko­vul­ma­sı­nı is­ter?
Ya­nıt bel­li.
O hal­de şu­nu yaz­mak zo­run­da­yım; Ta­ha Ak­yo­l'­u ko­ru­mak için mi En­ver Ay­se­ver fe­da edil­di?
Bi­li­yo­ruz ki Er­do­ğa­n'­ın bu­gün­ler­de sağ ile sol ile bir der­di yok; o sa­bah ak­şam kal­kıp “Pa­ra­lel Ya­pı­” ga­ze­te­ci­le­ri­nin pe­şin­de!
Ya­ni ik­ti­dar çev­re­le­rin­den En­ver Ay­se­ve­r'­in kel­le­si­ni is­te­yen yok­tu!
“Bi­zim Ma­hal­le­”nin ya­ra­maz/sem­pa­tik ço­cu­ğu Ay­se­ver ni­ye kur­ban se­çil­di?
Ay­se­ve­r'­in iş­ten çı­ka­rıl­ma­sı as­lın­da ik­ti­da­ra yö­ne­lik, “ba­kın siz­den ol­ma­ya­nı atı­yo­ru­z” me­sa­jı ver­mek mi? Bu­nu Er­do­ğan yer mi? Ye­me­si için ça­lı­şıl­dı. Şöy­le:
Bir haf­ta ön­ce En­ver Ay­se­ver, Ay­dın Do­ğan ta­ra­fın­dan çağ­rıl­dı ve uya­rıl­dı.
İki ki­şi ara­sın­da­ki bu giz­li gö­rüş­me he­men Ye­ni Şa­fa­k'­a sız­dı­rıl­dı; “Ay­dın Do­ğan, Ay­se­ve­r'­i uyar­dı­” di­ye! Sız­dı­ran­la­rın ama­cı bel­liy­di; Ay­dın Do­ğan ik­ti­da­rı ko­ru­yor!
Ah Ay­dın Do­ğan! Er­do­ğa­n'­ın sev­gi­li ku­lu ol­mak için ne­ler-ne­ler yap­tı (en azın­dan
SÖZ­CÜ'de­ki tüm ya­zar­la­rı te­ker te­ker kov­du) ama bir tür­lü ik­ti­da­ra ya­ra­na­ma­dı git­ti! (Hâ­lâ me­se­le­yi an­la­mı­yor; Ay­dın Do­ğa­n'­ı mi­ting mey­dan­la­rın­da yu­ha­lat­mak Er­do­ğa­n'­a oy ge­ti­ri­yor; yok­sa bu­nun yap­tık­la­rı ha­ber­ci­lik­le fi­lan pek il­gi­si yok! Er­do­ğan düş­man­sız ya­şa­ya­maz ve Do­ğan Med­ya Gru­bu ne ya­par­sa yap­sın hep “oy ge­ti­ren düş­ma­n” ola­rak ka­la­cak!)
Evet, Ay­se­ve­r'­in ko­vul­ma­sı­nın ik­ti­dar­la di­rekt bir il­gi­si ol­du­ğu­na pek ih­ti­mal ver­mi­yo­rum.

CNNTÜRK san­sü­rü

Hiç me­se­le­le­ri ki­şi­sel­leş­tir­mek is­te­mi­yo­rum.
Ama ye­ri gel­di yaz­ma­lı­yım…
Ce­za­evi­ne gir­me­den ön­ce En­ver Ay­se­ve­r'­le ta­nış­maz­dım; tv prog­ram­la­rı­nı be­ğe­ne­rek iz­li­yor­dum. Biz Si­liv­ri Ce­za­evi'­ne atı­lın­ca ga­ze­te­ci­lik yap­tı; CNNTÜRK ek­ra­nın­da­ki “Dört Bir Ta­ra­f” prog­ra­mın­da­ki -o dö­nem Ce­ma­at'­in kon­trol et­ti­ği- iki ka­dı­nın
“a­dam as­ma­ca­” oyu­nu­na ka­tıl­ma­yı (yar­gı­sız in­faz yap­ma­yı) red­det­ti. Ada­le­ti-hu­ku­ku sa­vun­du.
Ce­za­evin­den çık­tık­tan he­men son­ra be­ni ara­dı, “Ay­kı­rı So­ru­la­r” prog­ra­mı­na da­vet et­ti. Öy­le ya, iki yıl bo­yun­ca CNNTÜRK ek­ra­nın­da hak­kı­mız­da söy­len­me­dik aşa­ğı­lık-ya­lan söz kal­ma­mış­tı. Şim­di sı­ra sa­vun­ma­day­dı; çı­kıp ko­nu­şa­cak­tım.
Ara­dan bir­kaç sa­at geç­ti; Ay­se­ver ara­yıp özür di­le­di; ek­ra­na çık­ma­ma CNNTÜRK yö­ne­ti­mi izin ver­me­miş­ti!
Ni­ye?
Açıp ba­kı­nız ce­za­evin­den çık­tık­tan son­ra Hür­ri­ye­t'­ten Mil­li­ye­t'­e, SÖZ­CÜ'den Va­ta­n'­a ka­dar bir­çok ga­ze­te­ye rö­por­taj ver­dim. Hep bir ko­nu­nun al­tı­nı çiz­dim; “Er­do­ğa­n'­ın ofi­si­ne din­le­me bö­cek­le­ri­ni Ce­ma­at koy­du!”
Şim­di tek­rar dü­şü­ne­lim:
CNNTÜRK bu söz­ler­den ra­hat­sız ol­du.
CNNTÜRK Ce­ma­at ger­çek­le­ri­ni ko­nuş­ma­mı is­te­me­di.
CNNTÜRK Ce­ma­at'­e hep kol ka­nat ger­di.
Bu yö­ne­tim ya­pı­sı tv'­de ol­du­ğu gi­bi du­ru­yor ve Ce­ma­at'­e bo­yun eğ­me­miş En­ver Ay­se­ver ka­pı önü­ne ko­nu­yor! Me­se­le bu…
Med­ya ta­ri­hi­ne not dü­şe­yim is­te­dim.

Loading...