Reklamsız Sözcü
SONER YALÇIN

Saf Er­do­ğan

25 Şubat 2014

Baş­ba­kan Er­do­ğan, Ce­ma­at'­in yap­tık­la­rı­nı kas­te­de­rek “ne ka­dar saf­mı­şı­z” de­di!
TDK söz­lü­ğü­ne gö­re saf; “ko­lay­lık­la al­da­tı­la­bi­le­n” de­mek.
Cüm­le için­de kul­la­nır­sak:
“Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı'nın, ya­şa­dı­şı te­rör ör­gü­tü li­de­ri ol­du­ğu­na han­gi saf ina­nır?”
Per­şem­be gü­nü Si­liv­ri Ce­za­evi'n­de (Atil­la Ser­tel ve Ya­vuz Se­lim De­mi­rağ ile) gö­rüş­tü­ğü­müz Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı emek­li Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­bu­ğ'­a sor­dum:
“28 Şu­ba­t'­ın Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı İs­ma­il Hak­kı Ka­ra­da­yı; adı Er­ge­ne­ko­n'­un ‘1 Nu­ma­ra­sı' ya­zı­lan Hü­se­yin Kıv­rı­koğ­lu; 27 Ni­san Bil­di­ri­si'ni ya­zan Ya­şar Bü­yü­ka­nıt; ya da is­ti­fa ede­rek onur­lu dav­ra­nan Işık Ko­şa­ner gi­bi ge­nel­kur­may baş­kan­la­rı­nı de­ğil de, hü­kü­met­le iyi iliş­ki­ler için­de olan si­zi hap­se at­tı­lar! Ne­den siz?”
Baş­bu­ğ'­un söy­le­dik­le­ri­ni ak­ta­ra­ca­ğım, son­ra ken­di dü­şün­ce­mi ya­za­ca­ğım.
Yal­nız be­lirt­mek is­te­rim; Baş­bu­ğ'­un dip­lo­ma­tik dil­le söy­le­dik­le­ri­ni ben an­la­dı­ğım şe­kil­de ya­za­ca­ğım; ha­ta var­sa be­nim­dir.

