Sözcü Plus Giriş
SONER YALÇIN

Sır ilişkiler

3 Eylül 2014

Ne ka­dar te­şek­kür et­sek az­dır; CHP mil­let­ve­kil­le­ri Si­liv­ri Ce­za­evi'n­de bi­zi hiç yal­nız bı­rak­ma­dı­lar; bir ha­ki­kat mü­ca­de­le­si yap­tı­lar; ka­zan­dı­lar.
Ta­rih: 12 Ara­lık 2012.
Si­liv­ri'ye ge­len CHP he­ye­ti için­de Prof. Dr. Bin­naz Top­rak da var­dı; “Ho­cam Za­fer Top­rak Mark­siz­m'­e inan­ma­ya de­vam edi­yor mu­?” di­ye sor­dum. Bin­naz Top­rak gü­lüm­se­ye­rek, “çı­kın­ca ken­din so­rar­sı­n” de­di.
Prof. Dr. Za­fer Top­ra­k'­tan çok şey öğ­ren­dim; eser­le­ri ba­şu­cu ki­ta­bım­dır; öğ­ret­me­nim­dir. Fa­kat…
Hür­ri­yet ga­ze­te­si­ne ver­di­ği rö­por­taj­la be­ni şa­şırt­tı.
“Da­vu­toğ­lu'nun Stra­te­jik De­rin­lik ki­ta­bın­da­ki ar­gü­man­la­rı ta­rih­çi gö­züy­le na­sıl bu­lu­yor­su­nu­z?” so­ru­su­na şu ya­nı­tı ver­di:
“A­ka­de­mik ola­rak an­lam­lı bir ça­lış­ma­dır. Ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­ler bağ­la­mın­da da Tür­ki­ye'de bir boş­lu­ğu dol­dur­muş­tur. Çün­kü ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­ler bağ­la­mın­da ge­le­nek­sel bir söy­le­min dı­şı­na çı­kıl­ma­sı ge­re­ki­yor­du.”
Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Ata­türk İl­ke­le­ri ve İn­kı­lap Ta­ri­hi Ens­ti­tü­sü'nün ku­ru­cu baş­ka­nı; 30 bi­ni es­ki Türk­çe ol­mak üze­re 120 bin ki­ta­bı bu­lu­nan ve aka­de­mi dün­ya­sı­nın en say­gın ho­ca­la­rın­dan Prof. Dr. Za­fer Top­rak bi­le za­ma­na ye­nik düş­tü de­mek! “Ba­lon pat­la­ta­n” ta­rih­çi Top­rak, “ba­lon şi­şi­ren­le­r” ker­va­nı­na mı ka­tıl­dı?
Ve bi­li­yo­rum ki, bu içi boş ki­tap öv­gü­sün­de aka­de­mik kri­ter yok­tur; ola­maz ve mut­la­ka baş­ka bir ne­de­ni ol­ma­lı­dır; Za­fer Top­rak eğer ki­ta­bı oku­du ise böy­le ko­nuş­maz; bun­dan emi­nim.
Pe­ki se­be­bi ne ola­bi­lir?
Bu sır­rı çöz­me­ye “ci­na­yet ma­hal­li­” Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si'n­den baş­la­ya­bi­li­riz…

