Sözcü Plus Giriş
SONER YALÇIN

CHP’li delege kimdir?

5 Eylül 2014

Ey Halk Par­ti­li de­le­ge…
Si­ze kim ol­du­ğu­nu­zu ben ha­tır­la­ta­cak de­ği­lim…
Siz… Siz­ler…
– Ka­pi­tü­las­yon­la­rı kal­dı­ran­sı­nız.
– Dü­yun-u Umu­mi­ye bi­na­sı­nı tes­lim alıp; Mer­kez Ban­ka­sı­‘nı ku­ran­sı­nız.
– Te­fe­ci­ler­le mü­ca­de­le et­mek için ku­ru­lan Halk Ban­ka­sı'sı­nız; İş Ban­ka­sı'sı­nız.
Kay­se­ri'de uçak fab­ri­ka­sı in­şa edip; ilk uçak se­fer­le­ri­ni baş­la­tıp, ken­di ima­la­tı­mız 6 uça­ğı se­fe­re ko­yan­sı­nız.
– İs­tan­bu­l'­da oto­mo­bil fab­ri­ka­sı ku­ran­sı­nız.
– Aşar Ver­gi­si'ni kal­dı­ran­sı­nız. Do­ğu Ana­do­lu'da muh­taç köy­lü­le­re top­rak da­ğı­tan­sı­nız.
– İs­tan­bul Ga­la­ta Köp­rü­sü­‘n­den ge­çiş üc­re­ti­ni kal­dı­ran­sı­nız.
– Hay­dar­pa­şa Li­ma­nı'nı mil­li­leş­ti­ren­si­niz.
– De­uts­che Ban­k'­ın elin­de­ki Er­ga­ni Ba­kır Ma­de­ni İş­let­me­si'ni ka­mu­laş­tı­ran­sı­nız.
– Ma­den Tet­kik Ara­ma Ens­ti­tü­sü ve Elek­trik İş­le­ri Etüt İda­re­si'niz; Eti­ban­k'­sı­nız.
– Zi­ra­i Kre­di Ko­ope­ra­tif­le­ri'nin ku­ran­sı­nız. Top­rak Mah­sul­le­ri Ofi­si'si­niz.
– Kel­kit Ir­ma­ğı üze­rin­de­ki Ak­ça­ğıl Köp­rü­sü'sü­nüz.
– İz­mit Ka­ğıt Fab­ri­ka­sı'sı­nız.
– Halk için ucuz ve da­ya­nık­lı ayak­ka­bı üret­mek ama­cıy­la Bey­koz fab­ri­ka­sı ku­ran­sı­nız.
– De­mir­yol­la­rı­sı­nız, şe­ker, ka­ğıt, teks­til, cam fab­ri­ka­la­rı­sı­nız.
– Kon­ya'da­ki, Ma­lat­ya'da­ki bez fab­ri­ka­la­rı­sı­nız. Sü­mer­ban­k'­sı­nız.
– Ka­ra­bük De­mir Çe­lik Fab­ri­kası'sı­nız.
Han­gi­si­ni ya­za­yım…
Ha­raç me­zat sa­ta­rak yok eden de­ğil; üre­ten, in­şa eden­si­niz.
Tür­ki­ye'nin bü­yük de­ği­şi­mi­nin ön­cü­sü siz­si­niz.
Kal­dı­rın baş­la­rı­nı­zı…

