Özel’in Erdoğan’a golü

Ay­dın­lı­k'­tan mes­lek­ta­şım Cey­hun Boz­kur­t'­u kut­la­rım. Beş gün­dür “İm­ra­lı Tu­ta­nak­la­rı­”nı ya­yın­lı­yor. Ab­dul­lah Öca­la­n'­ın yap­tı­ğı çe­şit­li gö­rüş­me tu­ta­nak­la­rı -de­yim ye­rin­dey­se- çar­şaf çar­şaf ya­yın­la­nı­yor. Fa­kat bu tu­ta­nak­lar­da­ki ha­ber­ler ne­den­se SÖZ­CÜ dı­şın­da pek ga­ze­te­ler­de yer al­ma­dı. Ni­ye?
Oy­sa…
Ta­rih: 28 Şu­bat 2013
Mil­li­ye­t'­ten mes­lek­ta­şım Na­mık Du­ru­kan, “İm­ra­lı Za­bıt­la­rı­”nı ya­yın­la­ya­rak Tür­ki­ye'nin gün­de­mi­ni de­ğiş­tir­miş­ti. Ne­re­dey­se her ga­ze­te­nin man­şe­tin­de bu ha­ber var­dı. Anım­sa­yı­nız sız­dı­rı­lan te­le­fon gö­rüş­me­sin­de, Baş­ba­kan Er­do­ğan, Mil­li­yet ga­ze­te­si sa­hi­bi Er­do­ğan De­mi­rö­re­n‘­e za­bıt­la­rı ya­yın­lat­tı­ğı için ağır söz­ler sarf edip, ağ­lat­mış­tı.
Dün si­ya­set­te-med­ya­da fır­tı­na­lar ya­ra­tan İm­ra­lı Za­bıt­la­rı ne­den­se bu­gün gör­mez­lik­ten ge­li­ni­yor!
Ve fa­kat “tek se­s” bir re­sep­si­yon­dan gel­di…
30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı re­sep­si­yo­nu­na ka­tı­lan Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral Nec­det Özel, “Kürt Açı­lım Sü­re­ci­”ni şöy­le de­ğer­len­dir­di:
“Hü­kü­me­tin bir po­li­ti­ka­sı var, o po­li­ti­ka yü­rü­yor. Biz çö­züm sü­re­ci­ne iliş­kin yol ha­ri­ta­sı­nı bil­mi­yo­ruz, o ça­lış­ma­nın için­de yo­kuz. Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­şir Ata­lay ça­lış­ma­nın ka­mu ku­ru­luş­la­rı­na gön­de­ri­le­ce­ği­ni söy­le­miş­ti, he­nüz bir şey gön­de­ril­me­di. Gö­rür­sek biz de gö­rüş­le­ri­mi­zi söy­le­riz.”
Or­ge­ne­ral Özel, “Kır­mı­zı çiz­gi­le­ri­niz sü­rü­yor mu?” so­ru­su üze­ri­ne “Kır­mı­zı çiz­gi­ler aşı­lır­sa ge­re­ği­ni ya­pa­ca­ğı­mı­zı söy­le­dik, ge­re­ği­ni de söy­le­riz. 30 se­ne­dir bu mü­ca­de­le­yi biz yü­rü­tü­yo­ru­z” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Pe­ki…

