Reklamsız Sözcü
SONER YALÇIN

O gazetecilere dair özel notlar

20 Şubat 2014

 

Bi­ri; “A­lo Fa­ti­h” te­le­fon ka­yıt­la­rı­nın or­ta­ya çı­kar­dı­ğı Fa­tih Al­tay­lı.
Di­ğe­ri; Ka­ba­ta­ş'­ta­ki ma­lum gö­rün­tü­le­ri sey­ret­ti­ği­ni söy­le­yen İs­met Ber­kan.
İki­si de, Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­si spor ser­vi­sin­de ye­tiş­ti.
İki­si de, ge­nel ya­yın yö­net­men­li­ği­ne yük­sel­di.
İki­si de, her fır­sat­ta sol­cu­la­rı aşa­ğı­la­yan “sol­cu­” ol­du.
İki­si de, bin­dik­le­ri oto­mo­bil­ler­le övün­dü.
İki­si de, ku­lüp yö­ne­ti­ci­si ol­du; bi­ri Ga­la­ta­sa­ra­y'­da, di­ğe­ri Be­şik­ta­ş'­ta.
Uzat­ma­ya­yım, bir ben­zer­lik­le son­lan­dı­ra­yım:
Mİ­T'­çi Meh­met Ey­mür de­di ki; be­nim gö­rev­li ol­du­ğum yıl­lar­da Fa­tih Al­tay­lı MİT İs­tan­bul böl­ge teş­ki­la­tı­nın aja­nıy­dı! Kod adı, “Si­ya­h”­tı. MİT İs­tan­bul Böl­ge Baş­ka­nı Ga­lip Tuğ­cu ile gö­rüş­tü­ğü­nü sak­la­ma­yan Fa­tih Al­tay­lı, bu di­ya­log­la­rı­nı ga­ze­te­ci-is­tih­ba­rat­çı iliş­ki­si ola­rak açık­la­dı.
İs­met Ber­kan ise MİT Müs­te­şa­rı Şen­kal Ata­sa­gu­n‘­un ken­di­si­ne ajan­lık tek­lif et­ti­ği­ni söy­le­di. Mİ­T'­çi Ata­sa­gun, “Sen bi­ze yar­dım­cı olur­san biz de sa­na yar­dım­cı olu­ruz. Biz sa­na özel ha­ber­ler ve­ri­riz, sen de bi­ze za­man za­man böy­le bil­gi ve­rir­si­n” de­miş­ti. İs­met Ber­kan ka­bul et­me­miş­ti.
Ben­zer­lik­ler, 12 Ey­lül 1980 as­ke­ri dar­be­si ürü­nü bir “ga­ze­te­ci ti­po­lo­ji­si­ni­” or­ta­ya çı­ka­rı­yor. Kim bun­lar?
So­ru­yu İs­met Ber­kan üze­rin­den so­mut ör­nek­ler ve­re­rek ya­nıt­la­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğım.

