Reklamsız Sözcü
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Başbakan’ın özür borcu!

15 Şubat 2014

Bir Baş­ba­ka­n'­ın ağ­zın­dan çı­kan lâf­lar “İ­ki ke­re iki dört ede­r” gi­bi doğ­ru ol­ma­lı­dır.
Ko­ca bir dev­le­ti ida­re eden ki­şi­nin, ke­sin­lik­le ya­lan söz­le­re, ha­ya­li hi­kâ­ye­le­re baş­vur­ma­ma­sı ge­re­kir.
An­cak… Bi­zim Baş­ba­ka­n'­ın öy­le bir der­di yok! Araş­tır­ma­dan, so­ruş­tur­ma­dan yap­tı­ğı ko­nuş­ma­la­rı­nın, id­di­ala­rı­nın ba­zı­la­rı çok cid­di yan­lış­lık­lar içe­ri­yor.
Bu du­rum­da, va­tan­daş­la­rı­na say­gı­lı bir dev­let ada­mı­nın özür di­le­me­si ge­re­kir­ken o bu­nu da yap­mı­yor!
Tay­yip Bey, Ge­zi olay­la­rı sı­ra­sın­da genç­ler için “Ca­mi­de iç­ki iç­ti­le­r” de­miş­ti. Ca­mi­nin ima­mı, böy­le bir şe­yin ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­yin­ce gö­re­vin­den alı­nıp baş­ka bir ye­re sü­rül­müş­tü…
Yi­ne ay­nı dö­nem­de Baş­ba­kan:
“Ba­şör­tü­lü, be­bek­li bir ka­dın, Ge­zi olay­la­rı sı­ra­sın­da Ka­ba­ta­ş'­ta sal­dı­rı­ya uğ­ra­dı. Bel­den yu­ka­rı­sı çıp­lak, el­le­rin­de de­ri el­di­ven­ler, baş­la­rın­da si­yah ban­da­na­lar bu­lu­nan 80-100 ki­şi­lik bir grup ka­dı­nı döv­dü.” di­ye
id­di­a et­miş­ti…
Uzun in­ce­le­me­ler so­nu­cu, bu id­di­a da ön­ce­ki gün çök­tü ve “Tür­ban­lı ka­dı­nın genç­le­rin sal­dı­rı­sı­na uğ­ra­dı­ğı id­di­ası­” ya­lan çık­tı!
Böl­ge­de­ki 73 ay­rı ka­me­ra­nın gö­rün­tü­le­ri tek tek in­ce­len­di ve Ka­ba­taş mey­da­nın­da, AK­P'­li bir be­le­di­ye baş­ka­nı­nın ge­li­ni olan ba­şör­tü­lü ka­dın ile 8-10 ki­şi­lik iki ay­rı grup ha­lin­de, ona bak­ma­dan ya­nın­dan ge­çen genç­ler gö­rül­dü, fa­kat suç­la­ma­la­ra de­lil ola­bi­le­cek hiç­bir gö­rün­tü­ye rast­lan­ma­dı.
Şim­di Baş­ba­ka­n'­ın o genç­le­re ve ka­mu­oyu­na bir özür bor­cu var!

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more