“Ne­den siz?” ya­nı­tı

– Ka­rış­tı­rı­yor­lar, ben Bal­yo­z'­dan de­ğil; “te­rör ör­gü­tü kur­ma ve yö­net­me­” id­di­asıy­la “Er­ge­ne­kon Te­rör Ör­gü­tü­”n­den yar­gı­lan­dım!
– Mil­li Or­du Tür­ki­ye'nin te­me­li­dir; Mus­ta­fa Ke­ma­l'­in ema­ne­ti­dir. Bu ni­te­li­ği­nin bit­me­si du­ru­mun­da ne ola­ca­ğı­nı söy­le­mek da­hi is­te­mi­yo­rum.
– 76 mil­yo­na da­ya­nan Mil­li Or­du'da et­ni­si­te ola­maz. Biz sı­nav­lar­da ba­ka­rız Hak­ka­ri­li bi­ri yok­sa üzü­lü­rüz. Böl­ge­de­ki su­bay­la­rı­mı­zı, ço­cuk­la­rı sı­na­va ha­zır­la­sın di­ye gö­rev­len­di­ri­riz.
– Son dö­nem­de ge­len ih­bar­la­rın bü­yük ço­ğun­lu­ğu “A­le­vi­li­k” ko­nu­sun­day­dı. “O su­bay Ale­vi­” vs. Bu tür ih­bar­lar­la Mil­li Or­du'yu yok et­mek için teh­li­ke­li oyun­la­ra kal­kı­şan­la­rı bu­gün da­ha net gö­rü­yo­ruz.
– 28 Ağus­tos 2008'te gö­re­ve gel­dim. 2009 yı­lı ba­şın­da iki önem­li olay ol­du; bi­ri Er­zin­ca­n'­da di­ğe­ri Kay­se­ri'de­ki so­ruş­tur­ma.
– Er­zin­can Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, ce­ma­ati mer­cek al­tı­na alan so­ruş­tur­ma­yı 23 Şu­bat 2009'da ta­mam­la­dı; 26 ki­şi­yi gö­zal­tı­na al­dı.
Kay­se­ri'de 4 Mart 2009'da giz­li bir hüc­re or­ta­ya çı­ka­rıl­dı. Be­şi si­vil üçü ast­su­ba­yın, as­ke­ri ya­zış­ma ku­ral­la­rı­na uy­gun ola­rak flash bel­le­k'­te ha­zır­la­dık­la­rı ya­lan­la­rı bi­zim bil­gi­sa­yar­la­ra yük­le­ye­rek suç bel­ge­si oluş­tur­duk­la­rı­nı Ha­va Kuv­vet­le­ri As­ke­ri Sav­cı­lı­ğı or­ta­ya çı­kar­dı. Kay­se­ri 2. Ha­va İk­mal ve Ba­kım Mer­ke­zi Ko­mu­tan­lı­ğı'n­da gö­rev­li ast­su­bay­lar ya­ka­lan­dı; Işık Ev­le­ri'n­de ye­tiş­tik­le­ri­ni, ev­de­ki ağa­bey­le­ri­nin “em­riy­le­” bu tür sah­te­kar­lık­la­rı yap­tık­la­rı­nı iti­raf et­ti­ler.
– 14 Ni­san 2009'da Harp Aka­de­mi­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı'n­da “ma­ni­fes­to­” ni­te­li­ğin­de ko­nuş­ma yap­tım. TSK'­ya yö­ne­lik komp­lo ha­re­ket­le­ri­ni or­ta­ya çı­kar­mak için hu­ku­ki ça­lış­ma­la­ra ağır­lık ver­dik.
– He­men ar­dın­dan 22 Ni­san 2009'da Poy­raz­kö­y'­de (bo­ru çı­kar­ma) ka­zı­la­rı baş­la­tıl­dı. 7 Ha­zi­ran 2009'da bir avu­kat­lık bü­ro­sun­da ma­sa üs­tün­de “İr­ti­ca ile Mü­ca­de­le Ey­lem Pla­nı­” (ka­ğıt par­ça­sı) bu­lun­du!
– İki haf­ta son­ra ha­be­ri­miz bi­le yok­ken TBMM'­de, as­ke­ri şa­hıs­la­rın as­ke­ri ma­hal­ler­de iş­le­dik­le­ri suç ne­de­niy­le Özel Yet­ki­li Mah­ke­me­le­r'­de yar­gı­lan­ma­sı­nın yo­lu açıl­dı.
– Ne te­sa­düf; 27 Ekim 2009'da Er­zin­can Ça­ta­lar­mu­t'­ta­ki göl­de mü­him­mat “bu­lun­ma­sı­” üze­ri­ne, dos­ya te­rör kap­sa­mı­na so­ku­la­rak Er­zu­rum Özel Yet­ki­li Mah­ke­me'ye gön­de­ril­di. Ke­za Kay­se­ri'de­ki dos­ya da Özel Yet­ki­li Mah­ke­me'ye ve­ril­di. Ko­vuş­tur­ma­yı ya­pan­lar; Kay­se­ri'de Al­bay Ah­met Ze­ki Üçok; Er­zin­can Baş­sav­cı­sı İl­han Ci­ha­ner vd. ce­za­evi­ne atıl­dı.
– 19 Ara­lık 2009'da Bü­lent Arın­ç'­a sui­kast ya­la­nı or­ta­ya atıl­dı.
– 2009 ve 2010 yıl­la­rın­da TSK'­ya kar­şı yo­ğun bir şe­kil­de yü­rü­tü­len hak­sız, hiç­bir so­mut de­li­le da­yan­ma­yan sal­dı­rı­lar­la kar­şı kar­şı­ya kal­dık. Bu sal­dı­rı­lar kar­şı­sın­da ya­sal yet­ki ve so­rum­lu­luk­la­rı­mız için­de ka­la­rak her plat­form­da mü­ca­de­le ver­dik.
So­nuç:
Baş­buğ açık­ça söy­le­mi­yor ama sa­tır ara­sın­dan oku­du­ğum; hü­kü­met saf ol­ma­sıy­dı; “si­ze sui­kast ya­pa­cak­la­r” ya­lan­la­rı­na kan­ma­say­dı, 2009'da­ki si­vil ve as­ke­ri so­ruş­tur­ma­lar “pa­ra­lel dev­le­ti­” or­ta­ya çı­ka­ra­cak­tı. Ce­ma­at, in­ti­kam ga­ye­siy­le be­ni hap­se at­tı!

Asıl he­def ney­di?

