Reklamsız Sözcü
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Baş­ba­kan ve Ale­vi­ler

20 Kasım 2014

 

 

Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu, Fi­li­pin­-le­r'­den Tür­ki­ye'ye dö­ner­ken uçak­ta yap­tı­ğı soh­bet­te, CHP Li­de­ri Kı­lıç­da­roğ­lu'nun Ale­vi­lik ko­nu­sun­da­ki eleş­ti­ri­le­ri­ne sert kar­şı­lık ver­miş ve “Ben bü­tün bu ya­şa­nı­lan­lar­dan son­ra Ale­vi­le­rin na­sıl CHP'­li ola­bil­dik­le­ri­ne şa­şır­mı­şım­dır!” de­miş.

Şa­şır­mak­ta hak­lı­dır! Çün­kü bu ko­nu­da­ki ta­ri­hi bil­gi­le­ri hay­li za­yıf!
1514 yı­lın­da Os­man­lı Pa­di­şa­hı Ya­vuz Sul­tan Se­li­m'­in, İran Sa­fe­vi Dev­le­ti hü­küm­da­rı Şah İs­ma­il'­e kar­şı ka­zan­dı­ğı Çal­dı­ran Sa­va­şı'n­dan son­ra Ana­do­lu'da Ale­vi kat­li­amı ya­şan­mış­tı.
Os­man­lı­lar, Ale­vi­le­ri hep ha­kir gör­dü, ez­di. Ale­vi­le­rin mağ­du­ri­ye­ti, im­pa­ra­tor­lu­ğun 1922 yı­lın­da çö­kü­şü­ne ka­dar, 408 yıl de­vam et­ti.
Ale­vi top­lu­lu­ğu an­cak Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin ila­nın­dan son­ra, Ata­tür­k'­ün kur­du­ğu CHP dö­ne­min­de ra­hat bir ne­fes al­mış, eşit va­tan­daş­lık hak­la­rı­na ka­vuş­muş­tu.
Ale­vi­ler akıl­lı in­san­lar­dır. Ba­tı'ya ya­kın, uy­gar bir top­lu­luk­tur. Ül­ke çı­kar­la­rı­nı, se­çim dö­nem­le­rin­de ve­ri­len üç-beş ki­lo no­hu­ta, iki-üç ki­lo ku­ru fa­sul­ye­ye ve­ya bir­kaç ton kö­mü­re sat­maz­lar!
Baş­ba­ka­n'­ın “an­la­ma­dı­ğı­” iş­te bu­dur.
Eğer top­lu­mu­mu­zun or­ta­la­ma dü­ze­yi Ale­vi­ler se­vi­ye­sin­de ol­say­dı, bu ül­ke­nin sır­tı ye­re gel­mez, AKP gi­bi di­ni si­ya­se­te alet eden bir par­ti, mil­yon se­ne geç­se ik­ti­da­ra ge­le­mez­di!

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more