Za­man­la­ma­ya dik­kat

İs­met Ber­kan…
Sey­ret­me­di­ği Ka­ba­taş gö­rün­tü­le­riy­le il­gi­li ne­den “çok acı, ama çok acı bir olay ve ma­ale­sef ger­çe­k” de­di?
Yet­me­di ek­le­di; “Mo­be­se gö­rün­tü­le­ri da­hil pek çok şey var. Sa­vu­nu­lur ta­ra­fı ol­ma­yan bir olay!”
Her­kes me­rak­la sor­du, “siz gö­rün­tü­le­ri iz­le­di­niz mi?” Ya­nı­tı, “e­ve­t” ol­du.
Ta­rih 12 Ha­zi­ran 2013 idi…
İs­met Ber­kan bun­la­rı yaz­dı­ğın­da, Tür­ki­ye, ta­ri­hi­nin en bü­yük top­lum­sal mu­ha­le­fet ha­re­ke­ti­ne sah­ne olu­yor­du. Mil­yon­lar­ca in­san 16 gün­dür so­kak­tay­dı. Po­lis şid­de­ti­ni her ge­çen gün ar­tı­rı­yor­du. Ce­sur ev­lat­la­rı­mız Ab­dul­lah Cö­mert, Meh­met Ay­va­lı­taş ve Et­hem Sa­rı­sü­lük öl­dü­rül­müş­tü. 10 ki­şi gö­zü­nü kay­bet­miş­ti, 4 bin 177 ki­şi ise ya­ra­lıy­dı.
Er­do­ğan 11 Ha­zi­ra­n'­da­ki AKP grup top­lan­tı­sın­da; “Çok önem­li bir ya­kı­nı­mın ba­şör­tü­lü ge­li­ni­ni, Baş­ba­kan­lık ofi­si­min ya­nın­da, yer­ler­de sü­rün­dür­dü­ler, ken­di­si­ni, ço­cu­ğu­nu ta­ciz et­ti­le­r” de­me­si üze­rin­den 24 sa­at geç­me­den İs­met Ber­kan o ya­zı­yı yaz­dı!
Bu ka­dar sü­re­de o gö­rün­tü­le­ri sey­ret­me­si­ne ola­nak yok.
O hal­de sor­mak du­ru­mun­da­yım; Tür­ki­ye'yi iç sa­va­şın eşi­ği­ne ge­ti­re­cek pro­vo­ka­tör­lü­ğe ni­ye or­tak ol­du?
Ba­kı­nız, 12 Ey­lül 1980 as­ke­ri dar­be­si­ne gi­den yo­lu, Gla­di­o gi­bi ki­mi odak­lar ben­zer pro­vo­ka­tif ya­lan­lar­la dö­şe­di. Ör­ne­ğin Ço­ru­m'­da, “A­le­vi­ler ca­mi­ye bom­ba at­tı­” ya­la­nı üze­ri­ne 57 ki­şi ya­şa­mı­nı kay­bet­ti.
İs­met Ber­ka­n'­ın ya­lan­cı­lı­ğı ba­sit bi­rey­sel bir ha­ta ola­rak ge­çiş­ti­re­bi­lir mi?
İlk vu­ku­atı de­ğil…

“Şa­ka yap­tı­m”