İlk Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı

Or­ge­ne­ral Öze­l'­in “yol ha­ri­ta­sın­da­n” ha­be­ri ol­ma­dı­ğı­nı du­yun­ca ak­lı­ma iki so­ru gel­di:
1) İm­ra­lı Za­bıt­la­rı'nı kim sız­dı­rı­yor?
2) İm­ra­lı Yük­sek Gü­ven­lik­li F Ti­pi Ka­pa­lı Ce­za­evi'n­de Öca­la­n'­ı as­ker­ler ko­ru­mu­yor mu? Ya­ni as­ker din­le­me yap­mı­yor mu?
De­mek Öca­lan avuç­la­rı­nın için­de ve bu­na rağ­men as­ker­ler olup bi­ten­den ha­ber­dar değil!..
Ger­çek akıl­la keş­fe­di­lir… Bir ör­nek ver­me­li­yim:
Er­do­ğan ve eki­bi­nin ad­li yıl açı­lış tö­re­ni­ne ka­tıl­ma­ya­ca­ğı bel­li olun­ca, Or­ge­ne­ral Öze­l'­in, o gün An­ka­ra'da de­ğil İs­tan­bu­l'­da ol­ma­sı ge­rek­ti!
Er­ge­ne­kon-Bal­yoz acı­lı sü­re­ci sü­rer­ken Or­ge­ne­ral Özel bir il­ke im­za atıp, yıl­lar son­ra Ad­li Yıl açı­lı­şı­na gi­den ilk Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı ol­muş­tu! Yıl: 2012 idi. Ve Or­ge­ne­ral Özel 2013 ad­li yıl açı­lı­şı­na da git­ti. Ama Er­do­ğan 2014'te git­me­yin­ce bu yıl Ba­lı­ke­si­r'­de işi çı­kı­ver­di; Ast­su­bay Mes­lek Yük­sek Oku­lu me­zu­ni­ye­ti­ne git­ti!
An­cak… Ak­şam dü­zen­le­ne­cek re­sep­si­yo­na ka­tı­la­ca­ğı­nı açık­la­dı! Na­sıl “in­ce­” bir “dip­lo­ma­si­” de­ğil mi? Ne di­yor hal­kı­mız bu­na, “ne şiş yan­sın, ne ke­bap!”
Or­ge­ne­ral Öze­l'­in “ma­nev­ra ka­bi­li­ye­ti­” iyi gö­zü­kü­yor.
Ad­li yıl açı­lı­şın­da­ki tav­rı­na ba­kıp Or­ge­ne­ral Öze­l'­in Er­do­ğa­n'­ın göl­ge­sin­de ya­şa­dı­ğı­nı dü­şü­ne­bi­lir mi­yiz? Dü­ne ka­dar öy­le ol­du­ğu­nu sa­nı­yor­dum.
Şim­di, ma­nev­ra ka­bi­li­ye­ti­ne hay­ra­nım! Ka­fa­nı­zı faz­la ka­rış­tır­ma­dan tek­rar ba­şa, açı­lım sü­re­ci­ne dö­ne­yim. Or­ge­ne­ral Özel ne di­yor­du: “Kır­mı­zı çiz­gi­ler aşı­lır­sa ge­re­ke­ni yaparız!”
Bu da bir ma­nev­ra mı? Yok­sa bu ko­nu­da Er­do­ğan ile yol­la­rı ay­rı mı? Pe­ki kim­le yol­la­rı ay­nı? Ör­ne­ğin…
Or­ge­ne­ral Öze­l'­in “kır­mı­zı çiz­gi­si­” ile Ce­ma­at/Pa­ra­lel Ya­pı'nın “kır­mı­zı çiz­gi­si­” fark­lı mı? Bu da so­ru mu de­me­yi­niz? Be­nim ka­fam böy­le ça­lı­şı­yor!
Açık­la­ya­yım…

“I­şık Or­du­la­rı­”