Ana so­run: İnanç­sız­lık

Ey Halk Par­ti­li de­le­ge…
Bu­gün si­ze…
Yap­tı­ğı­nız dev­ri­mi­niz­den utan­ma­nız ge­rek­ti­ği söy­le­ni­yor.
Pe­ki… Ne yap­tı­nız siz… Siz­ler…
Hak­lı bir sa­va­şın is­yan bay­ra­ğı­nı dal­ga­lan­dır­dı­nız.
Si­vas Kon­gre­si yap­tı­nız…
Bü­yük Mil­let Mec­li­si'ni aç­tı­nız…
İs­tik­lal Sa­va­şı'nı ka­zan­dı­nız…
Sev­r'­i yır­tıp Lo­za­n'­ı im­za­la­dı­nız.
Dev­rim­ler­si­niz. Sa­va­şın kül­le­rin­den Cum­hu­ri­ye­t'­i kur­du­nuz…
Çağ­daş Tür­ki­ye ya­ra­tan­sı­nız; bir İs­lam ül­ke­sin­de rö­ne­sans in­şa eden­si­niz.
Denk büt­çe­si­niz.
Maz­lum dün­ya­nın ör­ne­ği­si­niz…
Ül­ke­yi çok par­ti­li si­ya­si ha­yat­la ta­nış­tı­ran­sı­nız.
Ül­ke­yi sa­vaş be­la­sın­dan ko­ru­yan­sı­nız.
Ül­ke ta­ri­hi­nin en öz­gür Ana­ya­sa­sı'nı ya­zan­sı­nız.
Kıb­rı­s'­ı ye­ni­den fet­he­den­si­niz.
Han­gi­si­ni ya­za­yım; bi­lin­mez mi bun­lar?
Halk Par­ti­li­ler; ta­rih­le­rin­den, ide­olo­ji­le­rin­den, dev­rim­le­rin­den ni­ye şüp­he duy­sun? O hal­de…
Ne­re­den çık­tı bu; 6 Ok'­u tar­tış­ma; par­ti­de bir “g­las­nos­t” ya­rat­ma ih­ti­ya­cı?
Bi­lin­mez mi kuş­ku, inanç­sız­lı­ğın ana'sı­dır.
İnanç­sız­lık çö­zü­cü­dür, yı­kım ge­ti­rir.
Par­ti yı­kı­la­rak ik­ti­dar olu­na­maz.
Bu inanç­sız­lı­ğı par­ti­ye kim­ler ne­den ge­ti­ri­yor?
Bu inanç­sız­lı­ğı ya­ra­tan-al­kış­la­yan kim­ler?
Amaç Cum­hu­ri­ye­t'­in son ka­le­si CHP'­nin yok edil­me­si mi?

AKP zor­ba­lı­ğı sök­me­di

Ey manevi ve ahlaki bağımsızlığını lekesiz koruyan Halk Par­ti­li de­le­ge…
Si­zi 12 Mar­t'­lar 12 Ey­lü­l'­ler yı­ka­ma­dı.
Si­zi Gla­di­o'­nun kur­şun­la­rı dur­du­ra­ma­dı.
Si­zi ha­pis­ler, iş­ken­ce tez­gah­la­rı yıl­dı­ra­ma­dı.
Ve si­ze; AKP'nin 12 yıllık zorbalığı sökmedi.
Ama…
Sa­kın gö­zar­dı et­me; en sin­si teh­li­ke, inanç­sız­lık­tır…
Par­ti­yi ke­mi­ren inanç­sız­lı­ğa izin ver­me!
An­cak o za­man, bu­günün yenilmişleri ola­rak ye­ni­den yarının yeneni olur­sun.
Ta­ri­hin­den bi­li­yor­sun ki; zor­lu sı­nav­lar di­renç gös­te­ril­me­den ka­za­nıl­maz.
Ey dü­şün­sel ye­ti­si­ni kay­bet­me­miş de­le­ge…
Ey si­ya­si ze­ka­sı­nı kay­bet­me­miş de­le­ge…
“Zin­ci­rin zul­mün kâr et­me­di­ği; kır­ba­cın kâr et­me­di­ği bü­yük ta­ham­mül!”
Ta­ri­hi bir gö­rev yi­ne si­zi bek­li­yor…
Umut­suz­lu­ğu kim­lik ha­li­ne ge­ti­ren­le­ri sok­ma o Par­ti Mec­li­si'ne…
Makamın, pa­ra­nın ve “e­fen­di­si'nin kö­le­si­” olan­la­rı sok­ma o Par­ti Mec­li­si'ne…
Şey­ta­ni bir hi­le­kar­lık­la par­ti­yi ele ge­çi­ren­le­ri sok­ma o Par­ti Mec­li­si'ne…
Ru­hun­da mü­ca­de­le ru­hu ol­ma­yan­la­rı sok­ma o Par­ti Mec­li­si'ne…
Po­li­tik hırs­la­rın esi­ri olan­la­rı sok­ma o Par­ti Mec­li­si'ne…
Kar­şı dev­ri­min de­ğir­me­ni­ne su ta­şı­yan­la­rı sok­ma o Par­ti Mec­li­si'ne…
Par­mak he­sa­bıy­la de­le­ge sa­yan­la­rı sok­ma o Par­ti Mec­li­si'ne…
Par­ti­nin di­na­miz­mi­ni öl­dü­ren “mu­ha­fa­za­kar­lık vi­rü­sü­nü­” ve “li­be­ral-ye­ni sa­ğ” et­ki­si al­tın­da­ki kur­naz isim­le­ri sok­ma o Par­ti Mec­li­si'ne…
Po­pü­liz­me tes­lim olan vit­rin süs­le­ri­ni sok­ma o Par­ti Mec­li­si'ne…
Ken­din gir; par­ti­ne sa­hip çık.