İs­met Ber­kan, Ra­di­kal ga­ze­te­si ge­nel ya­yın yö­net­me­niy­di…
Or­ta­da id­di­ana­me yok­ken, 4 -11 Ni­san 2008'de Ra­di­kal ga­ze­te­sin­de ye­di bö­lüm “Er­ge­ne­ko­n'­un Ya­kın Ta­ri­hi­”ni yaz­dı. Bu­gün net ola­rak or­ta­ya çık­tı ki, yaz­dık­la­rı tü­müy­le
ya­lan­dı.
Bu da ma­sum bir ha­ta ola­rak de­ğer­len­di­re­bi­lir mi? Bit­me­di.
İd­di­ana­me­nin te­me­li­ni oluş­tu­ran; “Kı­zıl El­ma Koa­lis­yo­nu­” id­di­ası­nı ilk İs­met Ber­kan or­ta­ya at­tı. 4 yıl son­ra Kı­zıl El­ma ya­la­nı or­ta­ya çı­kın­ca, “bu­nu ben uy­dur­dum, şa­ka yap­mış-
­tı­m” de­di. (19.3.2011)
Bu “ga­ze­te­ci­lik ti­pi­”; ya özür di­li­yor ya da şa­ka ya­pı­yor…
Han­gi­si­ni ya­za­yım; o gün­ler­de hep ça­bu­cak hü­küm ver­di; med­ya­da­ki “a­dam as­ma­ca­” oyu­nu­na ka­tıl­dı.
Da­nış­tay kat­li­amı son­ra­sı Ra­di­ka­l‘­de, ya­pı­lan sal­dı­rı­nın dar­be amaç­lı ol­du­ğu man­şet­le­ri­ni at­tı. Si­liv­ri Ce­za­evi'n­de bu­gün pan­kre­as­la bo­ğu­şan Kıb­rıs Sa­va­şı'nın yi­ğit ko­mu­ta­nı Yüz­ba­şı Mu­zaf­fer Te­kin, “İş­te Kı­zıl El­ma­cı­” de­ni­le­rek ya­şar­ken ölü­me mah­kum et­ti­ril­di. (22.5.2006)
Üm­ra­ni­ye'de söz­de bu­lu­nan bom­ba­lar ile Cum­hu­ri­yet ga­ze­te­si­ne atı­lan bom­ba­la­rın ay­nı ol­du­ğu ya­la­nı­nın ya­zıl­ma­sı­na göz yum­du. (30.6.2007)
Ce­na­ze­si­ni be­le­di­ye­nin kal­dır­dı­ğı Kud­du­si Ok­kı­r‘­ı Er­ge­ne­ko­n'­un fi­nan­sö­rü ilan et­ti­ler. (21-30 Ha­zi­ran 2007)
Uğur Mum­cu ci­na­ye­ti­ni ay­dın­lat­tı­lar (!); Ve­li Kü­çük öl­dürt­müş­tü. (28.3.2008)
“MİT, Er­ge­ne­ko­n'­a ik­na ol­du­” pa­lav­ra­sı­nı man­şet­ten ver­di­ler. (3.8.2008)
Ce­ma­at­çi po­lis­ler-sav­cı­lar el­le­ri­ne ne ver­diy­se ya­yın­la­dı; ko­ca bir ya­la­na, pis bir tez­ga­ha, linç kam­pan­ya­la­rı­na or­tak ol­du.
Sa­de­ce bir kez…
Ce­ma­at­çi ga­ze­te­ler “Er­ge­ne­kon Şe­ma­sı­”nı ya­yın­la­yın­ca İs­met Ber­kan iti­raz et­ti; “su­lan­dır­ma­yı­n” de­di. (8.1.2009)
Çün­kü o şe­ma­da pat­ro­nu Ay­dın Do­ğa­n‘­ın da adı var­dı! Oy­sa ken­di­si Ab­dul­lah Gü­l'­e da­ya­na­rak bir yıl ön­ce yaz­mış­tı: “Tu­tuk­la­ma­lar hep o şe­ma­da­ki isim­ler.” (24.1.2008)
Ah­met Al­tan-Ya­se­min Çon­gar yö­ne­ti­min­de­ki Ta­raf gi­bi,
İs­met Ber­ka­n'­ın yö­ne­ti­min­de­ki Ra­di­kal ka­mu­oyu­nu yön­len­dir­mek için ne­ler yap­ma­dı ki:
Er­ge­ne­ko­n'­un ha­ya­li “1 Nu­ma­ra­sı­”nın pe­şi­ne düş­tü!
Man­şet­ten, İb­ra­him Şa­hin ile Fat­ma Cen­giz gi­bi iki akıl fu­ka­ra­sı­nı Ge­nel­kur­ma­y'­la iliş­ki­li gös­ter­di (11-12 Şu­bat 2009). Son­ra her da­im yap­tı­ğı gi­bi, özür di­le­di.
Med­ya­da ken­di­sin­den “Er­ge­ne­kon uz­ma­nı­” ola­rak bah­se­dil­di. O da ne si­ya­sal de­ğer­len­dir­me­ler yap­tı bu­gün gü­ler­si­niz; “PKK ol­maz­sa Er­ge­ne­kon ol­maz­dı!” TRT'­de özel yet­ki­li mah­ke­me­le­rin kal­dı­rıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­ye­cek ka­dar “ta­ra­f”­tı.
So­nuç­ta de­mem o ki:
Ken­di­le­ri­ni ga­ze­te­ci ola­rak gös­ter­di­ler ama yap­tık­la­rı or­ta­da. Üs­te­lik bu­nu ken­di­si yaz­dı: “Ga­ze­te­ci­lik işi çok ba­sit bir pren­si­be da­ya­lı­dır; yaz­dı­ğı­nız her sa­tı­rın doğ­ru ol­ma­sı
pren­si­bi­ne…”

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more