Sözcü Plus Giriş
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Başbakan’ın kurbanları!

13 Şubat 2014

Mec­lis gün­de­min­de AK­P'­nin “5'in­ci De­mok­ra­si Pa­ke­ti­” var.
Bi­rin­ci, ikin­ci, üçün­cü ve dör­dün­cü de­mok­ra­si pa­ket­le­ri yet­me­di, 5'in­ci­yi ge­tir­di­ler!
An­cak ti­ra­ji­ko­mik olan du­rum şu: Bu pa­ke­tin için­de de­mok­ra­si­den baş­ka her şey var!
Te­mel hak ve öz­gür­lük­le­rin ayak­lar al­tı­na alın­dı­ğı bir ül­ke­de de­mok­ra­si pa­ke­tin­den söz et­mek za­ten bi­raz gü­lünç olu­yor!
Öy­le bir de­mok­ra­tik (!) ül­ke­de ya­şı­yo­ruz ki, Baş­ba­kan haz­ret­le­ri, Ha­ber­türk ga­ze­te­si­ni biz­zat arı­yor, Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­-
ni'ni te­pe­den tır­na­ğa fır­ça­lı­yor…
Se­bep, Ha­ber­tür­k'­te Baş­ba­ka­n'­ın sev­me­di­ği bir ha­be­rin yer al­ma­sı…
Ga­ze­te­nin iç say­fa­la­rın­da ya­yın­la­nan “Bu mu sağ­lık­ta çağ at­la­yan Tür­ki­ye?” baş­lık­lı ha­ber, Baş­ba­ka­n'­ı çi­le­den çı­ka­rı­yor.
As­lın­da doğ­ru bir ha­ber ve hak­lı bir eleş­ti­ri… Baş­lı­ğı kim at­tıy­sa eli dert gör­me­sin.
Fa­kat Baş­ba­kan öy­le kı­zı­yor ki, de­me­di­ği­ni bı­rak­mı­yor!
Ge­nel Ya­yın Mü­dü­rü'nün Baş­ba­kan kar­şı­sın­da boy­nu kıl­dan in­ce!
So­nuç, Ha­ber­türk yö­ne­ti­mi, doğ­ru­la­rı ya­zan 3 ga­ze­te­ci­yi iş­ten atı­yor! Baş­ba­kan bu ka­dar öf­ke­len­dik­ten son­ra sı­kıy­sa at­ma­sın­lar! O za­man pat­ron­la­rı dev­let­ten hiç­bir za­man mil­yar­lık bal­lı iş­le­ri ala­maz!
İş­te si­ze, her za­man hak­tan hu­kuk­tan, fi­kir ve dü­şün­ce öz­gür­lü­ğün­den bah­se­den bir Baş­ba­kan ve de­mok­ra­tik (!) Tür­ki­ye'de, ba­ğım­sız ol­du­ğu­nu id­di­a eden bir med­ya ku­ru­lu­şu!
…Ve 5'in­ci De­mok­ra­si Pa­ke­ti Mec­li­s'­te… Sev­sin­ler böy­le de­mok­ra­tik pa­ke­ti!

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more