Reklamsız Sözcü
SONER YALÇIN

Hulusi Efendi Vakfı

11 Şubat 2014

Ka­nal D te­le­viz­yo­nun­da “Ça­lı­ku­şu­” di­zi­si baş­la­dı­ğın­da şa­şır­mış­tım.
Ro­man­da Re­şat Nu­ri Gün­te­kin; idea­list öğ­ret­men Fe­ri­de üze­rin­den Ana­do­lu'nun na­sıl yok­sul ve ce­ha­let için­de bı­ra­kıl­dı­ğı­nı ya­zar. Ca­hil, ah­lak­sız köy ima­mı Ha­fız Kur­san Efen­di ile ay­dın öğ­ret­men Fe­ri­de kav­ga­sı­nı an­la­tır.
Gü­nü­müz Tür­ki­ye'sin­de bu kav­ga­yı an­la­tan bir di­zi ya­pı­la­bi­lir mi? Yap­tı­lar. Ama 18 bö­lüm ol­du; ikin­ci bö­lüm­de git­me­si ge­re­ken Fe­ri­de bir tür­lü Ana­do­lu'ya gi­de­me­di! Gi­de­mi­yor.
Fe­ri­de'nin ne­den Ana­do­lu'ya gi­de­me­di­ği­ni tah­min et­mek zor de­ğil. Bu­gün tv'­ler, köy­de­ki din ada­mı­nı, ah­lak­sız, ca­hil gös­te­re­bi­lir mi? Zor.
Ya­zı­ma böy­le gi­riş yap­ma­mın ne­de­ni var:
Ana­do­lu'ya ay­dın­lık gö­tü­ren bir öğ­re­tim üye­si­nin, bu­gün Si­liv­ri Ce­za­evi'n­de ne­den ölü­me terk edil­di­ği ger­çe­ği­ni ya­za­ca­ğım.
Prof. Dr. Fa­tih Hil­mi­oğ­lu'n­dan bah­se­di­yo­rum…
1765 gün­dür ha­pis­te!
Ni­ye mi Fe­ri­de'ye ben­zet­tim?

Pro­fe­sör kı­yı­mı

Ta­rih: 13 Ni­san 2009.
Er­ge­ne­ko­n'­un 12'n­ci dal­ga­sın­da Tür­kan Say­la­n'­ın evi ara­nır­ken, Meh­met Ha­be­ral, Mus­ta­fa Yurt­ku­ran, Fe­rit Ber­nay, Erol Ma­ni­sa­lı, Os­man Me­tin Öz­türk ile Fa­tih Hil­mi­oğ­lu gi­bi rek­tör­ler ve aka­de­mis­yen­ler gö­zal­tı­na alın­dı.
Suç­la­rı “Fe­ri­de Öğ­ret­me­n” gi­bi idea­list ol­mak­tı.
Prof. Dr. Hil­mi­oğ­lu'n­dan an­la­ta­yım:
2000-2008 ara­sı İnö­nü Üni­ver­si­te­si'n­de rek­tör­lük yap­tı. Fe­ri­de na­sıl Ha­fız Kur­san Efen­di ile kav­ga et­tiy­se, Hil­mi­oğ­lu da, Es-Se­yyid Os­man Hu­lu­si Efen­di'nin mü­rit­le­ri­ne kar­şı mü­ca­de­le ver­di.
Gö­re­ve gel­di­ğin­de ma­sa­sın­da “Şey­hin fa­kül­te­si­” de­nen Ma­lat­ya Da­ren­de İla­hi­yat Fa­kül­te­si'y­le il­gi­li bir YÖK ra­po­ru bul­du.
Fa­kül­te­de gö­rev­li al­tı öğ­re­tim ele­ma­nı, fa­kül­te de­kan­la­rı­nı YÖ­K'­e şi­kâ­yet et­miş­ti: “De­kan Sü­ley­man Top­rak, il­çe­de­ki Nak­şi­ben­di Şeyh Os­man Hu­lu­si Efen­di ta­ri­ka­tıy­la ir­ti­bat kur­ma­mı­zı em­ret­ti. Ken­di­si, bu ta­ri­ka­tın der­ga­hı­na uğ­ra­ma­dan fa­kül­te­ye gel­mi­yor.”
Ra­por­da, ta­ri­ka­tı­nın Es-Se­yid Os­man Hu­lu­si Efen­di Vak­fı ara­cı­lı­ğıy­la ba­ğış top­la­dı­ğı, ba­ğış­la­rın fa­kül­te ye­ri­ne vak­fa ak­ta­rıl­dı­ğı be­lir­ti­li­yor­du.
Üs­te­lik ba­ğış top­la­na­rak ya­pı­lan fa­kül­te bi­na­la­rı üni­ver­si­te­ye de­ğil bu vak­fa ait­ti! Ve va­kıf, baş­ka bir eği­tim ku­ru­mu için kul­la­nıl­ma­sı­na da izin ver­mi­yor­du.
Yet­mez­miş gi­bi, Şeyh Hu­lu­si Efen­di'nin ye­ğe­ni fa­kül­te­ye ge­nel sek­re­ter ya­pıl­mış­tı!
Hil­mi­oğ­lu, 1993'te açı­lan fa­kül­te­yi 2001'de ka­pat­tı.

