Sözcü Plus Giriş
SONER YALÇIN

Bu da başka “Paralel Yapı”

11 Eylül 2014

HA­Dİ, CHP Mil­let­ve­ki­li Mah­mut Ta­na­l'­ı an­la­dık; o iyi ni­yet­li.
Halk TV'­ye çı­kıp Ce­ma­at/Pa­ra­lel Ya­pı öv­gü­sü di­zen­le­re ne di­ye­ce­ğiz?
Odat­v'­de AK­P'­yi de uyar­mış­tık; “Ce­ma­at'­i ta­nı­mı­yor­su­nuz; si­zin de ba­şı­nı­zı yi­ye­ce­k” de­miş­tik ama din­le­te­me­miş­tik. Çün­kü iç­le­rin­de­ki “t­ru­va at­la­rı­na­” ina­nı­yor­lar­dı.
Şim­di… “Bi­zim Ma­hal­le­”yi ik­na et­mek ge­re­ki­yor!
Ya­zar Um­ber­to Eco ile ün­lü si­ne­ma­cı Je­an-Cla­ude Car­ri­ere'­in çar­pı­cı soh­be­ti, “Ki­tap­lar­dan Kur­tu­la­bi­le­ce­ği­ni­zi San­ma­yı­n” baş­lı­ğıy­la Tür­ki­ye'de ki­tap ola­rak ya­yın­lan­dı.
Eco, “ka­fa­sı­z” ta­nı­mı şöy­le ya­par; “ilk ba­kış­ta doğ­ru dü­rüst akıl yü­rüt­tü­ğü iz­le­ni­mi­ne ka­pı­lır­sı­nız; yo­lun­da git­me­yen bir şey ol­du­ğu­nu ilk an­da an­la­mak zor­dur. Bu yüz­den teh­li­ke­li­dir.”
Car­ri­ere des­tek­ler; “Ka­fa­sız ya­nıl­mak­la ye­tin­mez. Ha­ta­sı­nı yük­sek ses­le, ba­ğı­ra­rak öne sü­rür, ilan eder, her­kes onu duy­sun is­ter. Tar­tış­ma­ya yer ver­me­yen ke­sin çö­züm­le­re ken­di­li­ğin­den ulaş­mak is­ter. Ka­fa­sız­lı­ğın na­sıl da bo­ru gi­bi öt­tü­ğü­nü gör­mek in­sa­nı şaş­kı­na çe­vi­rir.”
Ka­fa­sız, bi­zim/be­nim için di­yor ki:
“Ce­ma­at tez­gah­la on­la­rı Si­liv­ri Ce­za­evi'­ne at­tı­ğı için ger­çek­le­ri gör­mü­yor­lar!”
Bu cüm­le­yi sarf eden­ler ne bi­zi ne de Ce­ma­at'­i ta­nı­yor!
As­lın­da bu­nu söy­le­yen­le­ri cid­di­ye al­ma­mak ge­re­kir.
Fa­kat me­se­le…
Kas­ti ol­ma­yan gaf­lar ya­pıl­ma­sı de­ğil­dir; top­lum­sal bir ni­te­lik­tir.
Is­rar­la ay­dın­lat­mak zo­run­da­yız; çün­kü hiç bil­mi­yor­lar. Salt ze­ka ve kur­naz­lık­la çö­züm­le­me ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni sa­nı­yor­lar. Ve as­lın­da bu, ti­pik bir AKP ka­fa­sı­dır.
Tür­ki­ye'nin so­ru­nu bu ka­fa­dır; ya­ni ca­hil­lik­tir!..
Ge­li­niz…
Ce­ma­at'­i bu kez Çi­n'­in Pa­ra­lel Ya­pı­sı üze­rin­den an­lat­ma­ya ça­lı­şa­yım…