Si­ya­se­tin ama­cı: Pa­ra

Ey Halk Par­ti­li de­le­ge…
Par­ti­yi gen­le­rin­de­ki dev­rim­ci özü­ne/kim­li­ği­ne dön­dür­me­li­sin.
Ya­rım bı­ra­kıl­mış, don­du­rul­muş Ke­ma­list Dev­ri­m'­i ta­mam­la­ma ka­rar­lı­lı­ğın­da ol­ma­lı­sın.
Bu şiş­miş, han­tal­laş­mış dü­ze­ni de­ğiş­tir­me he­ye­ca­nı­nı, ar­zu­su­nu ta­şı­ma­lı­sın.
Yok­su­lun, acı çe­ke­nin ya­nın­da dur­ma­lı­sın.
Par­ti­ni, Tür­ki­ye'nin ikin­ci bü­yük de­ği­şi­mi­nin ön­cü­sü yap­ma­lı­sın…
Par­ti­yi ra­di­kal­leş­tir­me­li­sin. Si­ya­sal inan­cı­nı söz­le de­ğil ey­lem­le gös­ter­me­li­sin; gü­cü­nü ka­pa­lı ka­pı­lar ar­dın­da­ki kir­li iliş­ki­ler­den de­ğil; so­ka­k'­tan al­ma­lı­sın.
Ge­zi mi­ra­sı­na sa­hip çık­ma­lı­sın; Ali İs­ma­il­le­r'­den, Ber­kin­le­r'­den uta­na­cak şey­ler yap­ma­ma­lı­sın.
Ey Halk Par­ti­li de­le­ge…
Bi­li­yor­su­nuz ki…
Sa­de va­tan­da­şın de­mok­ra­tik mu­ha­ke­me­si­ne gü­ven­me­yen ve onu te­pe­den yö­net­me­yi amaç­la­yan ne­o li­be­ra­lizm; pa­ra­yı si­ya­se­tin anah­ta­rı ha­li­ne ge­tir­di; si­ya­set her­han­gi bir mal-me­ta gi­bi am­ba­laj­la­nıp pa­zar­la­nır ol­du!
Si­ya­set, salt “ma­sa­ba­şı si­ya­set mü­han­dis­li­ği­” ha­li­ne dö­nüş­tü­rü­lüp halk­tan ko­pa­rıl­dı. “Baş­ka al­ter­na­tif yo­k” sö­zü­nün ka­bul gör­me­si sağ­lan­dı. Bu ge­nel inanç­sız­lık so­nu­cu, in­san­la­rın si­ya­se­te il­gi­si kay­bol­du; se­çim san­dık­la­rı­na bi­le git­me­me­ye baş­la­dı.
Ya­ni: Ne­o li­be­ral he­ge­mon­ya de­mok­ra­si­yi de­ğer­siz­leş­tir­di.
Pa­ra ka­zan­ma­yı si­ya­se­tin ama­cı ha­li­ne ge­tir­di.
Her yer­de olup as­lın­da hiç­bir yer­de ol­ma­yan inanç­sız si­ya­set­çi­ler mey­da­na çı­ka­rıl­dı.
Ey Halk Par­ti­li de­le­ge…
Yıl­ma­ya­cak­sın…
Dün­den da­ha da di­renç­li ola­cak­sın.
Gü­cü­nü; Ana­do­lu'da her bas­kı­ya rağ­men CHP ta­be­la­sı­nı in­dir­me­yen ve bu ne­den­le ölü­me gi­den il baş­kan­la­rı­nın dev­rim­ci mi­ra­sın­dan ala­cak­sın.
Par­ti­ni inanç­sız­la­rın elin­den kur­ta­rıp, dev­rim­ci ru­hu­na tek­rar ka­vuş­tu­ra­cak­sın.
Sa­kın dö­ne­me ye­nil­me…
He­de­fin kon­gre de­ğil ge­nel se­çim­le­ri ka­zan­mak­tır; ik­ti­dar ol­mak­tır.
Bu­nun ilk adı­mı güç­lü Par­ti Mec­li­si'n­den ge­çer.
Kur­şun as­ker ol­ma­dı­ğı­nı dos­ta düş­ma­na bir kez da­ha is­pat­la…