Ön ka­bul­ler ile ha­re­ket edip hiç tar­tış­mı­yo­ruz…
Ay­nı re­sep­si­yon­da Or­ge­ne­ral Öze­l'­e, “pa­ra­lel ya­pı­” id­di­ala­rı so­rul­du. “Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri elin­de bil­gi ve bel­gey­le ça­lı­şır. Bu­nun dı­şın­da MİT ve em­ni­yet­ten bel­ge is­te­dik ama bi­ze şu ana ka­dar bil­gi bel­ge gel­miş de­ği­l” de­di.
Oy­sa…
Bi­li­yo­rum ki….
Ge­nel­kur­ma­y'­a biz­zat Ce­ma­at so­ruş­tur­ma­sı­nı yü­rü­ten as­ke­ri sav­cı­lar ta­ra­fın­dan lis­te­ler ve­ril­di. Ke­za:
– Ce­ma­at li­de­ri­nin bir dö­nem kul­lan­dı­ğı İs­tan­bul Al­tu­ni­za­de'de­ki bi­na­nın 5. ka­tın­da al­ter­na­tif me­zu­ni­yet tö­ren­le­ri yap­tı­ğı ve Harp Oku­lu me­zu­nu han­gi mü­rit­le­rin bu “I­şık Or­du­la­rı­” tö­re­ni­ne ka­tıl­dı­ğı bel­li de­ğil mi?
– Ce­ma­at li­de­ri­nin “iş­te bi­zim Işık Or­du­la­rı­mı­zın ko­mu­ta­nı­” di­ye ki­me hi­tap et­ti­ği bel­li değil mi?
– Pen­sil­van­ya'ya me­zu­ni­yet kı­lı­cı­nı gö­tü­rüp he­di­ye eden­ler bel­li de­ğil mi?
– Evin­de­ki kü­tüp­ha­ne­sin­de Ce­ma­at li­de­ri­nin öv­gü do­lu im­za­lı ki­tap­la­rı­nı kut­sal bir eser gi­bi sak­la­yan­lar bel­li de­ğil mi?
– Kay­se­ri Işık Ev­le­ri so­ruş­tur­ma­sıy­la or­ta­ya çı­ka­rı­lan as­ker­le­rin kim­ler­le bağ­lan­tı­lı ol­duk­la­rı bel­li de­ğil mi?
Lis­te uza­yıp gi­der… Em­ni­ye­t'­ten, Mİ­T'­ten bil­gi gel­me­miş. Kim ki­mi kan­dı­rı­yor?
Er­do­ğa­n'­ın em­riy­le dev­le­tin en kü­çük ku­ru­mun­dan bi­le Ce­ma­at­çi­ler tas­fi­ye edi­lir­ken, TSK'­da ne­den bir tek ih­raç yok?
Ak­si­ne Ge­nel­kur­may, Er­ge­ne­kon-Bal­yoz mağ­du­ru olup TSK'­ya dö­nen su­bay­la­rı is­ti­fa­ya zor­lu­yor.
Ay­rın­tı önem­li­dir: TSK'­da­ki Ce­ma­at ya­pı­lan­ma­sı­na kar­şı mü­ca­de­le ve­ren De­niz Harp Oku­lu es­ki Ko­mu­ta­nı emek­li Ami­ral Tür­ker Er­tür­k‘­ün, ilk kez bu yıl De­niz Harp Oku­lu'nun me­zu­ni­yet tö­re­ni­ne da­vet edil­me­me­si­ni na­sıl yo­rum­la­mak ge­re­ki­yor? Ge­nel­kur­may, Bal­yoz-Er­do­ğan kav­ga­sın­da ta­raf iz­le­ni­mi ver­me­ye de­vam edi­yor. Oy­sa Er­do­ğan, Er­ge­ne­kon-Bal­yoz def­te­ri­ni çok­tan ka­pat­ma­dı mı? He­de­fin­de sa­de­ce Pa­ra­lel Ya­pı ol­du­ğu gö­rül­mü­yor mu?
Er­do­ğa­n'­ın var ama Ge­nel­kur­ma­y'­ın gün­de­min­de Pa­ra­lel Ya­pı yok.
O hal­de…
“Kır­mı­zı çiz­gi­le­r”­i sor­gu­la­mak zo­run­da­yız.
Ce­ma­at, “a­çı­lım sü­re­ci­ne­” na­sıl ba­kı­yor. Ya da şöy­le sor­ma­lı­yım; “ki­min pen­ce­re­sin­den ba­kı­yor?” Çok ay­rın­tı­ya ge­rek yok:
Kürt Açı­lı­mı'na İran na­sıl ba­kı­yor?
Kürt Açı­lı­mı'na İs­ra­il na­sıl ba­kı­yor?
Bi­li­yo­ruz ki: İran Kür­dis­ta­n'­a kar­şı,
Bi­li­yo­ruz ki: İs­ra­il Kür­dis­ta­n'­ı des­tek­li­yor.
Ce­ma­at ni­ye hep İs­ra­il'­i ko­ru­yor ve İran düş­man­lı­ğı ya­pı­yor?
Kim as­lın­da Tür­ki­ye'yi böl­me po­li­ti­ka­la­rı­nı ha­ya­ta ge­çi­ri­yor?
Hem İs­ra­il ta­şe­ro­nu Ce­ma­at ko­ru­na­cak hem de “kır­mı­zı çiz­gi­”den bah­se­di­le­cek, iş­te bu ol­maz.
Ye­mez­ler…

Loading...