AB­D'­den res­men is­te­di­ler

Li Hong­zhi Chang­chun adı­nı hiç duy­du­nuz mu?
Pe­ki ya, Fa­lun Gong Ce­ma­ati'­ni bi­lir mi­si­niz?
San­mı­yo­rum…
Li Hong­zhi 1998'de AB­D'­ye yer­leş­ti. Ve bir yıl son­ra Çin Hü­kü­me­ti Li Hong­zhi yan­daş­la­rı­na yö­ne­lik bü­yük bir ope­ras­yon baş­lat­tı; önem­li isim­le­ri­ni ce­za­evi­ne at­tı. Suç ör­gü­tü­nün li­de­ri ola­rak gör­dü­ğü Li Hong­zhi'yi AB­D'­den res­men is­te­di. Ver­me­di­ler.
Çin Hü­kü­me­ti bu kez In­ter­po­l'den tu­tuk­la­ma­sı ta­le­bin­de bu­lun­du. In­ter­pol “si­ya­si ve di­ni ka­rak­te­r” ge­rek­çe­siy­le red­det­ti.
Çin Hü­kü­me­ti, Li Hong­zhi'nin pa­sa­por­tu­nu ip­tal et­ti.
Ne­ler ol­du­ğu­nu an­la­ma­nız için en ba­şa dö­ne­yim…
Li Hong­zhi 27 Tem­muz 1952'de Ku­zey­do­ğu Çi­n'­de­ki Ji­li­n'­de doğ­du. (Bu­da ta­ri­hi­ne uyum için, do­ğum ta­ri­hi­nin 13 Ma­yıs 1951 ol­du­ğu­nu id­di­a edi­yor. Di­ni ri­tü­el­le­re uy­gun ol­ma­sı için ben­zer çok de­ği­şik­lik­ler/sah­te­kar­lık­lar yap­tı­ğı ar­tık bi­li­ni­yor.)
Kü­çük yaş­tan iti­ba­ren Ta­o ve Bu­da ders­le­ri al­dı.
Or­du'da trom­pet­çi ve am­bar ka­ti­bi ola­rak gö­rev yap­tı.
30 ya­şın­day­dı…
Hiç­bir ola­ğa­nüs­tü bir özel­li­ği ol­ma­ma­sı­na rağ­men, be­den ener­ji­si­ni dü­zen­le­yen “Çin spo­ru­” ve­ya sa­vaş sa­na­tı ola­rak bi­li­nen Çi­gong us­ta­sı ola­rak, Çin dev­le­tin­den okul aç­ma iz­ni al­dı: Ta­rih, 13 Ma­yıs 1992 idi.
Öğ­re­ti­si Fa­lun Gong, Çi­n'­de­ki çi­gon­g'­un bir da­lı ola­rak gö­rül­dü; Fa­lun Gong Çi­gong Bi­lim­sel Ens­ti­tü­sü'ne ka­bul edil­di.
Li Hong­zhi, bir­çok çi­gong us­ta­sı gi­bi 1992-1994 yıl­la­rı ara­sın­da Çi­n'­in bü­yük şe­hir­le­rin­de ders­ler ver­di; okul­lar aç­tı. Ko­nuş­ma­la­rı, ders­le­ri et­ki­le­yi­ciy­di.
Fa­lun Gon­g'­un öğ­re­til­di­ği okul­lar­dan oluk oluk pa­ra gel­me­ye baş­la­dı. Çin dev­le­ti ve top­lum ör­güt­le­ri ta­ra­fın­dan çok sa­yı­da ödül ve­ril­di. Yurt­dı­şın­dan da­vet­ler al­ma­ya baş­la­dı. İlk du­ra­ğı 1995'te Pa­ris ol­du. Son­ra, İs­veç, ABD, Ka­na­da, Avus­tral­ya, Ye­ni Ze­lan­da, Al­man­ya, İs­viç­re, ve Sin­ga­pu­r'­da kon­fe­rans­lar ver­di.
Yaz­dı­ğı ki­tap­lar best­sel­ler ol­du. Ki­tap­la­rı on­lar­ca di­le çev­ri­lip dün­ya­da da­ğı­tıl­ma­ya baş­lan­dı.
Özel­lik­le üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri ara­sın­da çok sa­yı­da sem­pa­ti­za­nı ol­ma­ya baş­la­dı. Der­nek­ler ku­lüp­ler açı­yor­lar­dı. Sos­yal med­ya­yı çok iyi kul­la­nı­yor­lar­dı.
Ki­mi genç sem­pa­ti­zan­la­rı­nı iliş­ki­ler kur­ma­sı için AB­D'­ye gön­der­di. Çin dı­şın­da 70 ül­ke­de ör­güt­lü ha­le gel­di­ler.
10 bi­ne ya­kın öğ­ret­me­ni dün­ya­ya ya­yıl­mış­tı.