GÖLGE’Yİ BÜYÜTEN CHP’Lİ

Adı; Ali Sarıkaya…
Medya Ahmet Davutoğlu'nun, Erdoğan tarafından AKP Genel Başkanlığı'na ve başbakanlığa getirileceğini ne zaman öğrendi?
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun danışmanı Ali Sarıkaya'nın 11 Ağustos'ta Başbakanlık Başmüşavirliği'ne atanmasıyla! 10 gün sonra Erdoğan, Davutoğlu adını açıkladı!
Yani, Ali Sarıkaya bu kadar önemli bir danışmandı; Davutoğlu'nun arkasındaki “1 Numaralı” kişiydi. Zaten üniversiteden beri yanında olduğu yazıldı. Bu doğru mu?..
Parantez açayım; özellikle yandaş medya Davutoğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptığını yazıyor. Yanlış. Davutoğlu yüksek lisans ve doktorasını bu üniversitede yaptı; hiç çalışmadı. (Bir tür asistanlık modeli var; “tahsisi kadro” deniyor; doktora eğitimi bitince kadro otomatik olarak düşüyor; onu bile yapmadı.)
Artık biliniyor ki Davutoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yetersiz bulunduğu için öğretim üyesi yapılmadı ve o da Malezya'ya gitti.
Dün “yetersiz” bulunan Davutoğlu'na bugün övgü yarışında değerli hocalarımız! Hele bunlardan biri Zafer Toprak olunca…
Biz tekrar Davutoğlu-Sarıkaya ilişkisine dönelim:
Davutoğlu-Sarıkaya ilişkisi hoca-öğrenci ilişkisi değil. Ve ayrıca Sarıkaya'nın hocası AKP'li değil, CHP'li!..
Ali Sarıkaya, Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Tez konusu: “Rethinking the peculiarity of Turkish experience with Islamism.”
Tez konusu için şöyle diyordu: “Bu tez, Türk siyasetinde Siyasi İslam'ın kendine özgü gelişimini inceliyor. İslamcı hareketlerin güçlenmesinin Müslüman ülkelerin demokratikleşmesinin önünde ciddi bir engel oluşturduğuna dair genel bir görüş vardır. Tez, Türkiye'deki demokratik kurumların Siyasi İslam sorunuyla başa çıkmadaki gücünü göstererek bu görüşü sorgulamayı amaçlıyor.”
Peki…
Ali Sarıkaya'nın tez hocası kim:
Prof. Dr. Binnaz Toprak!
Tez sürecinde Ali Sarıkaya ve Binnaz Toprak kaç kez yan yana gelip hangi
tartışmaları yaptı? Binnaz Hoca onayladığı tezdeki bulgular için bugün ne düşünüyor?
Binnaz Toprak öğrencisiyle ne kadar övünse az; koskoca Türk dış politikasının perde arkasındaki ismi çünkü…
Sormak zorundayım; Zafer Toprak övgüsünde aile ilişkilerinin ne derece katkısı var?..

PARALEL YAPI İLİŞKİSİ

Davutoğlu'nun hayatında hep bir abartma var.
Davutoğlu'nun ABD ve Malezya'dan teklif aldığını Malezya'yı tercih ettiğini yazmıştım. ABD'den teklif filan gelmemiş ve Malezya'ya da Davutoğlu kendi başvurmuş!
Ara not: Davutoğlu'nun uluslararası bir tek makalesi var: O da Dışişleri Bakanı sıfatıyla yazdığı! Keza, “Alternative Paradigms: The Impact of Islamic and Western Weltanschauungs on Political Theory” (University Press of America, 1993) doktora tezinin ABD'de basılmış versiyonu ve sözel bilimciler Amerika'da iş bulabilmek için bunu yapar! Ancak tezi beğenilmemiş ki ABD üniversitelerinden davet almadı Davutoğlu!
Malezya için de destek şart; çünkü o tarihe kadar bir tek makalesi bile yok; ilk makalesini 1993'te doçent olmak için Malezya'da yazdı.
Sıkı durun iddiaya göre Malezya İslam Üniversitesi'ne Cemaat desteğiyle kabul
edildi!
Davutoğlu'na övgüde sınır tanınmıyor ama dün Marmara Üniversitesi'nce de “yetersiz” bulunduğunu tahmin edebiliriz. Çünkü burada profesör olamayınca Cemaat desteğiyle “prof” yapılarak (Oflu inşaatçı Adem Çelik‘in vakfına ait) Beykent Özel Üniversitesi'ne gitti. Yine Ömer Dinçer ile birlikte üniversitenin yönetiminde bulundu.
“Cemaatci” diye Ömer Dinçer'in üzerini çizen Erdoğan'ın, Paralel Yapı'yla mücadele için Davutoğlu'nu başbakan yapması biraz tuhaf değil mi?
Bu pilav daha çok su kaldırır…

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more