Sav­cı­lık so­ru­su

Ta­rih: 17 Ni­san 2009
Er­ge­ne­kon sav­cı­la­rı, Prof. Dr. Hil­mi­oğ­lu'na Da­ren­de İla­hi­yat Fa­kül­te­si'ni ne­den ka­pat­tı­ğı­nı sor­du:
“Şüp­he­li­nin ad­re­sin­de el­de edi­len ve 200'den 211'e ka­dar nu­ma­ra­lan­dı­rı­lan “ES-SE­YYİD OS­MAN EFEN­Dİ VAK­FI­” ile baş­la­yan “AY­ŞE SID­DI­KA HA­NIM YÜK­SEK ÖĞ­RE­NİM KIZ YUR­DU­” ile bi­ten do­kü­ma­nın ya­pı­lan in­ce­le­me­sin­de; ES-SE­YİD OS­MAN EFEN­Dİ VAK­FI'nın ku­ru­lu­şu­nun, amaç­la­rı­nın ve hiz­met­le­ri­nin an­la­tıl­dı­ğı do­kü­man hak­kın­da so­ru­lan so­ru­ya ver­miş ol­du­ğu ce­vap­ta;
Da­ren­de il­çe­sin­de üni­ver­si­te­ye bağ­lı ila­hi­yat fa­kül­te­si­nin bu­lun­du­ğu, bu fa­kül­te­nin bi­na­sı­nın öğ­ren­ci yurt­la­rı ve loj­man­la­rı­nın bu vak­fa ait ol­du­ğu­nu, bu­nun da yö­ne­tim açı­sın­dan ba­zı so­run­lar do­ğur­du­ğu­nu; YÖ­K'­ün fa­kül­te­nin mer­kez kam­pü­se ta­şı­na­rak ka­de­me­li ola­rak ka­pat­ma ka­ra­rı al­dı­ğı­nı; bu va­kıf yö­ne­ti­ci­le­ri ile yap­tı­ğı gö­rüş­me­de ken­di­le­ri­nin bu ko­nu­dan ra­hat­sız ol­duk­la­rı­nı be­lirt­tik­le­ri­ni; şah­sı­nın da eğer üni­ver­si­te­nin kul­la­nı­mın­da olan bi­na­la­rı üni­ver­si­te­ye dev­re­der­ler­se ken­di­le­ri­ne Mes­lek Yük­sek Oku­lu aça­ca­ğı­nı söy­le­di­ği­ni; bu do­kü­ma­nın o vak­fa ait do­kü­man ol­du­ğu­nu söy­le­di.”
Hil­mi­oğ­lu'na bu ko­nuy­la il­gi­li çok so­ru yö­nel­til­di…
Os­man Hu­lu­si Efen­di Vak­fı do­ku­nul­maz­dı. Ke­nan Ev­ren bi­le, Şeyh Os­man Hu­lu­si'yi 20'n­ci as­rın fi­lo­zo­fu ilan et­miş­ti. Dar­be­ci Ke­nan Pa­şa'nın yü­celt­ti­ği­ne “öğ­ret­men Fe­ri­de­” na­sıl do­ku­na­bi­lir­di?