Baş­bu­ğ'­un ha­pis ge­rek­çe­si “in­ti­ka­m” ko­nu­sun­dan emin de­ği­lim…
Şöy­le:
Baş­buğ, 6 Ocak 2012'de “kaç­ma şüp­he­si­” ge­rek­çe­siy­le tu­tuk­lan­dı.
Su­çu bü­yük­tü!..
– 3 Mart 2004'te An­ka­ra'da hal­ka açık la­ik­lik pa­ne­li­ne ka­tıl­mış­tı.
– 3 Ara­lık 2003'te Yük­sek As­ke­ri Şu­ra'da ko­nuş­ma yap­mış­tı.
– Ga­ze­te­ci Mus­ta­fa Bal­bay ile gö­rüş­müş­tü.
– Gö­re­ve gel­di­ğin­de “ka­ra pro­pa­gan­da yap­tı­ğı­” id­di­a edi­len 42 si­te­yi ka­pat­ma­sı­na rağ­men, “İn­ter­net An­dı­cı­” ha­zır­la­mış­tı.
Kuş­ku­suz bun­la­rın akıl ve man­tık­la ala­ka­sı yok­tu. Mak­sat baş­kay­dı.
Za­ten Er­do­ğan da, Baş­bu­ğ'­un tu­tuk­lan­ma­sıy­la il­gi­li şöy­le de­di:
“İn­saf dı­şı, çok çir­kin.” (06.08.2012)
“Çok cid­di bir yan­lış­tır, ta­rih af­fet­mez.” (01.02.2013)
Er­do­ğa­n'­a rağ­men Baş­buğ ne­den hap­se so­kul­du?
Salt ce­ma­at in­ti­ka­mı mı? San­mı­yo­rum.
Baş­bu­ğ'­un tu­tuk­lan­dı­ğı ta­ri­hi bir kez da­ha anım­sa­ya­lım: 6 Ocak 2012.
Ya­ni o meş­hur 7 Şu­bat 2012'de­ki MİT kri­zin­den bir ay ön­ce!
Dört gün ön­ce AK­P'­li bir mil­let­ve­ki­li­nin, “pa­ra­lel ya­pı ile il­gi­li gön­lü­nüz­de­ki kı­rıl­ma ne za­man baş­la­dı?” so­ru­su üze­ri­ne Er­do­ğan, “7 Şu­ba­t'­ta­ki MİT kri­zin­de içim­de şüp­he­ler baş­la­dı­” dedi.
Hâ­lâ saf­lı­ğı sü­rü­yor!
“MİT Müs­te­şa­rı'nı ba­na ulaş­mak için ala­cak­lar­dı­” di­yen Er­do­ğan, Baş­bu­ğ'­un tu­tuk­lan­ma­sı­na ne­den bu açı­dan bak(a)mı­yor?
“Te­rör ör­gü­tü­nün ba­şı­” Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Baş­buğ ki­me kar­şı so­rum­lu; Baş­ba­kan Er­do­ğan! Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı'nın te­rör ör­gü­tü yö­ne­ti­ci­si ol­mak­tan suç­lan­ma­sı, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti'nin ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­nın da te­rör ör­gü­tü ama­cıy­la ça­lış­tı­ğı id­di­ası­nı or­ta­ya atar ki, bu da he­de­fin Baş­ba­kan Er­do­ğan ol­du­ğu­nu gös­ter­mez mi?
Çok mu zor şöy­le bir id­di­ana­me; KCK ve Er­ge­ne­kon iş­bir­li­ğiy­le dev­le­ti par­ça­la­ma­ya yö­ne­lik fa­ali­yet için­de ol­mak!
Fır­sa­tı­nı bul­say­dı ce­ma­at böy­le el ko­ya­cak­tı Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'ne!
Er­ge­ne­kon, Bal­yoz, Odatv, KCK da­va­la­rı; ve Baş­buğ, ve MİT Müs­te­şa­rı, ve Er­do­ğan sa­de­ce ara he­def­ti!
Asıl dar­be­ci; Er­ge­ne­kon­cu­lar, Bal­yoz­cu­lar de­ğil ce­ma­at idi; Er­do­ğan­lar hâ­lâ bun­la­rı an­la­ya­bil­miş de­ğil…
Sa­hi­den sa­f'­lar!..

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.

Soner Yalçın
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more