Pen­sil­van­ya'dan va­tan­daş­lık

NE te­sa­düf; Pen­sil­van­ya, Li Hong­zhi'ye “fah­ri va­tan­daş­lı­k” ver­di!
Av­ru­pa Par­la­men­to­su üye­le­ri ta­ra­fın­dan Sak­ha­rov Ödü­lü'ne ve No­bel Ba­rış Ödü­lü'ne aday gös­te­ril­di! Ba­tı ba­sı­nı onu dün­ya­nın 500 en güç­lü in­sa­nın­dan bi­ri ola­rak gös­ter­di. Dün­ya­nın ta­nın­mış ga­ze­te ve der­gi­le­rin­de rö­por­taj­la­rı çık­ma­ya baş­la­dı.
İş­ler Li Hong­zhi için iyi gi­di­yor­du. Fa­kat…
Fa­lun Gong öğ­re­ti­si Çin med­ya­sın­da tar­tı­şıl­ma­ya baş­lan­dı. Bu­nun üze­ri­ne Çin dev­le­ti “ka­mu dü­ze­ni­ni bo­za­cak ör­güt­-
len­me­me­le­re gir­me­me­si­” için Li Hong­zhi'yi uyar­dı. Bek­le­di­ği bir ya­nıt al­dı: Fa­lun Gong üye­le­ri “bi­ze dev­let bas­kı­sı ya­pı­lı­-yo­r” di­ye gös­te­ri­ler yap­ma­ya baş­la­dı. Ba­tı ba­sı­nı­nı ha­re­ke­te ge­çir­di­ler; “öz­gür­lü­k” ta­lep­le­ri­ni di­le ge­tir­di­ler. Ba­tı­lı hü­kü­met­ler ve in­san hak­la­rı ör­güt­le­ri, Çin hü­kü­me­ti­ni kı­na­dı.
Bu ara­da…
Li Hong­zhi 1998'de AB­D'­ye yer­leş­ti.
Kı­sa bir sü­re son­ra, 20 Tem­muz 1999'da dev­let, Fa­lun Gong okul­la­rı­na bü­yük bir ope­ras­yon baş­lat­tı. Sa­yı­sı hâ­lâ bi­lin­me­yen Fa­lun Gong ta­kip­çi­le­ri ce­za­evi­ne atıl­dı. Hü­kü­met “ye­ni bir din ya­rat­ma­” ama­cın­da­ki Fa­lun Gon­g'­u “sap­kın ör­gü­t” ilan et­ti.
Çin Ka­mu Gü­ven­li­ği Ba­kan­lı­ğı'na gö­re; hu­ra­fe­le­ri sa­vu­nan ve yan­lış inanç­lar ya­ya­rak in­san­la­rı kış­kır­tıp sos­yal is­tik­ra­rı teh­li­ke­ye sok­ma­yı amaç­la­yan Fa­lun Gong, Ba­tı is­tih­ba­rat bi­rim­le­ri­nin eli­ne geç­miş­ti.
Çin Hü­kü­me­ti Fan Gon­g'­a sa­vaş aç­tı; ger­çek­te ne ol­du­ğu­nu okul­lar­da ders ola­rak gös­ter­di; afiş ve bel­ge­se­ler­le hal­ka an­lat­tı.
Çin ile Ba­tı ara­sın­da “ve­rir­di­niz- ver­mez­di­ni­z” di­ye hâ­lâ Li Hong­zhi kav­ga­sı var.
As­lın­da…
Ko­re­li Pro­tes­tan Mo­on Ta­ri­ka­tı­'n­dan İs­pan­yol Ka­to­lik Opus De­i'­ye ka­dar ör­nek­le­ri bi­li­yor­su­nuz. CI­A göl­ge­sin­de­ki di­ni ce­ma­at­ler!
Si­ze ya­rın bir ör­nek da­ha ya­za­ca­ğım…
Bir baş­ka Müs­lü­man ül­ke­den…