Ce­za­sı: 23 yıl ha­pis

Ta­rih ya­za­cak:
Er­ge­ne­ko­n'­dan, dar­be­den de­ğil; Prof. Dr. Hil­mi­oğ­lu'na İla­hi­yat Fa­kül­te­si'ni ka­pat­ma su­çun­dan 23 yıl ver­di­ler!
Fa­kat…
Ta­rih, Hil­mi­oğ­lu'nun se­kiz yıl­lık gö­rev sü­re­cin­de ne­ler ger­çek­leş­tir­di­ği­ni de el­bet ya­za­cak:
Üni­ver­si­te­de­ki pro­fe­sör sa­yı­sı­nı yüz­de 81; do­çent sa­yı­sı­nı yüz­de 95 ar­tır­dı.
Öğ­re­tim üye­si ba­şı­na dü­şen ulus­la­ra­ra­sı bi­lim­sel ya­yın sı­ra­la­ma­sın­da İnö­nü Üni­ver­si­te­si; 78 üni­ver­si­te için­de se­ki­zin­ci, dev­let üni­ver­si­te­le­ri ara­sın­da ikin­ci sı­ra­ya yük­sel­di.
Üni­ver­si­te­nin Tur­gut Özal Tıp Mer­ke­zi'n­de, Tür­ki­ye'nin ilk ka­ra­ci­ğer nak­li­ni yap­tır­dı. Onun dö­ne­min­de, 150 do­la­yın­da ka­ra­ci­ğer, dört böb­rek ile 100'den faz­la kor­ne­a nak­li ya­pıl­dı. Can­lı ve­ri­ci ka­ra­ci­ğer nak­lin­de, Av­ru­pa'da bi­rin­ci, dün­ya­da ikin­ci idi.
Ec­za­cı­lık ve gü­zel sa­nat­lar fa­kül­te­le­ri­ni; kon­ser­va­tu­var ve ya­ban­cı dil ha­zır­lık okul­la­rı­nı kur­du. Rek­tör­lük yö­ne­tim bi­na­sı (2002, 2 bin 500 m2), eği­tim fa­kül­te­si (2002, 11 bin m2), kü­tüp­ha­ne (2003, 7 bin m2), 700 ki­şi­lik kon­gre kül­tür mer­ke­zi (2003, 7 bin 500 m2), bi­lim­sel araş­tır­ma mer­ke­zi (2004, 3 bin 200 m2), mü­hen­dis­lik fa­kül­te­si bi­na­sı (2006, 25 bin m2), ya­ban­cı dil ha­zır­lık oku­lu (2007, 6 bin 500 m2), eği­tim fa­kül­te­si akıl­lı sı­nıf (2007), 208 adet per­so­nel loj­ma­nı, ko­nu­ke­vi, sos­yal te­sis­ler, kız ve er­kek öğ­ren­ci yurt­la­rı, açık ka­pa­lı spor alan­la­rı, mes­lek yük­se­ko­kul­la­rı bi­na­sı vb. yap­tır­dı.
Hil­mi­oğ­lu'nun Si­liv­ri Ce­zaevi'n­de ne­den ölü­me terk edil­di­ği­ni an­la­dı­nız mı?
Şid­det hep bir ide­olo­ji yer­leş­tir­mek için ya­pı­lır. Ya­ni her de­ği­şim acı­maz­dır.
Ta­rih: 18 Ma­yıs 2012.
Baş­ba­kan Er­do­ğan, İnö­nü Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­si'ni tö­ren­le aç­tı.
Es -Se­yyid Os­man Hu­lu­si Vak­fı, aç­tı­ğı okul­lar ile kız ve er­kek öğ­ren­ci yurt­la­rıy­la “e­ği­ti­m” fa­ali­yet­le­ri­ne de­vam edi­yor.
Hil­mi­oğ­lu ise ölü­me di­re­ni­yor. Di­re­ne­cek. Çün­kü fe­la­ket­ler in­san ira­de­si­ni yı­kıl­maz ya­par!
Ve acı çek­me ye­te­ne­ği her in­san­da ol­maz.
So­nun­da ka­za­nan şeyh­ler­le- şıh­lar­la mü­ca­de­le eden “Ke­ma­list Dev­ri­m”­in öğ­ret­me­ni Hil­mi­oğ­lu ola­cak­tır; ya­zın bu­nu bir ye­re…

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more