Reklamsız Sözcü
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

“Alo tayyip” Kıbrıs gitti-gidiyor!

22 Şubat 2014

Ül­ke­miz­de ko­pan fır­tı­na­dan göz gö­zü gör­mez­ken, Kıb­rı­s'­ta olay­lar aley­hi­mi­ze ge­li­şi­yor!
ABD Baş­ka­nı Oba­ma, 6 ay 10 gün­dür ko­nuş­ma­dı­ğı Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­a bir­den­bi­re “A­lo Tay­yi­p” de­di. Ne­den?
Bu gö­rüş­me­den son­ra Be­yaz Sa­ray ta­ra­fın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da:
“Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ın, Kıb­rıs çö­zü­mü için mü­za­ke­re­le­rin ye­ni­den baş­la­ma­sı­nı sağ­la­ma­da­ki ro­lü, Baş­kan Oba­ma ta­ra­fın­dan şük­ran­la kar­şı­la­nı­yor.” de­nil­di.
Vay ca­nı­na! Oba­ma hiç­bir şe­yi, ba­ba­sı­nın hay­rı­na şük­ran­la kar­şı­la­maz ki!
Ame­ri­ka'nın çok cid­di çı­kar­la­rı ol­ma­sı ge­re­kir!
AKP ik­ti­da­rı­nın Kıb­rı­s'­ta ver­di­ği ta­viz­ler An­ka­ra ile Was­hing­to­n'­ın ara­sın­da­ki buz­la­rı şim­di­lik erit­mi­şe ben­zi­yor!
Kıb­rı­s'­ta, Türk ve Rum ta­raf­la­rı ara­sın­da mü­za­ke­re­ler ye­ni­den baş­la­tı­lır­ken, ga­ran­tör dev­let ol­ma­sı­na rağ­men, Tür­ki­ye pas ge­çil­di. Tür­ki­ye' nin mil­li çı­kar­la­rı­na ay­kı­rı olan ve cid­di so­run­lar ya­rat­ma­sı ge­re­ken bu du­ru­ma Baş­ba­kan Er­do­ğan ne­den­se ses­siz kal­dı ve Baş­kan Oba­ma'dan “A­fe­ri­n” al­dı.
Oba­ma “A­lo Tay­yip… Kıb­rı­s'­ta­ki ya­pı­cı tu­tu­mun­dan do­la­yı se­ni kut­lu­yo­ru­m” de­di.
Oba­ma'nın “Ya­pı­cı tu­tu­m” de­di­ği ne­dir? Kıb­rı­s'­ı Rum­la­ra ver­mek!
Mil­li ko­nu­lar­da çok has­sas olan CHP İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ay­tun Çı­ray “Kıb­rı­s'­ta gi­di­şat ger­çek­ten kö­tü… Ak­lı­mı­zı ba­şı­mı­za top­la­ma­mız lâzım!” di­ye her­ke­si uya­rı­yor ama an­la­yan kim?
Gö­rü­nen du­rum o ki, Kıb­rıs­lı Türk­ler sa­tı­şa ge­li­yor!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more