Sözcü Plus Giriş
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

“Alo Fatih” ayıbı!

20 Şubat 2014 Yazarlar

Baş­ba­kan Tay­yip Bey, hep yük­sek per­de­den ba­ğı­ra ba­ğı­ra ko­nu­şu­yor.
Sert ve ka­ba ifa­de­ler kul­la­nı­yor, in­san­la­ra ha­ka­ret edi­yor, “Al­çak­lar, ha­in­ler, şe­ref­siz­le­r” fi­lan di­yor!
Onun bu tar­zı, top­lum­da önem­li bir ke­si­min si­nir sis­te­mi­ni ge­ri­yor, stres ya­ra­tı­yor.
Bir­çok ki­şi­nin “Tay­yip Bey ko­nuş­ma­ya baş­la­yın­ca, te­le­viz­yon ka­na­lı­nı de­ğiş­ti­ri­yo­ru­m” de­di­ği­ni duy­dum. Şah­sen ben de öy­le ya­pı­yo­rum! De­meç­le­ri­ni, dü­şün­ce­le­ri­ni, gö­rüş­le­ri­ni oku­ya­rak öğ­ren­me­yi ter­cih edi­yo­rum.
Sü­rek­li ola­rak ile­ri de­mok­ra­si­den, hak ve öz­gür­lük­ler­den söz edi­yor ama hep bu­nun ter­si­ni uy­gu­lu­yor.
Ya­lan ve if­ti­ra ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı­ğı hal­de ve halk­tan özür di­le­ye­ce­ği yer­de, hâlâ “Ca­mi­de iç­ki iç­ti­le­r” “Ka­ba­taş mey­da­nın­da tür­ban­lı ba­cı­ma sal­dır­dı­la­r” ma­sal­la­rı­na sa­rı­lı­yor, “E­ğer o ka­dın ba­şör­tü­lü ol­ma­say­dı bu linç olur muy­du?” di­ye bar bar ba­ğı­rı­yor!
Her gün ye­ni bir ola­ya ta­nık olu­yo­ruz. Kı­lıç­da­roğ­lu, Baş­ba­ka­n'­ın ye­ni bir ka­se­ti­ni da­ha or­ta­ya çı­kar­dı.
Tay­yip Bey, Ha­ber­türk gru­bu­nun yö­ne­ti­min­de olan ada­mı­nı ara­yıp ön­ce fır­ça­lı­yor, son­ra ona ta­li­mat ve­ri­yor:
“A­lo Fa­tih!.. Sa­rı­gü­l'­ü TV'­de gös­ter­me­yin!”
…Ve Sa­rı­gül ha­ber­le­ri san­sür­le­ni­yor.
An­la­şı­lan Mus­ta­fa Sa­rı­gü­l'­ün top­la­dı­ğı ka­la­ba­lık­lar onu kor­ku­tu­yor.
De­mok­ra­si­nin, hal­kın ha­ber al­ma öz­gür­lü­ğü­nün bit­ti­ği nok­ta­dır bu…
“A­lo Fa­tih­le­r” gü­nü­mü­zün en bü­yük ayıp­la­rın­dan bi­ri­dir.
Baş­ba­kan, bu­nu na­sıl ya­kış­tı­rı­yor ken­di­si­ne?

YAZARIN TÜM YAZILARI